Interne adviseurs

Notice.png
Let op. Dit element is onderdeel van de projectarchitectuur Omgevingswet en bestaat niet in de GEMMA

Contextdiagram
Onder interne adviseurs verstaan we hier medewerkers, teams of afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie die geen primaire verantwoordelijkheid hebben binnen dit bedrijfsproces maar die wel betrokken worden om vanuit de eigen expertise te adviseren. (BusinessRole) Interne adviseurs Interne deskundigen worden betrokken bij het bepalen van eventuele vervolgacties. Zij brengen advies uit. (BusinessProcess) Adviseren bepalen vervolgacties Zo nodig geven interne adviseurs vanuit hun eigen expertise advies over eventueel benodigde aanvullende informatie. (BusinessProcess) Adviseren aanvullende informatie Zo nodig geven interne adviseurs vanuit hun eigen expertise advies over welke partij bevoegd gezag en/of uitvoerder is voor de behandeling van het sanctieverzoek. (BusinessProcess) Adviseren bevoegdheid en uitvoerder Waar nodig wordt voor het formuleren van de opdracht aanvullend advies ingewonnen. Partijen die betrokken kunnen worden: * ketenpartners en/of andere deskundigen * (als de opdracht voortkomt uit een verzoek van een derde) de externe initiatiefnemer * het (stedenbouwkundig) adviesbureau dat het wijzigingsbesluit gaat voorbereiden * de toezichthoudende afdeling van de gemeente Advies kan gaan over de reikwijdte, de wijze van verwerken in het omgevingsplan, kosten, te betrekken personen en organisaties, enzovoorts. (BusinessProcess) Adviseren over opdracht Formuleren van de beschikking op basis van een integrale inhoudelijke afweging van de bevindingen uit de inhoudelijke toetsing. (BusinessProcess) Opstellen concept beschikking Administratieve werkzaamheden ter voorbereiding van de inhoudelijke beoordeling en behandeling van het toezichtverzoek. (BusinessProcess) Registreren verzoek en versturen ontvangstbev- estiging De situatie ter plaatse wordt gecontroleerd door middel van een controlebezoek. Van de resultaten wordt een rapport opgemaakt. (BusinessProcess) Uitvoeren controle Interne adviseurs worden bij het uitvoeren van de controle betrokken op grond van hun expertise, om deel te nemen aan een bezoek op locatie en om hun visie te geven op de actuele situatie. (BusinessProcess) Adviseren uitvoeren controle Zo nodig geven interne adviseurs vanuit hun eigen expertise advies over welke partij bevoegd gezag en/of uitvoerder is voor de behandeling van het sanctietoepassingsverzoek. (BusinessProcess) Adviseren bevoegdheid en uitvoerder Verzamelen adviezen van uiteenlopende deskundigen en ketenpartners, opstellen en accorderen van een concept ontwerpbesluit (voorontwerp). (BusinessProcess) Opstellen concept ontwerpbesluit Zo nodig geven interne adviseurs vanuit hun eigen expertise advies over welke toezichthouders te selecteren. (BusinessProcess) Adviseren selecteren toezichthoude- rs Formuleren van de uitgangspunten voor de ontwerpfase en laten vaststellen. (BusinessProcess) Vaststellen uitgangspunten Vaststellen van het definitief besluit voor de omgevingsplanwijziging. (BusinessProcess) Vaststellen definitief besluit Zo nodig geven interne adviseurs vanuit hun eigen expertise advies over de planning van de uitvoering van het toezicht. (BusinessProcess) Adviseren maken planning voor toezicht Interne adviseurs met specifieke expertise kunnen uitgenodigd worden om mee te praten aan de omgevingstafel wanneer hun expertise van belang is bij de beoordeling en inpassing van de ter tafel liggende plannen. Dit vereist aanvullende vaardigheden zoals denken in mogelijkheden, balans kunnen vinden in geven en nemen, en kunnen omgaan met afwegingsruimte. (BusinessProcess) Deelnemen omgevingstafel BusinessProcess Uitvoeren afronding toezichthouden Formuleren van de definitieve beschikking op basis van de ontwerpbeschikking en ingekomen zienswijzen. (BusinessProcess) Opstellen definitieve beschikking Interne adviseurs die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van het toezicht, worden betrokken bij het houden van een evaluatie. (BusinessProcess) Adviseren evalueren uitvoering Inschakelen van ketenpartners om soepele samenwerking in de inhoudelijke behandeling te waarborgen. (BusinessProcess) Organiseren externe samenwerking Zo nodig wordt de situatie ter plaatse (opnieuw) gecontroleerd. Kennis van de actuele situatie is in de meeste gevallen noodzakelijk, maar een hercontrole kan overbodig zijn wanneer de situatie ook zonder controle evident is of wanneer reeds kortgeleden een controle is uitgevoerd (welke mogelijk de aanleiding is geweest tot het starten van het onderhavige proces). De controle bestaat uit voorbereiding, uitvoering, verslaglegging en versturen van een kennisgeving. (BusinessProcess) Controleren situatie Gecontroleerd wordt of sprake is van bijzondere omstandigheden. Bij overtredingen geldt een beginselplicht tot handhaven, maar die plicht vervalt bij bijzondere omstandigheden. Daarvan is met name sprake wanneer concreet uitzicht bestaat op legalisatie of wanneer handhaven onredelijk zou zijn. (BusinessProcess) Controleren bijzondere omstandighed- en Het kan gewenst zijn bij interne deskundigen advies te vragen over welk bestuursorgaan bevoegd gezag is en/of uitvoerder voor de behandeling. (BusinessProcess) Advies bevoegdheid en uitvoerder Om te bepalen of een aangevraagde activiteit vergunningplichtig is, kan advies van een op een deelgebied inhoudelijk deskundige gewenst zijn. Het advies --wanneer op schrift gesteld-- dient met de rest van het dossier gearchiveerd te worden voor duurzame toegankelijkheid. (BusinessProcess) Adviseren vergunningplic- ht Een uitvoerend toezichtteam wordt samengesteld door selectie van een of meerdere geschikte toezichthouders. (BusinessProcess) Samenstellen toezichtteam Interne adviseurs nemen deel aan de integrale overwegingen bij het bepalen van de vervolgacties. (BusinessProcess) Adviseren vervolgacties In deze processtap wordt kennisgeving gedaan van het voornemen om het omgevingsplan te wijzigen. Vervolgens wordt afstemming en participatie uitgevoerd. Onder afstemming wordt hier verstaan de afstemming met andere bestuursorganen (ketenpartners). Onder participatie wordt hier verstaan het betrekken van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties bij de voorbereiding en de besluitvorming. Aan het einde wordt een rapportage opgesteld. (BusinessProcess) Uitvoeren afstemming en participatie Interne adviseurs worden bij het uitvoeren van de controle betrokken op grond van hun expertise, om deel te nemen aan een bezoek op locatie en om hun visie te geven op de actuele situatie. (BusinessProcess) Adviseren uitvoeren controle Een toezichtplan wordt opgesteld dat als leidraad zal worden gebruikt bij de uitvoering van het toezicht. (BusinessProcess) Opstellen toezichtplan Na de eerste, gezamenlijke verkenning aan de omgevingstafel zal de gemeente intern bepalen welke positie zij ten aanzien van het initiatief wil innemen. Daarbij wordt beoordeeld of het initiatief een kans of juist een bedreiging is voor het realiseren van de in de omgevingsvisie vastgelegde langetermijndoelen, wat de maatschappelijke impact en relevantie is, en of de gemeente een actieve of juist passieve en neutrale rol wil spelen in het vervolgtraject. (BusinessProcess) Bepalen positie gemeente Het opvragen en verwerken van aanvullende informatie die nodig is voor het vervolg van het bedrijfsproces. (BusinessProcess) Opvragen aanvullende informatie Interne adviseurs die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van het toezicht, worden betrokken bij het opstellen van het eindrapport. Zij adviseren, reviewen en/of leveren een inhoudelijke bijdrage. (BusinessProcess) Adviseren opstellen eindrapport toezicht Formuleren van de definitieve handhavingsbeschikking op basis van het concept en eventuele ingediende zienswijzen. (BusinessProcess) Opstellen definitieve handhavingsb- eschikking Interne adviseurs worden bij het uitvoeren van de controle betrokken op grond van hun expertise, om deel te nemen aan een bezoek op locatie en om hun visie te geven op de actuele situatie. (BusinessProcess) Adviseren uitvoeren controle Wanneer gevraagd leveren interne adviseurs een bijdrage aan de voorbereiding van de controle. Hieronder valt ook het inplannen van deelname aan een bezoek ter plaatse. (BusinessProcess) Adviseren voorbereiden controle Interne deskundigen kan worden gevraagd te adviseren bij het opstellen van de kostenverhaalsbeschikking wanneer zij betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de bestuursdwang. (BusinessProcess) Adviseren opstellen beschikking Ter inzage leggen van de ontwerpbeschikking en verzamelen van zienswijzen. (BusinessProcess) Uitvoeren uniforme openbare voorbereiding- sprocedure Beoordeling van het verzoek op urgentie op de vraag of de gemeente het juiste bevoegd gezag is. Tevens toewijzing aan een behandelteam met hoofdbehandelaar. Met name in geval van meervoudige zaken is een integrale benadering noodzakelijk waarbij alle relevante disciplines binnen de eigen organisatie en keten- en uitvoeringspartners betrokken worden. Een geschikte werkvorm is de ''integrale intaketafel'' waarbij de betrokken partijen regelmatig samen aan tafel zitten en binnengekomen zaken bespreken. In zo'n integrale intaketafel wordt de gewenste aanpak vastgesteld en worden de taken verdeeld en toegewezen, zodat direct een interbestuurlijk behandelteam tot stand komt. (BusinessProcess) Beoordelen en toewijzen verzoek Beoordeling van het verzoek op urgentie. Tevens toewijzing aan een behandelteam met hoofdtoezichthouder. Met name in geval van meervoudige zaken is een integrale benadering noodzakelijk waarbij alle relevante disciplines binnen de eigen organisatie en keten- en uitvoeringspartners betrokken worden. Een geschikte werkvorm is de ''integrale intaketafel'' waarbij de betrokken partijen samen aan tafel zitten en binnengekomen zaken bespreken. In zo'n integrale intaketafel wordt de gewenste aanpak vastgesteld en worden de taken verdeeld en toegewezen, zodat direct een interbestuurlijk behandelteam tot stand komt. (BusinessProcess) Beoordelen en toewijzen Het kan gewenst zijn bij interne deskundigen advies te vragen over het opvragen van aanvullende informatie. Mogelijk is die informatie al binnen de gemeentelijke organisatie aanwezig. (BusinessProcess) Advies aanvullende informatie Interne adviseurs worden bij het uitvoeren van de controle betrokken op grond van hun expertise, om deel te nemen aan een bezoek op locatie en om hun visie te geven op de actuele situatie. (BusinessProcess) Adviseren uitvoeren controle Adviseurs binnen de eigen organisatie worden betrokken bij de controle op concreet uitzicht op legalisatie. (BusinessProcess) Adviseren legalisatie Aanpassen van het concept ontwerpbesluit tot een ontwerpbesluit en het accorderen daarvan. (BusinessProcess) Opstellen ontwerpbesluit Zo nodig geven interne adviseurs vanuit hun eigen expertise advies over de urgentie van het verzoek. (BusinessProcess) Adviseren urgentie Vaststellen van de definitieve handhavingsbeschikking op ambtelijk of bestuurlijk niveau. (BusinessProcess) Vaststellen definitieve handhavingsb- eschikking Afhankelijk van de resultaten van de controle worden een of meerdere vervolgacties in gang gezet. (BusinessProcess) Initiëren vervolgacties Uitvoeren van controles op de 'behandelbaarheid' van de aanvraag en bepalen van de te volgen procedure. (BusinessProcess) Controleren aanvraag Adviseurs binnen de eigen organisatie worden betrokken bij de controle op onredelijkheid van handhaving. (BusinessProcess) Adviseren onredelijkheid Om de verkenning tijdig en soepel te kunnen uitvoeren is het belangrijk om de werkzaamheden aan de juiste medewerker(s) toe te wijzen en in te plannen in overleg met de initiatiefmanager. (BusinessProcess) Toewijzen en inplannen werk Administratieve werkzaamheden ter voorbereiding van de inhoudelijke behandeling. (BusinessProcess) Registreren, publiceren en toewijzen aanvraag Inhoudelijk deskundigen adviseren vanuit hun expertise bij het zoeken naar oplossingen voor