Uitvoeren uniforme openbare voorbereidingsprocedure

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > BusinessProcesses > Uitvoeren uniforme openbare voorbereidingsprocedure
Notice.png
Dit element is onderdeel van de projectarchitectuur Omgevingswet. Dit element bestaat niet in de GEMMA

Contextdiagram
In deze stap wordt mededeling gedaan van het ontwerpbesluit in het publicatieblad van de gemeente en wordt kennis gegeven van de terinzagelegging. Relevante stukken worden ter inzage gelegd en eventuele zienswijzen geregistreerd. (BusinessProcess) Uitvoeren uniforme openbare voorbereidings- procedure Het College is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het bereidt besluiten van de Gemeenteraad voor en kan op onderdelen waarvoor het door de Gemeenteraad is gedelegeerd zelf besluiten nemen. Waar de Gemeenteraad in het beleid kaders opstelt voor de uitvoering (vergunningverlening, toezicht en handhaving), ligt de bevoegdheid voor die uitvoering van de VTH-taken rechtstreeks bij het College als dagelijks bestuur. (BusinessRole) College Onder 'team omgevingsbeleid' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het tot stand komen van het omgevingsbeleid. Hieronder vallen (beleids)juristen, geo-specialisten, regelbeheerders enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team hier niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team omgevingsbele- id Uitvoeren van een uniforme openbare voorbereidingsprocedure (UOV) en vaststelling van het besluit. (BusinessProcess) Besluiten wijziging omgevingsplan Onder interne adviseurs verstaan we hier medewerkers, teams of afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie die geen primaire verantwoordelijkheid hebben binnen dit bedrijfsproces maar die wel betrokken worden om vanuit de eigen expertise te adviseren. (BusinessRole) Interne adviseurs De Gemeenteraad is binnen de gemeente het bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor het ontwikkelen en ten uitvoer leggen van omgevingsbeleid. De Gemeenteraad kan onderdelen hiervan delegeren aan het College maar blijft eindverantwoordelijk. In het beleid worden tevens kaders (waaronder) kwaliteitseisen opgesteld voor uitvoering van de taken ten aanzien van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). De bevoegdheid voor de uitvoering van de VTH-taken ligt rechtstreeks bij het College als dagelijks bestuur. De Gemeenteraad heeft een toezichthoudende rol op het College mbt de uitvoering van de VTH-taken als geheel, maar niet op individuele gevallen. (BusinessRole) Gemeenteraad AssignmentRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 23-04-2023 22:15:48 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 23-04-2023 22:15:48 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
BusinessProcess
Documentation   :  In deze stap wordt mededeling gedaan van het ontwerpbesluit in het publicatieblad van de gemeente en wordt kennis gegeven van de terinzagelegging. Relevante stukken worden ter inzage gelegd en eventuele zienswijzen geregistreerd.
Nestingniveau   :  03
VolgordeId   :  003-030-010
Object ID   :  638ca483-fe9c-47f7-9160-ae997f457db1
Object ID_nl   :  638ca483-fe9c-47f7-9160-ae997f457db1
Original ID   :  id-638ca483-fe9c-47f7-9160-ae997f457db1
Semanticsearch   :  uitvoeren uniforme openbare voorbereidingsprocedure
Deze pagina is het laatst bewerkt op 24 mrt 2023 om 09:02.