Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Initiëren vervolgacties

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > BusinessProcesses > Initiëren vervolgacties
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Initiëren van vervolgacties zoals het bijwerken van het omgevingsplan naar aanleiding van een afwijkvergunning en zo nodig inplannen van toezicht. (BusinessProcess) Initiëren vervolgacties De Gemeenteraad is binnen de gemeente het bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor het ontwikkelen en ten uitvoer leggen van omgevingsbeleid. De Gemeenteraad kan onderdelen hiervan delegeren aan het College maar blijft eindverantwoordelijk. In het beleid worden tevens kaders (waaronder) kwaliteitseisen opgesteld voor uitvoering van de taken ten aanzien van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). De bevoegdheid voor de uitvoering van de VTH-taken ligt rechtstreeks bij het College als dagelijks bestuur. De Gemeenteraad heeft een toezichthoudende rol op het College mbt de uitvoering van de VTH-taken als geheel, maar niet op individuele gevallen. (BusinessRole) Gemeenteraad Onder 'team vergunningverlening' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het behandelen van vergunningaanvragen. Hieronder zijn meerdere deelrollen te onderkennen zoals casemanager, administratief medewerker, jurist enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team vergunningverl- ening Onder interne adviseurs verstaan we hier medewerkers, teams of afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie die geen primaire verantwoordelijkheid hebben binnen dit bedrijfsproces maar die wel betrokken worden om vanuit de eigen expertise te adviseren. (BusinessRole) Interne adviseurs Bekendmaken en mededelen van de beschikking, publiceren daarvan en doen van zo nodig registratie in lokale of landelijke registers en het initieëren van eventuele vervolgacties. (BusinessProcess) Bekendmaken besluit vergunningaan- vraag Het College is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het bereidt besluiten van de Gemeenteraad voor en kan op onderdelen waarvoor het door de Gemeenteraad is gedelegeerd zelf besluiten nemen. Waar de Gemeenteraad in het beleid kaders opstelt voor de uitvoering (vergunningverlening, toezicht en handhaving), ligt de bevoegdheid voor die uitvoering van de VTH-taken rechtstreeks bij het College als dagelijks bestuur. (BusinessRole) College AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 24-12-2021 15:46:59 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 24-12-2021 15:46:59 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element Omgevingswet
ArchiMate_Process.png
Naam  : Initiëren vervolgacties
Definitie  : Initiëren van vervolgacties zoals het bijwerken van het omgevingsplan naar aanleiding van een afwijkvergunning en zo nodig inplannen van toezicht.
Nestingniveau  : 03
VolgordeId  : 015-040-030
Object ID  : 08b32767-6fe7-4f04-8dec-abe9a707ae54
Object ID  : 08b32767-6fe7-4f04-8dec-abe9a707ae54
Object ID_nl  : 08b32767-6fe7-4f04-8dec-abe9a707ae54
Original ID  : id-08b32767-6fe7-4f04-8dec-abe9a707ae54
Semanticsearch  : initiëren vervolgacties
Relaties  :  Onderdeel van:
Heeft toewijzing van
Komt voor op   :  ArchiMate views: