Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

College

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Het College is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het bereidt besluiten van de Gemeenteraad voor en kan op onderdelen waarvoor het door de Gemeenteraad is gedelegeerd zelf besluiten nemen. Waar de Gemeenteraad in het beleid kaders opstelt voor de uitvoering (vergunningverlening, toezicht en handhaving), ligt de bevoegdheid voor die uitvoering van de VTH-taken rechtstreeks bij het College als dagelijks bestuur. (BusinessRole) College Beoordeling van het verzoek op urgentie. Tevens toewijzing aan een behandelteam met hoofdtoezichthouder. Met name in geval van meervoudige zaken is een integrale benadering noodzakelijk waarbij alle relevante disciplines binnen de eigen organisatie en keten- en uitvoeringspartners betrokken worden. Een geschikte werkvorm is de ''integrale intaketafel'' waarbij de betrokken partijen samen aan tafel zitten en binnengekomen zaken bespreken. In zo'n integrale intaketafel wordt de gewenste aanpak vastgesteld en worden de taken verdeeld en toegewezen, zodat direct een interbestuurlijk behandelteam tot stand komt. (BusinessProcess) Beoordelen en toewijzen Wanneer sprake is van een initiatief met veel impact op beleidsgevoelige aspecten is het verstandig om ook het gemeentebestuur bij de gesprekken te betrekken, bijvoorbeeld in de persoon van een wethouder. (BusinessProcess) Deelnemen omgevingstafel Verzenden van de vastgestelde beschikking aan de initiatiefnemer en mededeling doen aan belanghebbenden. (BusinessProcess) Verzenden en mededelen beschikking Opvragen van aanvullende informatie wanneer dat nodig is, en de verwerking van de ontvangen informatie in het dossier. (BusinessProcess) Opvragen aanvullende informatie Ter inzage leggen van de ontwerpbeschikking en verzamelen van zienswijzen. (BusinessProcess) Uitvoeren uniforme openbare voorbereidings- procedure Ter inzage leggen van het ontwerpbesluit en verzamelen van zienswijzen. (BusinessProcess) Uitvoeren uniforme openbare voorbereidings- procedure De reactie (bij informele incidentmelding) of beschikking (bij formeel handhavingsverzoek) wordt op bestuurlijk niveau vastgesteld wanneer er beleidsgevoelige zaken spelen. Hoewel in dit procesmodel niet expliciet gemaakt zal in beleidsgevoelige zaken eerder al contact gewenst zijn met de bestuurders. (BusinessProcess) Vasatstellen reactie of beschikking (bestuurlijk) Betreft het controleren in hoeverre de actuele situatie ter plaatse in overeenstemming is met de geldende regelgeving en eventuele verstrekte vergunningen en/of ontheffingen. DIt deelproces bestaat uit de processtappen voorbereiden controle, uitvoeren controle, opstellen controleraport en versturen kennisgeving toezichtbevindingen. In bepaalde gevallen kan deze controle overgeslagen worden, met name wanneer de situatie ter plaatse al bekend uit (bijvoorbeeld uit een recent uitgevoerde eerdere controle). (BusinessProcess) Controleren situatie Het opvragen en verwerken van aanvullende informatie die nodig is voor het vervolg van het bedrijfsproces. (BusinessProcess) Opvragen aanvullende informatie Administratieve werkzaamheden ter voorbereiding van de inhoudelijke behandeling. (BusinessProcess) Registreren, publiceren en toewijzen aanvraag Bij complexe en/of beleidsgevoelige vergunningaanvragen accordeert het College de conceptbeschikking. Tevens wordt bepaald of advies aan de Gemeenteraad gevraagd zal worden. (BusinessProcess) Accorderen concept beschikking (College) Publiceren van de omgevingsplanwijziging in de LVBB en lokale media en aanleveren toepasbare regels aan het DSO. (BusinessProcess) Publiceren besluit Verzenden van de vastgestelde reactie (bij informele incidentmelding) of beschikking (bij formeel handhavingsverzoek) aan de indiener van de melding en mededeling doen aan belanghebbenden. (BusinessProcess) Verzenden en mededelen reactie of beschikking Administratieve werkzaamheden ter voorbereiding van de inhoudelijke beoordeling en behandeling van het toezichtverzoek. (BusinessProcess) Registreren verzoek en versturen ontvangstbeve- stiging Uitvoeren van controles op de 'behandelbaarheid' van de aanvraag en bepalen van de te volgen procedure. (BusinessProcess) Controleren aanvraag Bepalen leges en accorderen van de definitieve beschikking door College of gemandateerde ambtenaar. (BusinessProcess) Vaststellen definitieve beschikking Vaststellen van de definitieve handhavingsbeschikking op ambtelijk of bestuurlijk niveau. (BusinessProcess) Vaststellen definitieve handhavingsb- eschikking Een kennisgeving van de resultaten wordt verstuurd. (BusinessProcess) Versturen kennisgeving Formuleren van de beschikking op basis van een integrale inhoudelijke afweging van de bevindingen uit de inhoudelijke toetsing. (BusinessProcess) Opstellen concept beschikking Afhankelijk van de complexiteit en bestuursgevoeligheid van het dossier is accordering van het integraal advies op bestuursniveau gewenst. Zo nodig informeert het College de Gemeenteraad, voor zover dit nog niet al eerder is gedaan. (BusinessProcess) Accorderen integraal advies Het College ontvangt de concept opdrachtformulering en accordeert deze. Afhankelijk van de situatie kan het College besluiten om de opdracht als raadsvoorstel te agenderen bij de Gemeenteraad. De bevoegdheid tot vaststellen (en wijzigen) van het omgevingsplan ligt in beginsel bij de Gemeenteraad maar die kan deze bevoegdheid op onderdelen delegeren naar het College. Voor grote en beleidsgevoelige wijzigingen in het omgevingsplan zal de Gemeenteraad zelf willen besluiten; voor kleinere en 'postzegel'-aanpassingen prevaleert snelheid en is de goedkeuring van het College afdoende. (BusinessProcess) Accorderen opdracht Gezamenlijk worden de mogelijkheden verkend om het initiatief doorgang te laten vinden. De insteek is "ja, mits", wat betekent dat alle betrokken partijen zoeken naar mogelijkheden. Zowel aanpassing van het initiatief alsook aanpassing van de kaders zijn in beginsel mogelijk. Belanghebbenden worden al in dit stadium betrokken om mee te praten. (BusinessProcess) Uitvoeren verkenning mogelijkheden Inschakelen van ketenpartners om soepele samenwerking in de inhoudelijke behandeling te waarborgen. (BusinessProcess) Organiseren externe samenwerking Wanneer het voorontwerp van de wijziging gereed is, wordt het aan het College gezonden. Het College geeft het na goedkeuring vrij voor inspraak. (BusinessProcess) Accorderen voorontwerp Bij complexe vergunningaanvragen, zeker wanneer een advies van de Gemeenteraad is gevraagd, zal het College de beschikking zelf vaststellen. Er vindt een laatste procesmatige toets plaats: is de juiste procedure gevolgd? Zijn eventuele zienswijzen verwerkt? Is een passende legesberekening uitgevoerd? Is de eventueel eerder in het proces opgestelde planschadeovereenkomst door de initiatiefnemer ondertekend? (BusinessProcess) Vaststellen beschikking (College) Uitvoeren van administratieve intake en verzamelen van relevante informatie. (BusinessProcess) Intake Op basis van de bevindingen en na toepassen van hoor/wederhoor wordt een integrale afweging gemaakt met betrekking tot de vraag om wel of niet over te gaan tot handhaven. De uitkomst wordt vervat in een voornemen tot (niet) handhaven. (BusinessProcess) Opstellen concept handhavingsb- eschikking Intake, formuleren en accorderen van de opdracht tot wijziging van het omgevingsplan. (BusinessProcess) Vaststellen opdracht Initiëren van vervolgacties zoals het opleggen van een sanctie en zo nodig inplannen van toezicht. (BusinessProcess) Initiëren vervolgacties BusinessProcess Afstemmen rol van gemeente BusinessProcess Adviseren vergunningaan- vraag Formuleren van de definitieve handhavingsbeschikking op basis van het concept en eventuele ingediende zienswijzen. (BusinessProcess) Opstellen definitieve handhavingsb- eschikking Het aankondigen van het daadwerkelijk toepassen van de opgelegde sanctie. (BusinessProcess) Aankondigen toepassing sanctie Na de eerste, gezamenlijke verkenning aan de omgevingstafel zal de gemeente intern bepalen welke positie zij ten aanzien van het initiatief wil innemen. Daarbij wordt beoordeeld of het initiatief een kans of juist een bedreiging is voor het realiseren van de in de omgevingsvisie vastgelegde langetermijndoelen, wat de maatschappelijke impact en relevantie is, en of de gemeente een actieve of juist passieve en neutrale rol wil spelen in het vervolgtraject. (BusinessProcess) Bepalen positiegemeen- te Na afstemming van het globaal ontwerp werkt de initiatiefnemer dit verder uit tot een detailontwerp. De uitwerking moet voldoende zijn om een vergunningaanvraag te kunnen opstellen. Ook moet deze de gemeente, ketenpartners en belanghebbenden voldoende zekerheid bieden over de invulling van het plan en de mate waarin het past binnen de door het omgevingsbeleid opgelegde en/of door de betrokken partijen afgesproken kaders. (BusinessProcess) Afstemmen detailontwerp Formuleren van de definitieve beschikking op basis van de ontwerpbeschikking en ingekomen zienswijzen. (BusinessProcess) Opstellen definitieve beschikking Bij zaken die bestuurlijk, maatschappelijk of beleidsmatig gevoelig liggen, kan besluitvorming op bestuurlijk niveau belegd zijn. In dat geval wordt de handhavingsbeschikking door het College vastgesteld. (BusinessProcess) Vaststellen beschikking (College) Het vaststellen van kostenverhaal of dwangsominvordering. (BusinessProcess) Uitvoeren financiële maatregelen Publiceren van de vergunning (of wijziging of intrekking) in lokale media en registreren in lokale of landelijke registers voor zover nodig. (BusinessProcess) Publiceren en registreren beschikking Een toezichtplan wordt opgesteld dat als leidraad zal worden gebruikt bij de uitvoering van het toezicht. (BusinessProcess) Opstellen toezichtplan Beoordelen van de melding op diverse aspecten. Zo nodig doorsturen van de melding naar een ander bevoegd gezag, en zo nodig opvragen van aanvullende informatie bij de indiener van de melding of bij ketenpartners. Wanneer sprake is van een eenvoudige melding die kan worden afgedaan met een directe reactie aan de indiener, kunnen de stappen in dit deelproces worden overgeslagen. (BusinessProcess) Beoordelen melding en opvragen aanvullende informatie Afhankelijk van de resultaten van de controle worden een of meerdere vervolgacties in gang gezet. (BusinessProcess) Initiëren vervolgacties Uitvoeren van de administratieve intake, het versturen van een ontvangstbevestiging en het toewijzen aan een hoofdbehandelaar al dan niet via triage. (BusinessProcess) Registreren en toewijzen melding Het opvragen en verwerken van aanvullende informatie die nodig is voor het vervolg van het bedrijfsproces. (BusinessProcess) Opvragen aanvullende informatie Het daadwerkelijk ten uitvoer leggen van de opgelegde dwangmaatregelen. Deze processtap wordt alleen uitgevoerd wanneer sprake is van een sanctie in de vorm van bestuursdwang. (BusinessProcess) Uitvoeren dwangmaatreg- elen Wanneer alle inspraakreacties en adviezen zijn verwerkt tot een definitief ontwerp van de omgevingsplanwijziging, wordt dit als ontwerpbesluit ter goedkeuring aan het College gezonden. Het College accordeert het ontwerpbesluit en geeft het vrij voor formele vaststelling. (BusinessProcess) Accorderen ontwerpbesluit Verzenden van de vastgestelde beschikking aan de verantwoordelijke voor de activiteit waarop het sanctieverzoek betrekking heeft en mededeling doen aan belanghebbenden. (BusinessProcess) Verzenden en mededelen beschikking Aanpassen van het voorontwerp tot een ontwerpbesluit en accorderen daarvan. (BusinessProcess) Opstellen ontwerpbesluit Formuleren en accorderen van uitgangspunten voor de ontwerpfase. (BusinessProcess) Vaststellen uitgangspunten Het College ontvangt de nota van uitgangspunten en accordeert deze. Afhankelijk van de situatie kan het College besluiten om de nota van uitgangspunten als raadsvoorstel te agenderen bij de Gemeenteraad. De bevoegdheid tot vaststellen (en wijzigen) van het omgevingsplan ligt in beginsel bij de Gemeenteraad maar die kan deze bevoegdheid op onderdelen delegeren naar het College. Voor grote en beleidsgevoelige wijzigingen in het omgevingsplan zal de Gemeenteraad zelf willen besluiten; voor kleinere en 'postzegel'-aanpassingen prevaleert snelheid en is de goedkeuring van het College afdoende. (BusinessProcess) Accorderen uitgangspunten Desgewenst publiceren van de handhavingsbeschikking en zo nodig registreren in het WKPB-register. (BusinessProcess) Publiceren en registreren beschikking Mededeling doen van de omgevingsplanwijziging aan belanghebbenden. (BusinessProcess) Mededelen besluit Het versturen van de beschikking(en), bijwerken van registraties en in gang zetten van vervolgacties. (BusinessProcess) Afronden toepassing sanctie Zo nodig wordt de situatie ter plaatse (opnieuw) gecontroleerd. Kennis van de actuele situatie is in de meeste gevallen noodzakelijk, maar een hercontrole kan overbodig zijn wanneer de situatie ook zonder controle evident is of wanneer reeds kortgeleden een controle is uitgevoerd (welke mogelijk de aanleiding is geweest tot het starten van het onderhavige proces). De controle bestaat uit voorbereiding, uitvoering, verslaglegging en versturen van een kennisgeving. (BusinessProcess) Controleren situatie Gecontroleerd wordt of sprake is van bijzondere omstandigheden. Bij overtredingen geldt een beginselplicht tot handhaven, maar die plicht vervalt bij bijzondere omstandigheden. Daarvan is met name sprake wanneer concreet uitzicht bestaat op legalisatie of wanneer handhaven onredelijk zou zijn. (BusinessProcess) Controleren bijzondere omstandighed- en Formuleren van het definitief besluit op basis van het voorontwerp en ingekomen zienswijzen. (BusinessProcess) Opstellen definitief besluit Beoordeling van het verzoek op urgentie op de vraag of de gemeente het juiste bevoegd gezag is. Tevens toewijzing aan een behandelteam met hoofdbehandelaar. Met name in geval van meervoudige zaken is een integrale benadering noodzakelijk waarbij alle relevante disciplines binnen de eigen organisatie en keten- en uitvoeringspartners betrokken worden. Een geschikte werkvorm is de ''integrale intaketafel'' waarbij de betrokken partijen regelmatig samen aan tafel zitten en binnengekomen zaken bespreken. In zo'n integrale intaketafel wordt de gewenste aanpak vastgesteld en worden de taken verdeeld en toegewezen, zodat direct een interbestuurlijk behandelteam tot stand komt. (BusinessProcess) Beoordelen en toewijzen verzoek De situatie ter plaatse wordt gecontroleerd door middel van een controlebezoek. Van de resultaten wordt een rapport opgemaakt. (BusinessProcess) Uitvoeren controle BusinessProcess Uitvoeren afronding toezichthouden Inhoudelijke toetsing aan de regelgeving en eventuele aanpassing van de aanvraag. (BusinessProcess) Toetsen activiteiten aan regelgeving Vaststellen van de het definitief besluit voor de omgevingsplanwijziging. (BusinessProcess) Vaststellen definitief besluit Zo nodig wordt de situatie ter plaatse (opnieuw) gecontroleerd. Kennis van de actuele situatie is in de meeste gevallen noodzakelijk, maar een hercontrole kan overbodig zijn wanneer de situatie ook zonder controle evident is of wanneer reeds kortgeleden een controle is uitgevoerd (welke mogelijk de aanleiding is geweest tot het starten van het onderhavige proces). De controle bestaat uit voorbereiding, uitvoering, verslaglegging en versturen van een kennisgeving. (BusinessProcess) Controleren situatie Administratieve werkzaamheden ter voorbereiding van de inhoudelijke beoordeling en behandeling van het verzoek tot toepassen van een sanctie. (BusinessProcess) Registreren verzoek en versturen ontvangstbeve- stiging De eerste stap in de ontwerpfase is die van het globaal ontwerp. Dit wordt opgesteld door de initiatiefnemer, in nauw overleg met de gemeente, de ketenpartners en belanghebbenden. Het globaal ontwerp geeft het initiatief vorm en maakt duidelijk hoe een en ander ingepast wordt in de fysieke leefomgeving. Het bevat evenwel niet een gedetailleerde uitwerking op alle aspecten. (BusinessProcess) Afstemmen globaal ontwerp Administratieve werkzaamheden ter voorbereiding van de inhoudelijke beoordeling en behandeling van het verzoek tot opleggen van een sanctie. (BusinessProcess) Registreren verzoek en versturen ontvangstbeve- stiging