Opvragen aanvullende informatie

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > BusinessProcesses > Opvragen aanvullende informatie
Notice.png
Dit element is onderdeel van de projectarchitectuur Omgevingswet. Dit element bestaat niet in de GEMMA

Contextdiagram
Het opvragen en verwerken van aanvullende informatie die nodig is voor het vervolg van het bedrijfsproces. (BusinessProcess) Opvragen aanvullende informatie Onder interne adviseurs verstaan we hier medewerkers, teams of afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie die geen primaire verantwoordelijkheid hebben binnen dit bedrijfsproces maar die wel betrokken worden om vanuit de eigen expertise te adviseren. (BusinessRole) Interne adviseurs Het College is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het bereidt besluiten van de Gemeenteraad voor en kan op onderdelen waarvoor het door de Gemeenteraad is gedelegeerd zelf besluiten nemen. Waar de Gemeenteraad in het beleid kaders opstelt voor de uitvoering (vergunningverlening, toezicht en handhaving), ligt de bevoegdheid voor die uitvoering van de VTH-taken rechtstreeks bij het College als dagelijks bestuur. (BusinessRole) College Onder 'team toezicht en handhaving' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het houden van toezicht, handhaven van beleid, en het behandelen van meldingen en handhavingsverzoeken. Hieronder zijn meerdere deelrollen te onderkennen zoals casemanager, administratief medewerker, jurist enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team toezicht en handhaving Registreren, controleren administratief, evt. opvragen aanvullende gegevens, ontvangstbevestiging (als verzoek van een ketenpartner afkomstig is). (BusinessProcess) Intake toezichthouden De Gemeenteraad is binnen de gemeente het bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor het ontwikkelen en ten uitvoer leggen van omgevingsbeleid. De Gemeenteraad kan onderdelen hiervan delegeren aan het College maar blijft eindverantwoordelijk. In het beleid worden tevens kaders (waaronder) kwaliteitseisen opgesteld voor uitvoering van de taken ten aanzien van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). De bevoegdheid voor de uitvoering van de VTH-taken ligt rechtstreeks bij het College als dagelijks bestuur. De Gemeenteraad heeft een toezichthoudende rol op het College mbt de uitvoering van de VTH-taken als geheel, maar niet op individuele gevallen. (BusinessRole) Gemeenteraad AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 23-04-2023 22:22:36 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 23-04-2023 22:22:36 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
BusinessProcess
ArchiMate_Process.png
Documentation   :  Het opvragen en verwerken van aanvullende informatie die nodig is voor het vervolg van het bedrijfsproces.
Nestingniveau   :  03
VolgordeId   :  022-010-030
Object ID   :  b5be6279-ceb2-471c-997f-6697809d6435
Object ID_nl   :  b5be6279-ceb2-471c-997f-6697809d6435
Original ID   :  id-b5be6279-ceb2-471c-997f-6697809d6435
Semanticsearch   :  opvragen aanvullende informatie
Views
Deze pagina is het laatst bewerkt op 24 mrt 2023 om 10:27.