Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Opstellen definitieve handhavingsbeschikking

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > BusinessProcesses > Opstellen definitieve handhavingsbeschikking
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Formuleren van de definitieve handhavingsbeschikking op basis van het concept en eventuele ingediende zienswijzen. (BusinessProcess) Opstellen definitieve handhavingsb- eschikking Onder 'team toezicht en handhaving' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het houden van toezicht, handhaven van beleid, en het behandelen van meldingen en handhavingsverzoeken. Hieronder zijn meerdere deelrollen te onderkennen zoals casemanager, administratief medewerker, jurist enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team toezicht en handhaving Onder interne adviseurs verstaan we hier medewerkers, teams of afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie die geen primaire verantwoordelijkheid hebben binnen dit bedrijfsproces maar die wel betrokken worden om vanuit de eigen expertise te adviseren. (BusinessRole) Interne adviseurs De Gemeenteraad is binnen de gemeente het bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor het ontwikkelen en ten uitvoer leggen van omgevingsbeleid. De Gemeenteraad kan onderdelen hiervan delegeren aan het College maar blijft eindverantwoordelijk. In het beleid worden tevens kaders (waaronder) kwaliteitseisen opgesteld voor uitvoering van de taken ten aanzien van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). De bevoegdheid voor de uitvoering van de VTH-taken ligt rechtstreeks bij het College als dagelijks bestuur. De Gemeenteraad heeft een toezichthoudende rol op het College mbt de uitvoering van de VTH-taken als geheel, maar niet op individuele gevallen. (BusinessRole) Gemeenteraad Het College is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het bereidt besluiten van de Gemeenteraad voor en kan op onderdelen waarvoor het door de Gemeenteraad is gedelegeerd zelf besluiten nemen. Waar de Gemeenteraad in het beleid kaders opstelt voor de uitvoering (vergunningverlening, toezicht en handhaving), ligt de bevoegdheid voor die uitvoering van de VTH-taken rechtstreeks bij het College als dagelijks bestuur. (BusinessRole) College De derde fase van het bedrijfsproces 'opleggen sanctie' betreft het verwerken van eventuele zienswijzen op de concept handhavingsbeschikking tot een definitieve handhavingsbeschikking, alsmede de goedkeuring daarvan. (BusinessProcess) Besluiten opleggen sanctie AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 26-01-2022 11:59:37 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 26-01-2022 11:59:37 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element Omgevingswet
ArchiMate_Process.png
Naam  : Opstellen definitieve handhavingsbeschikking
Definitie  : Formuleren van de definitieve handhavingsbeschikking op basis van het concept en eventuele ingediende zienswijzen.
Nestingniveau  : 03
VolgordeId  : 025-030-010
Object ID  : 824ebdbe-04bd-43e8-82dd-5c83e73a2b64
Object ID  : 824ebdbe-04bd-43e8-82dd-5c83e73a2b64
Object ID_nl  : 824ebdbe-04bd-43e8-82dd-5c83e73a2b64
Original ID  : id-824ebdbe-04bd-43e8-82dd-5c83e73a2b64
Semanticsearch  : opstellen definitieve handhavingsbeschikking
Relaties  :  Onderdeel van:
Heeft toewijzing van
Komt voor op   :  ArchiMate views: