Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Controleren aanvraag

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Uitvoeren van controles op de 'behandelbaarheid' van de aanvraag en bepalen van de te volgen procedure. (BusinessProcess) Controleren aanvraag Registratie, bepalen regievoerder, publicatie aanvraag, evt. verzoek om aanvullende gegevens, toetsen indieningsvereisten, advies ketenpartners, evt. publicatie buitenbehandelingstelling. (BusinessProcess) Intake vergunningaan- vraag Het College is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het bereidt besluiten van de Gemeenteraad voor en kan op onderdelen waarvoor het door de Gemeenteraad is gedelegeerd zelf besluiten nemen. Waar de Gemeenteraad in het beleid kaders opstelt voor de uitvoering (vergunningverlening, toezicht en handhaving), ligt de bevoegdheid voor die uitvoering van de VTH-taken rechtstreeks bij het College als dagelijks bestuur. (BusinessRole) College Onder 'team vergunningverlening' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het behandelen van vergunningaanvragen. Hieronder zijn meerdere deelrollen te onderkennen zoals casemanager, administratief medewerker, jurist enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team vergunningverl- ening De Gemeenteraad is binnen de gemeente het bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor het ontwikkelen en ten uitvoer leggen van omgevingsbeleid. De Gemeenteraad kan onderdelen hiervan delegeren aan het College maar blijft eindverantwoordelijk. In het beleid worden tevens kaders (waaronder) kwaliteitseisen opgesteld voor uitvoering van de taken ten aanzien van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). De bevoegdheid voor de uitvoering van de VTH-taken ligt rechtstreeks bij het College als dagelijks bestuur. De Gemeenteraad heeft een toezichthoudende rol op het College mbt de uitvoering van de VTH-taken als geheel, maar niet op individuele gevallen. (BusinessRole) Gemeenteraad Onder interne adviseurs verstaan we hier medewerkers, teams of afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie die geen primaire verantwoordelijkheid hebben binnen dit bedrijfsproces maar die wel betrokken worden om vanuit de eigen expertise te adviseren. (BusinessRole) Interne adviseurs AggregationRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 20-12-2021 21:48:47 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 20-12-2021 21:48:47 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element Omgevingswet
ArchiMate_Process.png
Naam  : Controleren aanvraag
Definitie  : Uitvoeren van controles op de 'behandelbaarheid' van de aanvraag en bepalen van de te volgen procedure.
Nestingniveau  : 03
VolgordeId  : 015-010-020
Object ID  : 83c9aefd-f31a-4bd4-af68-ce5c86f2a11a
Object ID  : 83c9aefd-f31a-4bd4-af68-ce5c86f2a11a
Object ID_nl  : 83c9aefd-f31a-4bd4-af68-ce5c86f2a11a
Original ID  : id-83c9aefd-f31a-4bd4-af68-ce5c86f2a11a
Semanticsearch  : controleren aanvraag
Relaties  :  Onderdeel van:
Heeft toewijzing van
Komt voor op   :  ArchiMate views: