Beoordelen melding en opvragen aanvullende informatie

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > BusinessProcesses > Beoordelen melding en opvragen aanvullende informatie
Notice.png
Let op. Dit element is onderdeel van de projectarchitectuur Omgevingswet en bestaat niet in de GEMMA

Contextdiagram
Beoordelen van de melding op diverse aspecten. Zo nodig doorsturen van de melding naar een ander bevoegd gezag, en zo nodig opvragen van aanvullende informatie bij de indiener van de melding of bij ketenpartners. Wanneer sprake is van een eenvoudige melding die kan worden afgedaan met een directe reactie aan de indiener, kunnen de stappen in dit deelproces worden overgeslagen. (BusinessProcess) Beoordelen melding en opvragen aanvullende informatie De eerste fase in het behandelen van een melding incident of handhavingsverzoek betreft de administratieve intake, het toewijzen aan een hoofdbehandelaar en het beoordelen van de melding en zo nodig opvragen van aanvullende informatie. (BusinessProcess) Intake melding incident De Gemeenteraad is binnen de gemeente het bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor het ontwikkelen en ten uitvoer leggen van omgevingsbeleid. De Gemeenteraad kan onderdelen hiervan delegeren aan het College maar blijft eindverantwoordelijk. In het beleid worden tevens kaders (waaronder) kwaliteitseisen opgesteld voor uitvoering van de taken ten aanzien van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). De bevoegdheid voor de uitvoering van de VTH-taken ligt rechtstreeks bij het College als dagelijks bestuur. De Gemeenteraad heeft een toezichthoudende rol op het College mbt de uitvoering van de VTH-taken als geheel, maar niet op individuele gevallen. (BusinessRole) Gemeenteraad Onder interne adviseurs verstaan we hier medewerkers, teams of afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie die geen primaire verantwoordelijkheid hebben binnen dit bedrijfsproces maar die wel betrokken worden om vanuit de eigen expertise te adviseren. (BusinessRole) Interne adviseurs Onder 'team toezicht en handhaving' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het houden van toezicht, handhaven van beleid, en het behandelen van meldingen en handhavingsverzoeken. Hieronder zijn meerdere deelrollen te onderkennen zoals casemanager, administratief medewerker, jurist enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team toezicht en handhaving Het College is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het bereidt besluiten van de Gemeenteraad voor en kan op onderdelen waarvoor het door de Gemeenteraad is gedelegeerd zelf besluiten nemen. Waar de Gemeenteraad in het beleid kaders opstelt voor de uitvoering (vergunningverlening, toezicht en handhaving), ligt de bevoegdheid voor die uitvoering van de VTH-taken rechtstreeks bij het College als dagelijks bestuur. (BusinessRole) College AggregationRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 07-04-2024 23:28:36 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 07-04-2024 23:28:36 CEST
Eigenschappen
Elementtype     BusinessProcess
Label     Beoordelen melding en opvragen aanvullende informatie
Definitie     Beoordelen van de melding op diverse aspecten. Zo nodig doorsturen van de melding naar een ander bevoegd gezag, en zo nodig opvragen van aanvullende informatie bij de indiener van de melding of bij ketenpartners. Wanneer sprake is van een eenvoudige melding die kan worden afgedaan met een directe reactie aan de indiener, kunnen de stappen in dit deelproces worden overgeslagen.
Nestingniveau     03
VolgordeId     023-010-020
Object ID     58e610da-ccbb-423c-9b9b-b6a544f9ed44
Object ID     58e610da-ccbb-423c-9b9b-b6a544f9ed44
Object ID_nl     58e610da-ccbb-423c-9b9b-b6a544f9ed44
Original ID     id-58e610da-ccbb-423c-9b9b-b6a544f9ed44
Semanticsearch     beoordelen melding en opvragen aanvullende informatie
ArchiMate-views
Komt voor op view    
Deze pagina is het laatst bewerkt op 24 okt 2022 om 15:16.