Toewijzen en samenstellen team

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > BusinessProcesses > Toewijzen en samenstellen team
Notice.png
Dit element is onderdeel van de projectarchitectuur Omgevingswet. Dit element bestaat niet in de GEMMA

Contextdiagram
Bepalen regievoerder, toewijzen aan initiatiefmanager en samenstellen van het team dat de verkenning gaat uitvoeren. (BusinessProcess) Toewijzen en samenstellen team Onder interne adviseurs verstaan we hier medewerkers, teams of afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie die geen primaire verantwoordelijkheid hebben binnen dit bedrijfsproces maar die wel betrokken worden om vanuit de eigen expertise te adviseren. (BusinessRole) Interne adviseurs Onder ‘team verkenning en begeleiding’ vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die medeverantwoordelijk zijn voor het voeren van ‘vooroverleg’ met initiatiefnemers en het daarin vormgeven en inpassen van initiatieven. Hieronder vallen diverse disciplines zoals juristen, geo-specialisten, vergunningverleners en toezichthouders, en met name ook proces- en relatiemanagementrollen zoals de initiatiefmanager dienen deel uit te maken van dit team. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team hier niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team verkenning en begeleiding De eerste fase in het verkennen van een initiatief betreft de administratieve intake, het verzamelen van relevante informatie, het bepalen ven de regievoerder (wanneer er meerdere ketenpartners betrokken zijn), het toewijzen van een initiatiefmanager en het samenstellen van een (zo nodig interbestuurlijk) team voor uitvoering van de verkenning. (BusinessProcess) Intake verzoek verkenning initiatief De Gemeenteraad is binnen de gemeente het bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor het ontwikkelen en ten uitvoer leggen van omgevingsbeleid. De Gemeenteraad kan onderdelen hiervan delegeren aan het College maar blijft eindverantwoordelijk. In het beleid worden tevens kaders (waaronder) kwaliteitseisen opgesteld voor uitvoering van de taken ten aanzien van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). De bevoegdheid voor de uitvoering van de VTH-taken ligt rechtstreeks bij het College als dagelijks bestuur. De Gemeenteraad heeft een toezichthoudende rol op het College mbt de uitvoering van de VTH-taken als geheel, maar niet op individuele gevallen. (BusinessRole) Gemeenteraad Het College is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het bereidt besluiten van de Gemeenteraad voor en kan op onderdelen waarvoor het door de Gemeenteraad is gedelegeerd zelf besluiten nemen. Waar de Gemeenteraad in het beleid kaders opstelt voor de uitvoering (vergunningverlening, toezicht en handhaving), ligt de bevoegdheid voor die uitvoering van de VTH-taken rechtstreeks bij het College als dagelijks bestuur. (BusinessRole) College AssignmentRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 23-04-2023 22:09:42 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 23-04-2023 22:09:42 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
BusinessProcess
Documentation   :  Bepalen regievoerder, toewijzen aan initiatiefmanager en samenstellen van het team dat de verkenning gaat uitvoeren.
Nestingniveau   :  03
VolgordeId   :  013-010-020
Object ID   :  69962872-eb70-46ab-bec5-13bee97d30cb
Object ID_nl   :  69962872-eb70-46ab-bec5-13bee97d30cb
Original ID   :  id-69962872-eb70-46ab-bec5-13bee97d30cb
Semanticsearch   :  toewijzen en samenstellen team
Deze pagina is het laatst bewerkt op 24 okt 2022 om 14:22.