geschilpunten die naar voren zijn gekomen als gevolg van het indienen van zienswijzen door belanghebbenden. (BusinessProcess) Adviseren aanpassen beschikking Het daadwerkelijk ten uitvoer leggen van de opgelegde dwangmaatregelen. Deze processtap wordt alleen uitgevoerd wanneer sprake is van een sanctie in de vorm van bestuursdwang. (BusinessProcess) Uitvoeren dwangmaatre- gelen Interne adviseurs adviseren vanuit hun specifieke expertise bij het verwerken van de ontvangen zienswijzen. (BusinessProcess) Adviseren verwerking zienswijze(n) Interne adviseurs adviseren bij het opstellen van het controlerapport of schrijven delen hiervan. In veel gevallen is een multidisciplinaire aanpak gewenst waarbij alle betrokkenen met elkaar om de tafel zitten om te komen tot de juiste bevindingen en conclusies. (BusinessProcess) Adviseren opstellen controlerapport Betreft het controleren in hoeverre de actuele situatie ter plaatse in overeenstemming is met de geldende regelgeving en eventuele verstrekte vergunningen en/of ontheffingen. DIt deelproces bestaat uit de processtappen voorbereiden controle, uitvoeren controle, opstellen controleraport en versturen kennisgeving toezichtbevindingen. In bepaalde gevallen kan deze controle overgeslagen worden, met name wanneer de situatie ter plaatse al bekend uit (bijvoorbeeld uit een recent uitgevoerde eerdere controle). (BusinessProcess) Controleren situatie Bepalen regievoerder, toewijzen aan initiatiefmanager en samenstellen van het team dat de verkenning gaat uitvoeren. (BusinessProcess) Toewijzen en samenstellen team Beoordeling van het verzoek op urgentie en op de vraag of de gemeente het juiste bevoegd gezag is. Tevens toewijzing aan een behandelteam met hoofdbehandelaar. Met name in geval van meervoudige zaken is een integrale benadering noodzakelijk waarbij alle relevante disciplines binnen de eigen organisatie en keten- en uitvoeringspartners betrokken worden. Een geschikte werkvorm is de ''integrale intaketafel'' waarbij de betrokken partijen samen aan tafel zitten en binnengekomen zaken bespreken. In zo'n integrale intaketafel wordt de gewenste aanpak vastgesteld en worden de taken verdeeld en toegewezen, zodat direct een interbestuurlijk behandelteam tot stand komt. (BusinessProcess) Beoordelen en toewijzen verzoek Uitvoeren van de administratieve intake, het versturen van een ontvangstbevestiging en het toewijzen aan een hoofdbehandelaar al dan niet via triage. (BusinessProcess) Registreren en toewijzen melding Zo nodig geven interne adviseurs vanuit hun eigen expertise advies over eventueel benodigde aanvullende informatie. (BusinessProcess) Adviseren aanvullende informatie Zo nodig wordt de situatie ter plaatse (opnieuw) gecontroleerd. Kennis van de actuele situatie is in de meeste gevallen noodzakelijk, maar een hercontrole kan overbodig zijn wanneer de situatie ook zonder controle evident is of wanneer reeds kortgeleden een controle is uitgevoerd (welke mogelijk de aanleiding is geweest tot het starten van het onderhavige proces). De controle bestaat uit voorbereiding, uitvoering, verslaglegging en versturen van een kennisgeving. (BusinessProcess) Controleren situatie Uitvoeren van administratieve intake en verzamelen van relevante informatie. (BusinessProcess) Intake Zo nodig geven interne adviseurs vanuit hun eigen expertise advies over de voorgeschiedenis van het initiatief en de initiatiefnemer. (BusinessProcess) Adviseren beoordelen voorgeschied- enis Interne adviseurs adviseren bij het opstellen van het controlerapport of schrijven delen hiervan. In veel gevallen is een multidisciplinaire aanpak gewenst waarbij alle betrokkenen met elkaar om de tafel zitten om te komen tot de juiste bevindingen en conclusies. (BusinessProcess) Adviseren opstellen controlerapport Inhoudelijk deskundige adviseurs brengen op hun deelgebied een advies uit, waarin behalve de conclusie of 'het past' ook kan worden opgenomen welke aanpassingen aan het initiatief gedaan zouden kunnen worden om het passend te maken. Elk advies --wanneer