Ter inzage leggen van het voorontwerp voor informele inspraak van belanghebbenden. (BusinessProcess) Uitvoeren inspraak Het College ontvangt het definitieve besluit voor wijziging van het omgevingsplan met de beantwoording van de ingediende zienswijzen en accordeert dit. Als er geen zienswijzen zijn ingediend, is het definitieve besluit identiek aan het ontwerpbesluit. In dat geval is geen inhoudelijk accordering nodig (het College heeft het besluit immers voorafgaand aan de terinzagelegging al goedgekeurd). Afhankelijk van de situatie kan het College besluiten om het definitieve besluit voor wijziging van het omgevingsplan als raadsvoorstel te agenderen bij de Gemeenteraad. De bevoegdheid tot vaststellen (en wijzigen) van het omgevingsplan ligt in beginsel bij de Gemeenteraad maar die kan deze bevoegdheid op onderdelen delegeren naar het College. Voor grote en beleidsgevoelige wijzigingen in het omgevingsplan zal de Gemeenteraad zelf willen besluiten; voor kleinere en 'postzegel'-aanpassingen prevaleert snelheid en is de goedkeuring van het College afdoende. (BusinessProcess) Accorderen definitief besluit Een uitvoerend toezichtteam wordt samengesteld door selectie van een of meerdere geschikte toezichthouders. (BusinessProcess) Samenstellen toezichtteam Bepalen regievoerder, toewijzen aan initiatiefmanager en samenstellen van het team dat de verkenning gaat uitvoeren. (BusinessProcess) Toewijzen en samenstellen team Betreft het besluiten over eventuele vervolgacties en het opstellen/vaststellen van een reactie of beschikking. (BusinessProcess) Besluiten reactie Uitnodigen belanghebbenden om te participeren in het traject en het verzamelen vastleggen van hun input. (BusinessProcess) Uitvoeren participatie Verzamelen adviezen van uiteenlopende deskundigen en ketenpartners, opstellen en accorderen van een voorontwerp. (BusinessProcess) Opstellen voorontwerp Beoordeling van het verzoek op urgentie en op de vraag of de gemeente het juiste bevoegd gezag is. Tevens toewijzing aan een behandelteam met hoofdbehandelaar. Met name in geval van meervoudige zaken is een integrale benadering noodzakelijk waarbij alle relevante disciplines binnen de eigen organisatie en keten- en uitvoeringspartners betrokken worden. Een geschikte werkvorm is de ''integrale intaketafel'' waarbij de betrokken partijen samen aan tafel zitten en binnengekomen zaken bespreken. In zo'n integrale intaketafel wordt de gewenste aanpak vastgesteld en worden de taken verdeeld en toegewezen, zodat direct een interbestuurlijk behandelteam tot stand komt. (BusinessProcess) Beoordelen en toewijzen verzoek Initiëren van verscherpt toezicht en agenderen van het toepassen van de sanctie (BusinessProcess) Initiëren vervolgacties Initiëren van vervolgacties zoals het bijwerken van het omgevingsplan naar aanleiding van een afwijkvergunning en zo nodig inplannen van toezicht. (BusinessProcess) Initiëren vervolgacties Het uitvoeren van het intrekken van eerder afgegeven begunstigende beschikkingen. (BusinessProcess) Uitvoeren intrekkingsma- atregelen AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 07-04-2022 03:34:59 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 07-04-2022 03:34:59 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element Omgevingswet
ArchiMate_Role.png
Naam  : College
Definitie  : Het College is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het bereidt besluiten van de Gemeenteraad voor en kan op onderdelen waarvoor het door de Gemeenteraad is gedelegeerd zelf besluiten nemen. Waar de Gemeenteraad in het beleid kaders opstelt voor de uitvoering (vergunningverlening, toezicht en handhaving), ligt de bevoegdheid voor die uitvoering van de VTH-taken rechtstreeks bij het College als dagelijks bestuur.
VolgordeId  : 000-02
Object ID  : fbf71e91-9bdb-40e3-bc87-24034524a888
Object ID  : fbf71e91-9bdb-40e3-bc87-24034524a888
Object ID_nl  : fbf71e91-9bdb-40e3-bc87-24034524a888
Original ID  : id-fbf71e91-9bdb-40e3-bc87-24034524a888
Semanticsearch  : college
Relaties  :  Is toegewezen aan: ... meer resultaten
Komt voor op   :  ArchiMate views: