Opstellen ontwerpbesluit

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > BusinessProcesses > Opstellen ontwerpbesluit
Notice.png
Dit element is onderdeel van de projectarchitectuur Omgevingswet. Dit element bestaat niet in de GEMMA

Contextdiagram
Aanpassen van het concept ontwerpbesluit tot een ontwerpbesluit en het accorderen daarvan. (BusinessProcess) Opstellen ontwerpbesluit Opstellen van een ontwerp op basis van de uitgangspunten, en parallel daaraan opstellen of wijzigen van de daarmee corresponderende (toepasbare) regels. In de fase Ontwerpen stelt u op basis van de uitgangspunten een ontwerp op. Tegelijk stelt u de daarmee corresponderende (toepasbare) regels op of wijzigt deze. (BusinessProcess) Ontwerpen wijziging omgevingsplan Het College is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het bereidt besluiten van de Gemeenteraad voor en kan op onderdelen waarvoor het door de Gemeenteraad is gedelegeerd zelf besluiten nemen. Waar de Gemeenteraad in het beleid kaders opstelt voor de uitvoering (vergunningverlening, toezicht en handhaving), ligt de bevoegdheid voor die uitvoering van de VTH-taken rechtstreeks bij het College als dagelijks bestuur. (BusinessRole) College Onder 'team omgevingsbeleid' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het tot stand komen van het omgevingsbeleid. Hieronder vallen (beleids)juristen, geo-specialisten, regelbeheerders enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team hier niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team omgevingsbele- id De Gemeenteraad is binnen de gemeente het bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor het ontwikkelen en ten uitvoer leggen van omgevingsbeleid. De Gemeenteraad kan onderdelen hiervan delegeren aan het College maar blijft eindverantwoordelijk. In het beleid worden tevens kaders (waaronder) kwaliteitseisen opgesteld voor uitvoering van de taken ten aanzien van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). De bevoegdheid voor de uitvoering van de VTH-taken ligt rechtstreeks bij het College als dagelijks bestuur. De Gemeenteraad heeft een toezichthoudende rol op het College mbt de uitvoering van de VTH-taken als geheel, maar niet op individuele gevallen. (BusinessRole) Gemeenteraad Onder interne adviseurs verstaan we hier medewerkers, teams of afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie die geen primaire verantwoordelijkheid hebben binnen dit bedrijfsproces maar die wel betrokken worden om vanuit de eigen expertise te adviseren. (BusinessRole) Interne adviseurs AggregationRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 23-04-2023 22:15:59 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 23-04-2023 22:15:59 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
BusinessProcess
Documentation   :  Aanpassen van het concept ontwerpbesluit tot een ontwerpbesluit en het accorderen daarvan.
Nestingniveau   :  03
VolgordeId   :  003-020-030
Object ID   :  6442c79f-27bd-467e-aed5-d491a6ef7263
Object ID_nl   :  6442c79f-27bd-467e-aed5-d491a6ef7263
Original ID   :  id-6442c79f-27bd-467e-aed5-d491a6ef7263
Semanticsearch   :  opstellen ontwerpbesluit
Deze pagina is het laatst bewerkt op 24 mrt 2023 om 08:58.