op schrift gesteld-- dient met de rest van het dossier gearchiveerd te worden voor duurzame toegankelijkheid. (BusinessProcess) Opstellen advies deelgebied Wanneer gevraagd leveren interne adviseurs een bijdrage aan de voorbereiding van de controle. Hieronder valt ook het inplannen van deelname aan een bezoek ter plaatse. (BusinessProcess) Adviseren voorbereiden controle Zo nodig geven interne adviseurs vanuit hun eigen expertise advies over de urgentie van het sanctieverzoek. (BusinessProcess) Adviseren urgentie Interne adviseurs adviseren bij het opstellen van het controlerapport of schrijven delen hiervan. In veel gevallen is een multidisciplinaire aanpak gewenst waarbij alle betrokkenen met elkaar om de tafel zitten om te komen tot de juiste bevindingen en conclusies. (BusinessProcess) Advies opstellen controlerapport Na afstemming van het globaal ontwerp werkt de initiatiefnemer dit verder uit tot een detailontwerp. De uitwerking moet voldoende zijn om een vergunningaanvraag te kunnen opstellen. Ook moet deze de gemeente, ketenpartners en belanghebbenden voldoende zekerheid bieden over de invulling van het plan en de mate waarin het past binnen de door het omgevingsbeleid opgelegde en/of door de betrokken partijen afgesproken kaders. (BusinessProcess) Afstemmen detailontwerp Het aankondigen van het daadwerkelijk toepassen van de opgelegde sanctie. (BusinessProcess) Aankondigen toepassing sanctie Zo nodig geven interne adviseurs vanuit hun eigen expertise advies over doelen en onderwerpen van de uitvoering van het toezicht. (BusinessProcess) Adviseren bepalen doelen en onderwerpen Publiceren van de vergunning (of wijziging of intrekking) in lokale media en registreren in lokale of landelijke registers voor zover nodig. (BusinessProcess) Publiceren en registreren beschikking Het uitvoeren van het intrekken van eerder afgegeven begunstigende beschikkingen. (BusinessProcess) Uitvoeren intrekkingsma- atregelen Het vaststellen van kostenverhaal of dwangsominvordering. (BusinessProcess) Uitvoeren financiële maatregelen Het versturen van de beschikking(en), bijwerken van registraties en in gang zetten van vervolgacties. (BusinessProcess) Afronden toepassing sanctie Initiëren van vervolgacties zoals het opleggen van een sanctie en zo nodig inplannen van toezicht. (BusinessProcess) Initiëren vervolgacties De eerste stap in de ontwerpfase is die van het globaal ontwerp. Dit wordt opgesteld door de initiatiefnemer, in nauw overleg met de gemeente, de ketenpartners en belanghebbenden. Het globaal ontwerp geeft het initiatief vorm en maakt duidelijk hoe een en ander ingepast wordt in de fysieke leefomgeving. Het bevat evenwel niet een gedetailleerde uitwerking op alle aspecten. (BusinessProcess) Afstemmen globaal ontwerp Adviseurs binnen de eigen organisatie worden betrokken bij het maken van de integrale afweging over het al dan niet opleggen van een sanctie. Zij adviseren daarbij vanuit hun eigen expertise en rol. (BusinessProcess) Adviseren integrale afweging BusinessProcess Adviseren vergunningaa- nvraag In deze stap wordt mededeling gedaan van het besluit tot wijziging van het omgevingsplan aan belanghebbenden. (BusinessProcess) Mededelen besluit Betreft het besluiten over eventuele vervolgacties en het opstellen/vaststellen van een reactie of beschikking. (BusinessProcess) Besluiten reactie Verzenden van de vastgestelde beschikking aan de verantwoordelijke voor de activiteit waarop het sanctieverzoek betrekking heeft en mededeling doen aan belanghebbenden. (BusinessProcess) Verzenden en mededelen beschikking Bij het opstellen van het (concept) ontwerpbesluit is het wenselijk advies te vragen aan deskundigen binnen de organisatie op diverse, relevante, beleidsterreinen. (BusinessProcess) Adviseren over inhoud In deze stap wordt het definitieve besluit geformuleerd op basis van het ontwerpbesluit en de ingekomen zienswijzen. (BusinessProcess) Opstellen definitief besluit Interne deskundigen kan worden gevraagd te adviseren bij de voorbereiding van het toepassen van bestuursdwang. (BusinessProcess) Adviseren voorbereiden bestuursdwang Om te bepalen of de ingediende vergunningaanvraag aan de aanvraagvereisten voldoet, kan advies van een op een deelgebied inhoudelijk deskundige gewenst zijn. Het advies dient met de rest van het dossier gearchiveerd te worden voor duurzame toegankelijkheid. (BusinessProcess) Adviseren aanvraagverei- sten Het opvragen en verwerken van aanvullende informatie die nodig is voor het vervolg van het bedrijfsproces. (BusinessProcess) Opvragen aanvullende informatie Om te bepalen welke procedure gevolgd gaat worden, kan advies van een op een deelgebied inhoudelijk deskundige gewenst zijn. Het advies dient --wanneer op schrift gesteld-- met de rest van het dossier gearchiveerd te worden voor duurzame toegankelijkheid. (BusinessProcess) Adviseren procedure Het kan gewenst zijn bij interne deskundigen advies te vragen over de voorgeschiedenis van de situatie. (BusinessProcess) Advies voorgeschied- enis Initiëren van verscherpt toezicht en agenderen van het toepassen van de sanctie (BusinessProcess) Initiëren vervolgacties Bepalen leges en accorderen van de definitieve beschikking door College of gemandateerde ambtenaar. (BusinessProcess) Vaststellen definitieve beschikking Verzenden van de vastgestelde reactie (bij informele incidentmelding) of beschikking (bij formeel handhavingsverzoek) aan de indiener van de melding en mededeling doen aan belanghebbenden. (BusinessProcess) Verzenden en mededelen reactie of beschikking Inhoudelijke toetsing aan de regelgeving en eventuele aanpassing van de aanvraag. (BusinessProcess) Toetsen activiteiten aan regelgeving Zo nodig geven interne adviseurs vanuit hun eigen expertise advies over eventueel benodigde aanvullende informatie. (BusinessProcess) Adviseren aanvullende informatie In deze stap wordt het concept ontwerpbesluit (voorontwerp) ter inzage gelegd voor informele inspraak. Afhankelijk van het beleid van de gemeente en het specifieke geval wordt bepaald of deze stap uitgevoerd wordt. Sommige gemeenten zijn op basis van een inspraakverordening verplicht een concept ontwerpbesluit (voorontwerpbesluit) te publiceren voor inspraak. Wordt niet met een concept ontwerpbesluit gewerkt, dan volgt het opstellen van het ontwerpbesluit. Deze inspraakronde is nog informeel. Het doel is om vroegtijdig reacties te peilen en mee te nemen in het definitieve ontwerp van het wijzigingsbesluit. De formele inspraak (terinzagelegging) volgt later. (BusinessProcess) Uitvoeren inspraak Administratieve werkzaamheden ter voorbereiding van de inhoudelijke beoordeling en behandeling van het verzoek tot opleggen van een sanctie. (BusinessProcess) Registreren verzoek en versturen ontvangstbev- estiging Het kan gewenst zijn bij interne deskundigen advies te vragen over de urgentie van de situatie. (BusinessProcess) Advies urgentie Opvragen van aanvullende informatie wanneer dat nodig is, en de verwerking van de ontvangen informatie in het dossier. (BusinessProcess) Opvragen aanvullende informatie Desgewenst publiceren van de handhavingsbeschikking en zo nodig registreren in het WKPB-register. (BusinessProcess) Publiceren en registreren beschikking Initiëren van vervolgacties zoals het bijwerken van het omgevingsplan naar aanleiding van een afwijkvergunning en zo nodig inplannen van toezicht. (BusinessProcess) Initiëren vervolgacties Verzenden van de vastgestelde beschikking aan de initiatiefnemer en mededeling doen aan belanghebbenden. (BusinessProcess) Verzenden en mededelen beschikking Een kennisgeving van de resultaten wordt verstuurd. (BusinessProcess) Versturen kennisgeving Beoordelen van de melding op diverse aspecten. Zo nodig doorsturen van de melding naar een ander bevoegd gezag, en zo nodig opvragen van aanvullende informatie bij de indiener van de melding of bij ketenpartners. Wanneer sprake is van een eenvoudige melding die kan worden afgedaan met een directe reactie aan de indiener, kunnen de stappen in dit deelproces worden overgeslagen. (BusinessProcess) Beoordelen