StUF-koppelvlak Jeugdzorg (CORV)

Meer over dit koppelvlak =>


In het Jeugdzorg-domein werken diverse partijen samen. Met de decentralisatie van de Jeugdzorg per 1-1-2015 werd de gemeente één van deze partijen. In een uitvoeringsbesluit van de Jeugdzorgwetgeving is gesteld dat de informatie-uitwisseling tussen deze partijen, ter ondersteuning van de samenwerking, digitaal dient plaats te vinden. Het StUF-koppelvlak Jeugdzorg specificeert de standaard op basis waarvan gemeenten digitaal communiceren met de andere Jeugdzorgpartijen. Het koppelvlak wordt in opdracht van VenJ ontwikkeld en beheerd door KING. Tot eind 2016 zijn hierover afspraken gemaakt.

Inleiding

Het StUF-koppelvlak Jeugdzorg is een op StUF-ZKN gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van gegevens via CORV tussen gemeenten en de overige partijen in de Jeugdzorg, zoals de Raad voor de Kinderbescherming, de Rechtbank en de Politie. De standaard ondersteunt het indienen van het verzoek tot onderzoek (VTO) door een gemeente, het melden van de voortgang van de behandeling van deze en ambtshalve onderzoeken (door de RvdK), het doen van zorgmeldingen door de Politie en Bureau Halt, de terugkoppeling naar deze organisaties van de behandeling van de zorgmelding en de ontvangst van notificaties over jeugdreclassering en vrijwillige TenB. Het betreft de volgende berichten:

 • Verzoek tot Onderzoek (door de RvdK over jeugdbescherming)
 • Notificatie JB (van de RvdK over de voortgang en uitkomst van een onderzoek jeugdbescherming)
 • Zorgmelding (door Politie en Bureau Halt)
 • Terugkoppeling zorgmelding (naar Politie of Bureau Halt)
 • Notificatie jeugdreclassering (opgelegd of vrijwillige TenB, van AICE/CJIB resp. RvdK).

Actuele versie

Er is momenteel één versie van het koppelvlak 'in gebruik': 1.0. Dit is de meest recente versie van het koppelvlak. Deze is in gebruik genomen op 24 november 2015. Het gebruik van de voorgaande versie 0.9.4 is op 30 augustus 2016 beëindigd. In de tussenliggende periode werden beide versies gebruikt. Een uitzondering vormt de zorgmelding, op 10 mei 2016 zijn alle ketenpartners tegelijkertijd overgegaan naar de 1.0-versie v.w.b. de zorgmelding en de terugkoppeling daarop.

De documentatie van de 1.0-versie treft u onder de gelijknamige 'tab' aan. Belangrijkste aanpassingen zijn:

 • notificatie uitspraak rechtbank (op voorstel RvdK) mogelijk gemaakt door uitbreiding enumeraties van NotificatieDi01-bericht;
 • notificaties jeugdreclassering afgesplitst van ZorgmeldingDi01-bericht en verwerkt in nieuw NotificatiejrDi01-bericht;
 • gegevens zorgmelding gestructureerd en ZorgmeldingDi01-bericht hierop aangepast;
 • terugmelding aan de Politie (en Bureau Halt) op een door hen ingediende zorgmelding mogelijk gemaakt d.m.v. een (nieuw) zorgmeldingTerugkoppelingDi01-bericht;
 • informatiemodel op deze wijzigingen aangepast;
 • foutherstel en verbetering.

De specificaties zijn nog niet vastgesteld door de Regiegroep Gegevens- en Berichtenstandaarden en daarmee formeel nog geen onderdeel van de StUF-familie. Het ligt in de bedoeling de 1.0-versie formeel te laten vaststellen. Openbare consultatie maakt deel uit van het vaststellingsproces.

Doorontwikkeling

Op dit moment werken we aan de 1.1-versie. De publicatie hiervan is nog niet gepland. Naar verwachting zal dit in 2017 plaatsvinden (van de beoogde november-release 2016 is afgezien).
De inhoud hiervan is nog niet vastgesteld. Vooralsnog richten we ons op aanpassingen en uitbreidingen zoals genoemd in dit wijzigingsvoorstel (PDF-bestand, 276 kB) .
De doorontwikkeling wordt begeleid door een werkgroep, zie de gelijknamige 'tab'.

Ideeën en vragen

Voor ideeen, wensen, vragen en fouten met betrekking tot het koppelvlak kunt u terecht op het discussieplatform StUF-koppelvlak Jeugdzorg (CORV). Daarop werken we gezamenlijk aan oplossingen.