Team omgevingsbeleid

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > BusinessRoles > Team omgevingsbeleid
Notice.png
Dit element is onderdeel van de projectarchitectuur Omgevingswet. Dit element bestaat niet in de GEMMA

Contextdiagram
Onder 'team omgevingsbeleid' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het tot stand komen van het omgevingsbeleid. Hieronder vallen (beleids)juristen, geo-specialisten, regelbeheerders enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team hier niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team omgevingsbele- id ApplicationComponent Treeviewer Toepasbare Regels In deze stap wordt mededeling gedaan van het besluit tot wijziging van het omgevingsplan aan belanghebbenden. (BusinessProcess) Mededelen besluit In deze processtap wordt het doel, de scope en de impact van de wijziging bepaald en wordt de opdracht tot het wijzigen van het omgevingsplan geformuleerd. Tot slot vindt de accordering van de opdracht plaats. Deze stap is ook een goed moment om te bepalen of en zo ja wanneer de gemeente een voorbereidingsbesluit wil nemen. (BusinessProcess) Vaststellen opdracht In deze stap wordt het definitieve besluit geformuleerd op basis van het ontwerpbesluit en de ingekomen zienswijzen. (BusinessProcess) Opstellen definitief besluit Op basis van de vastgestelde uitgangspunten wordt het concept van het ontwerpbesluit opgesteld. De input vanuit de eerder georganiseerde afstemming en participatie zijn in de uitgangspunten geborgd en worden zodoende meegenomen in het concept. Bij het opstellen van het concept ontwerpbesluit worden gelijktijdig ook de bijbehorende toepasbare regels opgesteld of worden de bestaande regels (in concept) aangepast. De toepasbare regels moeten immers nauw aansluiten bij de juridische regels in het omgevingsplan. Dit vergt afstemming tussen juristen en regelbeheerders. Lees verder over het opstellen van toepasbare regels. De werkvorm bij het opstellen van het concept kan voor elke organisatie anders zijn. Kenmerkend is dat verschillende disciplines bij elkaar gebracht moeten worden. Denk aan: geo-kennis, juridische kennis, specialistische thematische kennis (geluid, milieu, …), maar ook vergunningverlening, toezicht en handhaving en informatiespecialisten. Activiteiten die in deze processtap uitgevoerd worden: * Vertalen van beoogde beleidswijzigingen naar regels, werkingsgebieden en toepasbare regels * Analyseren van hergebruik van begrippen en definities uit de stelselcatalogus; zo nodig definiëren van nieuwe begrippen * Analyseren van de relatie tussen reeds opgenomen regels in het nieuwe deel van het omgevingsplan en de beoogde nieuwe regels * Analyseren van de impact van de beoogde wijzigingen op reeds opgestelde annotaties en toepasbare regels * Analyseren van de afhechting van de regels uit het tijdelijk deel van het omgevingsplan (‘trekken van de pons’) * Onderbouwen van wijzigingen aan de hand van het criterium van evenwichtige toedeling van functies aan locaties * Uit (laten) voeren van onderzoeken om deze onderbouwing te staven * Toevoegen van een concepttoelichting bij het concept ontwerpbesluit * Afstemmen met ketenpartners en verwerken reacties * Interne inhoudelijke en kwaliteitscontrole * Opstellen collegevoorstel voor vaststelling en vrijgave voor inspraak * Borgen duurzame toegankelijkheid archiefwaardige stukken (BusinessProcess) Opstellen concept ontwerpbesluit Samen met de ketenpartners en de eventuele initiatiefnemer worden de inspraakreacties doorgenomen en wordt een eindverslag opgesteld. Dit verslag vormt input voor het opstellen van het definitief ontwerp (het ontwerpbesluit). Het verslag wordt ook aan de belanghebbenden gestuurd. (BusinessProcess) Opstellen eindverslag inspraak Op basis van de uitkomst van de inspraakronde wordt het concept van het ontwerpbesluit aangepast, inclusief de bijbehorende (nieuwe of gewijzigde) toepasbare regels. Vanaf dit moment wordt gesproken van een ‘ontwerpbesluit’ dat zowel inhoudelijk als procedureel geschikt is om formeel in procedure te worden gebracht. Het is belangrijk dat dit wordt gedaan in nauwe samenspraak met de ketenpartners in de overheidsketen, eventuele andere deskundigen en – indien van toepassing – de initiatiefnemer en belanghebbenden. Input vanuit deze partijen worden in het ontwerp verwerkt. In een ‘nota van toelichting’ wordt aangegeven hoe de door alle partijen ingebrachte wensen en zorgen zich tot elkaar verhouden en welke afwegingen daarbij zijn gemaakt. Let erop dat wijzigingen in het concept in overeenstemming moeten zijn met uitgevoerde onderzoeken. Waar nodig moet aanvullend onderzoek plaatsvinden. Als onderdeel van deze stap worden ook de ontvangen inspraakreacties beantwoord. Bij controversiële onderwerpen kan uitgebreidere interne besluitvorming gewenst zijn. (BusinessProcess) Opstellen ontwerpbesluit In deze stap wordt mededeling gedaan van het ontwerpbesluit in het publicatieblad van de gemeente en wordt kennis gegeven van de terinzagelegging. Relevante stukken worden ter inzage gelegd en eventuele zienswijzen geregistreerd. (BusinessProcess) Uitvoeren uniforme openbare voorbereidings- procedure Zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbesluit worden bij de gemeente naar voren gebracht. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. In geval van het laatste wordt verslag opgemaakt van de zienswijze. Afhankelijk van de situatie kan de gemeente hiervoor een hoorzitting organiseren. (BusinessProcess) Verzamelen eventuele zienswijzen De ontvangen zienswijzen worden meegenomen bij het opstellen van het definitieve besluit. Voor specifieke aspecten advies gevraagd aan interne deskundigen en/of ketenpartners. Waar belangen botsen is het wenselijk en verstandig om direct met de betrokken partijen – belanghebbenden en de eventuele initiatiefnemer – naar oplossingen te zoeken. De optimale werkvorm is afhankelijk van het onderwerp, de lokale omstandigheden en de betrokken partijen. In feite is dit een voortzetting van het eerder gestarte participatietraject en de eventuele informele inspraak. (BusinessProcess) Verwerken zienswijzen Component voor het beheren en digitaal beschikbaar stellen van toepasbare regels op basis van de regels uit beleid (omgevingsvisie, programma, omgevingsplan) (ApplicationComponent) Toepasbare regelscompon- ent In deze processtap wordt kennisgeving gedaan van het voornemen om het omgevingsplan te wijzigen. Vervolgens wordt afstemming en participatie uitgevoerd. Onder afstemming wordt hier verstaan de afstemming met andere bestuursorganen (ketenpartners). Onder participatie wordt hier verstaan het betrekken van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties bij de voorbereiding en de besluitvorming. Aan het einde wordt een rapportage opgesteld. (BusinessProcess) Uitvoeren afstemming en participatie Als onderdeel van het proces naar een definitief besluit worden de ingediende zienswijzen beantwoord in overeenstemming met de oplossingen voor de geschilpunten. De beantwoording van de zienswijzen kunnen opgenomen worden in het definitieve besluit of in een separate ‘nota van beantwoording zienswijzen’. Wat de beste vorm is, hangt af van het aantal en de omvang van de zienswijzen en de complexiteit van de verwerking. In het besluit of in de nota wordt aangegeven op welke wijze de zienswijzen bij de verdere besluitvorming zijn betrokken en wat de argumentatie daarvoor is. Ook wordt aangegeven of dit heeft geleid tot aanpassingen in het ontwerp of dat er anderszins acties uit zijn voortgekomen. (BusinessProcess) Beantwoorden zienswijzen Vaststellen van het definitief besluit voor de omgevingsplanwijziging. (BusinessProcess) Vaststellen definitief besluit De gemeenteraad moet in het officiële publicatieblad een kennisgeving plaatsen dat zij voornemens is om (een wijziging van) het omgevingsplan vast te stellen (art. 16.29 Ow). Bij de kennisgeving moet de raad aangeven hoe burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding worden betrokken. Doel van deze kennisgeving is dat belanghebbenden en belangstellenden van dit voornemen op de hoogte zijn en actief kunnen participeren in het totstandkomingsproces. De manier waarop en de mate waarin dit kan, zal afhangen van gemeentelijke keuzes over participatie en inspraak. (BusinessProcess) Kennisgeven voornemen om omgevingspla- n te wijzigen Het verzoek tot wijziging van het omgevingsplan wordt ingeboekt en toegewezen aan de behandelende medewerkers. Zij voeren eerst een snelle scan uit of zij voldoende informatie hebben om tot een inhoudelijke beoordeling over te kunnen gaan. Ook gaan zij na of er op voorhand zwaarwegende bezwaren zijn om medewerking te verlenen aan dit verzoek. Indien nodig vindt afstemming en/of terugkoppeling met de initiatiefnemer plaats. Als de uitkomst van de snelle scan positief is, voeren de medewerkers vervolgens een analyse uit om de omvang (scope) en impact van de wijziging te bepalen. Daarbij gaat het in de eerste plaats om het effect op de evenwichtige toedeling van functies aan locaties en een eventuele MER-plicht. Maar ook om andere aspecten, zoals de relatie met de omgevingsvisie, dienstverlening, handhaafbaarheid en uitvoerbaarheid. Voordat een (formeel) verzoek tot wijziging van het omgevingsplan wordt ingediend is er gewoonlijk al veel overleg geweest. In dit proces is besproken of een wijziging van het omgevingsplan nodig en/of wenselijk is en zijn de juiste medewerkers al betrokken. (BusinessProcess) Intake verzoek Een ‘nota van uitgangspunten’ wordt opgesteld. Hierin worden de uitkomsten van de afstemming en participatie opgenomen. Daarnaast worden de uitgangspunten opgenomen die volgen uit de eigen beleidsdoelstellingen of beleidsdoorwerking vanuit andere bestuursorganen en eventuele andere relevante bronnen. Ook kan advies ingewonnen worden bij ketenpartners en/of andere deskundigen. In de nota van uitgangspunten wordt inzichtelijk gemaakt welke input is binnengekomen en welke afwegingen zijn gemaakt. Bij het opstellen van de uitgangspunten wordt rekening gehouden met de eis van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties en de instructieregels daarover van rijk en provincie. De ‘nota van uitgangspunten’ moet aansluiten bij de gemeentelijke strategie voor de transitie van het omgevingsplan van rechtswege naar het integraal omgevingsplan. Hieruit volgen praktische keuzes over bijvoorbeeld de inhoudelijke opbouw van het omgevingsplan en de functionele structuur. Deze laatste is relevant voor de toepasbare regels die opgesteld of gewijzigd moeten worden bij de omgevingsplanwijziging. (BusinessProcess) Formuleren uitgangspunte- n en inwinnen advies De stukken (digitaal en fysiek) worden beschikbaar gesteld en de mogelijkheid van inspraak wordt aangekondigd. Heeft de gemeente een inspraakverordening? Check dan de regels voor de inspraak en wie moeten kunnen inspreken: alleen belanghebbenden of iedereen? Specifieke belanghebbenden worden direct uitgenodigd tot reageren. (BusinessProcess) Aanbieden concept ontwerpbesluit (voorontwerp) voor inspraak In deze stap wordt het concept ontwerpbesluit (voorontwerp) ter inzage gelegd voor informele inspraak. Afhankelijk van het beleid van de gemeente en het specifieke geval wordt bepaald of deze stap uitgevoerd wordt. Sommige gemeenten zijn op basis van een inspraakverordening verplicht een concept ontwerpbesluit (voorontwerpbesluit) te publiceren voor inspraak. Wordt niet met een concept ontwerpbesluit gewerkt, dan volgt het opstellen van het ontwerpbesluit. Deze inspraakronde is nog informeel. Het doel is om vroegtijdig reacties te peilen en mee te nemen in het definitieve ontwerp van het wijzigingsbesluit. De formele inspraak (terinzagelegging) volgt later. (BusinessProcess) Uitvoeren inspraak De oplossingen voor de eventuele geschilpunten uit de zienswijzen worden verwerkt in het ontwerpbesluit. Daaruit wordt het definitieve besluit opgesteld voor wijziging van het omgevingsplan. Bij de aanpassingen in het ontwerp worden ook de bijbehorende toepasbare regels aangepast, zodat die weer aansluiten bij het definitieve besluit. (BusinessProcess) Formuleren definitief besluit Het is belangrijk dat het concept ontwerpbesluit en de toepasbare regels opgestelt worden in nauwe samenwerking met de ketenpartners in de overheidsketen, eventuele andere deskundigen en – indien van toepassing – de initiatiefnemer. Input vanuit deze partijenworden verwerkt in het concept ontwerpbesluit. Ook belanghebbenden kunnen hier direct bij betrokken worden. Denk in het bijzonder aan deelnemers uit de eerdere afstemmings- en participatiefase. (BusinessProcess) Inwinnen advies concept ontwerpbesluit De input kan op verschillende manieren worden verzameld, afhankelijk van de situatie. Denk aan: * bijeenkomsten * schriftelijke consultaties * internetenquêtes ('polls') * webinars * discussieplatforms op internet Om een zo breed mogelijk publiek te bereiken, ligt het voor de hand om verschillende werkvormen toe te passen. De afwegingen hierover moet de gemeente al maken bij het opstellen van het participatiebeleid. (BusinessProcess) Verzamelen input participatie Naast het participatieproces moet worden nagegaan of afstemming nodig is met andere bestuursorganen (ketenpartners) en deze afstemming uitvoeren. (BusinessProcess) Afstemmen met andere bestuursorgan- en Gelijktijdig met of zo spoedig mogelijk na de bekendmaking wordt mededeling gedaan van het besluit aan de belanghebbenden. Dit wordt in beginsel gedaan ten minste aan indieners van een zienswijze en externe adviseurs (als bedoeld in art. 3.5 Awb) van wiens advies is afgeweken. In artikel 3:44 van de Awb zijn uitzonderingen op en bijzondere bepalingen ten aanzien van de mededelingsplicht opgenomen. Zo mogelijk wordt het besluit ook meegedeeld aan overige participanten, insprekers, adviseurs en andere geïnteresseerden (voor zover bekend). Tot slot wordt het besluit toegezonden aan ketenpartners (met name rijk en provincie), als een door hun ingediende zienswijze niet is nagevolgd. Dit in verband met hun wettelijke bevoegdheden tot het doen van een reactieve aanwijzing. (BusinessProcess) Mededelen besluit aan belanghebben- den Vaak is aan te raden om de primaire doelgroep direct te benaderen, uit te nodigen en aan te moedigen om deel te nemen in het participatietraject. In de aankondiging kan het volgende worden vermeld: * doelstelling * afbakening en typering van het onderwerp * contactpersonen * de wijze waarop u de participatie organiseert Voor verschillende doelgroepen kan een eigen benadering vereist zijn; met name leeftijdsverschillen en achtergrond van de doelgroep spelen hierin een rol. (BusinessProcess) Aankondigen en uitnodigen deelnemers participatie Doel van deze activiteit is om de resultaten van de afstemming en participatie vast te leggen, zodat deze resultaten later in het proces gebruikt kunnen worden. Naast de inhoudelijke verwerking in het wijzigingsbesluit is het namelijk verplicht om bij de vaststelling van het wijzigingsbesluit (o.g.v. art. 10.2 Omgevingsbesluit) aan te geven hoe burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding zijn betrokken en wat de resultaten daar van zijn. Daarbij moet worden aangegeven op welke wijze invulling is gegeven aan het participatiebeleid. Dit kan er als volgt uitzien: De input wordt verwerkt in een rapportage. De rapportage wordt verzonden aan alle deelnemers en wordt zo mogelijk openbaar gemaakt. Geadviseerd wordt een conceptversie van de rapportage eerst terug te leggen bij de deelnemers. Dit geeft hen de kans te beoordelen of de tekst een goede weergave is van het proces, resultaten en gemaakte afspraken. Het is van belang in het vervolg van het wijzigingsproces de deelnemers op de hoogte te houden en weer te betrekken wanneer dit relevant is. Deze stap eindigt daarom niet sec bij de start van de volgende stap, maar zal vaak doorlopen bij de volgende stappen in het schema. Hoe en wanneer precies hangt af van het participatiebeleid en het specifieke geval. (BusinessProcess) Opstellen rapportage Samen met de eventuele bij het ontwerpbesluit betrokken ketenpartners en de eventuele initiatiefnemer wordt kennis genomen van de zienswijzen. Er wordt een eindverslag opgesteld. Het verslag geeft per onderwerp een helder, puntig overzicht van de naar voren gebrachte zienswijzen. (BusinessProcess) Opstellen eindverslag UOV In deze stap wordt het definitieve besluit tot wijziging van het omgevingsplan gepubliceerd in de LVBB. Tenminste de noodzakelijke toepasbare regels worden aangeleverd bij het DSO. (BusinessProcess) Publiceren besluit Formuleren van de uitgangspunten voor de ontwerpfase en laten vaststellen. (BusinessProcess) Vaststellen uitgangspunten Om belanghebbenden en belangstellenden te betrekken bij wijziging van het omgevingsplan is het belangrijk vroegtijdig in het traject afstemming en participatie te organiseren. Door het vroegtijdig ophalen van inbreng uit de omgeving wordt recht gedaan aan het uitgangspunt van betrokkenheid en het meenemen van meerdere belangen in de besluitvorming. De precieze invulling van de participatie wordt bepaald aan de hand van het gemeentelijk participatiebeleid en de inhoud en omvang van de voorgenomen wijziging van het omgevingsplan. Voor effectieve afstemming en participatie is het van belang dat de juiste doelgroep betrokken wordt. Aan de hand van locatie, gebied, beleidsthema en andere aspecten kan bepaald worden welke inwoners, bedrijven, instellingen en ketenpartners belanghebbende zijn. De doelgroep bestaat primair uit deze belanghebbenden. Secundair kunnen belangstellenden deelnemen. Ook kan het zijn dat als gevolg van de kennisgeving nieuwe belanghebbenden en belangstellenden zich melden voor participatie. Zij kunnen meeliften op de reeds beoogde acties voor afstemming en participatie. (BusinessProcess) Vormgeven participatie Het vastgestelde besluit tot wijziging van het omgevingsplan wordt gepubliceerd in het publicatieblad. Daartoe wordt het besluit bekend gemaakt door het besluit (in STOP-formaat) aan te bieden aan de landelijke voorziening voor bekendmaken (LVBB). Dit volgt uit artikel 3:42 van de Awb en artikel 6 van de Bekendmakingswet. Het besluit wordt daarmee ook zichtbaar in het DSO. Bij de bekendmaking wordt aangegeven door wie en binnen welke termijn er bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep ingesteld kan worden (art. 3:45 Awb). Een wijziging van een omgevingsplan treedt in beginsel in werking op de dag waarop 4 weken zijn verstreken sinds de dag waarop de gemeente het besluit bekend heeft gemaakt. De gemeente kan een later tijdstip van inwerkingtreding in het omgevingsplan opnemen (zie artikel 16.78, lid 1, Ow). (BusinessProcess) Bekendmaken besluit aan LVBB Aanpassen van het concept ontwerpbesluit tot een ontwerpbesluit en het accorderen daarvan. (BusinessProcess) Opstellen ontwerpbesluit Gelijktijdig met de bekendmaking van het besluit wordt in het publicatieblad kennis gegeven van de terinzagelegging van de op de zaak betrekking hebbende stukken (art. 3:44 Awb). Deze stukken liggen gedurende de beroepstermijn ter inzage. (BusinessProcess) Kennisgeven terinzageleggi- ng stukken Als voorbereiding op de vaststelling door het bevoegd gezag wordt de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (UOV), conform afdeling 3.4 Awb gevolgd. Daartoe wordt mededeling gedaan van het ontwerpbesluit door integrale weergave van het ontwerpbesluit in het gemeentelijk publicatieblad. Ook wordt in het publicatieblad kennis gegeven van de terinzagelegging van eventuele relevante aanvullende stukken. De mededeling van het ontwerpbesluit wordt met behulp van de plansoftware het ontwerpbesluit aangeboden aan de LVBB. De kennisgeving over de terinzagelegging vindt in principe ook plaats via de LVBB, en in de beginfase indien nodig via DROP. Het is verplicht om de stukken zowel elektronisch als fysiek ter inzage te leggen gedurende de terinzageleggingstermijn. Onder huidige jurisprudentie is fysieke terinzagelegging ook in digitale vorm mogelijk. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat de stukken beschikbaar worden gestelt op een computer op het gemeentehuis. Specifieke belanghebbenden worden zo mogelijk direct uitgenodigd tot indienen van een zienswijze en worden hen de stukken toegestuurd. (BusinessProcess) Mededeling doen van het ontwerpbesluit en kennisgeven terinzageleggi- ng Op verschillende manieren kan de input verzameld worden, afhankelijk van de situatie en de eventuele gemeentelijke regels. Eventueel kunnen een of meer bijeenkomsten of inloopavonden georganiseerd worden. In andere gevallen is het voldoende om de mogelijkheid te bieden tot schriftelijke reacties of digitale reacties via sociale media of andere digitale kanalen. (BusinessProcess) Verzamelen inspraakreacti- es Op basis van de intake van het verzoek wordt een concept-opdracht geformuleerd en wordt deze ter goedkeuring naar het college van B en W verzonden. In de opdracht staan onder meer: * doelstelling * beknopte toelichting over de wenselijkheid van de ontwikkeling, de relatie met de omgevingsvisie, enzovoorts * afbakening en typering van het gebied (scope) * beoogde wijze van regelen in het omgevingsplan. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van TAM-IMRO en toevoegen van nieuwe regels of uitbreiden van bestaande werkingsgebieden. * eventuele noodzaak voor voorbereidingsbescherming (zie onder) * eventuele MER-plicht. De wetgever heeft de procedures voor de milieueffectrapportage (mer) en mer-beoordeling ingepast in de besluitvormingsprocedure. Een plan-mer kent verplichte stappen en facultatieve stappen. Daarnaast gelden voor sommige plannen en programma's procedurestappen waarop de plan-mer kan aansluiten. Het is zaak om snel duidelijkheid te hebben of bij een voorgenomen wijziging van het omgevingsplan een mer benodigd is, zodat dit meegenomen kan worden in de planning en begroting van de opdracht. Lees meer over de milieueffectrapportage (iplo.nl) * te betrekken personen/organisaties (stakeholderanalyse) * planning * begroting (BusinessProcess) Formuleren opdracht Verzamelen adviezen van uiteenlopende deskundigen en ketenpartners, opstellen en accorderen van een concept ontwerpbesluit (voorontwerp). (BusinessProcess) Opstellen concept ontwerpbesluit De op de zaak betrekking hebbende stukken worden ter inzage gelegd. Het ligt voor de hand dit op dezelfde manier te doen als bij het ter inzage leggen van de stukken behorende bij het ontwerpbesluit. (BusinessProcess) Ter inzage leggen op de zaak betrekking hebbende stukken De bij de omgevingsplanwijziging horende noodzakelijke toepasbare regels (geautomatiseerd) worden aangeleverd bij het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Daarnaast worden de bestaande toepasbare regels die niet meer overeenstemmen met de nieuwe regels gewijzigd. Noodzakelijke toepasbare regels zijn toepasbare regels die direct betrekking hebben op de indieningsvereisten van bijvoorbeeld een vergunningaanvraag. Zo komen de regels voor iedereen beschikbaar bij het oriënteren op en indienen van aanvragen voor het uitvoeren van activiteiten in de fysieke leefomgeving. Toepasbare regels die zien op de vergunningcheck zijn niet direct noodzakelijk, maar vanuit dienstverleningsperspectief mogelijk wel gewenst. Het is van belang dat het aanleveren van de toepasbare regels gekoppeld wordt aan het inwerkingtredingstijdstip van de omgevingsplanwijziging. Immers, de toepasbare regels in het DSO moeten aansluiten bij de geldende regels in het omgevingsplan. Zo wordt voorkomen dat initiatiefnemers onjuiste vragenbomen zien. (BusinessProcess) Aanleveren toepasbare regels FlowRelationship Bestands ID STTR-bestand FlowRelationship Download STTR-bestand AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 22-04-2023 05:50:09 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 22-04-2023 05:50:09 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
BusinessRole
Documentation   :  Onder 'team omgevingsbeleid' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het tot stand komen van het omgevingsbeleid. Hieronder vallen (beleids)juristen, geo-specialisten, regelbeheerders enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team hier niet verder naar rollen uitgesplitst.
VolgordeId   :  000-03
Object ID   :  74bb3052-ef2f-474c-9ab8-6f8713238181
Object ID_nl   :  74bb3052-ef2f-474c-9ab8-6f8713238181
Original ID   :  id-74bb3052-ef2f-474c-9ab8-6f8713238181
Semanticsearch   :  team omgevingsbeleid


Deze pagina is het laatst bewerkt op 24 okt 2022 om 14:25.