melding en opvragen aanvullende informatie Interne adviseurs adviseren bij het opstellen van de reactie of beschikking. (BusinessProcess) Adviseren reactie of beschikking Administratieve werkzaamheden ter voorbereiding van de inhoudelijke beoordeling en behandeling van het verzoek tot toepassen van een sanctie. (BusinessProcess) Registreren verzoek en versturen ontvangstbev- estiging In deze stap wordt mededeling gedaan van het ontwerpbesluit in het publicatieblad van de gemeente en wordt kennis gegeven van de terinzagelegging. Relevante stukken worden ter inzage gelegd en eventuele zienswijzen geregistreerd. (BusinessProcess) Uitvoeren uniforme openbare voorbereiding- sprocedure Gezamenlijk worden de mogelijkheden verkend om het initiatief doorgang te laten vinden. De insteek is "ja, mits", wat betekent dat alle betrokken partijen zoeken naar mogelijkheden. Zowel aanpassing van het initiatief alsook aanpassing van de kaders zijn in beginsel mogelijk. Belanghebbenden worden al in dit stadium betrokken om mee te praten. (BusinessProcess) Uitvoeren verkenning mogelijkheden Interne adviseurs adviseren bij het opstellen van het controlerapport of schrijven delen hiervan. In veel gevallen is een multidisciplinaire aanpak gewenst waarbij alle betrokkenen met elkaar om de tafel zitten om te komen tot de juiste bevindingen en conclusies. (BusinessProcess) Adviseren opstellen controlerapport Op basis van de bevindingen en na toepassen van hoor/wederhoor wordt een integrale afweging gemaakt met betrekking tot de vraag om wel of niet over te gaan tot handhaven. De uitkomst wordt vervat in een voornemen tot (niet) handhaven. (BusinessProcess) Opstellen concept handhavingsb- eschikking Wanneer gevraagd leveren interne adviseurs een bijdrage aan de voorbereiding van de controle. Hieronder valt ook het inplannen van deelname aan een bezoek ter plaatse. (BusinessProcess) Adviseren voorbereiden controle BusinessProcess Adviseren aanpassen beschikking Interne deskundigen kan worden gevraagd te adviseren of mee te helpen bij de uitvoering van het toepassen van bestuursdwang. (BusinessProcess) Adviseren uitvoeren bestuursdwang Net als bij de opdrachtformulering is het ook bij het opstellen van de uitgangspunten wenselijk advies te vragen aan deskundigen binnen de organisatie op diverse, relevante, beleidsterreinen. (BusinessProcess) Adviseren over uitgangspunten Wanneer gevraagd leveren interne adviseurs een bijdrage aan de voorbereiding van de controle. Hieronder valt ook het inplannen van deelname aan een bezoek ter plaatse. (BusinessProcess) Adviseren voorbereiden controle Zo nodig geven interne adviseurs vanuit hun eigen expertise advies over de urgentie van het sanctietoepassingsverzoek. (BusinessProcess) Adviseren urgentie In deze processtap wordt het doel, de scope en de impact van de wijziging bepaald en wordt de opdracht tot het wijzigen van het omgevingsplan geformuleerd. Tot slot vindt de accordering van de opdracht plaats. Deze stap is ook een goed moment om te bepalen of en zo ja wanneer de gemeente een voorbereidingsbesluit wil nemen. (BusinessProcess) Vaststellen opdracht BusinessProcess Adviseren aanpassen besluit AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 12-04-2024 12:22:25 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 12-04-2024 12:22:25 CEST
Eigenschappen
Elementtype     BusinessRole
Label     Interne adviseurs
Definitie     Onder interne adviseurs verstaan we hier medewerkers, teams of afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie die geen primaire verantwoordelijkheid hebben binnen dit bedrijfsproces maar die wel betrokken worden om vanuit de eigen expertise te adviseren.
VolgordeId     000-09
Object ID     25748bf6-1beb-476b-b92c-88b06354ffdd
Object ID     25748bf6-1beb-476b-b92c-88b06354ffdd
Object ID_nl     25748bf6-1beb-476b-b92c-88b06354ffdd
Original ID     id-25748bf6-1beb-476b-b92c-88b06354ffdd
Semanticsearch     interne adviseurs
Relaties
Uitgaand    
Inkomend    
Deze pagina is het laatst bewerkt op 24 okt 2022 om 15:05.