Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Uitvoeren inspraak

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Ter inzage leggen van het voorontwerp voor informele inspraak van belanghebbenden. (BusinessProcess) Uitvoeren inspraak De Gemeenteraad is binnen de gemeente het bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor het ontwikkelen en ten uitvoer leggen van omgevingsbeleid. De Gemeenteraad kan onderdelen hiervan delegeren aan het College maar blijft eindverantwoordelijk. In het beleid worden tevens kaders (waaronder) kwaliteitseisen opgesteld voor uitvoering van de taken ten aanzien van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). De bevoegdheid voor de uitvoering van de VTH-taken ligt rechtstreeks bij het College als dagelijks bestuur. De Gemeenteraad heeft een toezichthoudende rol op het College mbt de uitvoering van de VTH-taken als geheel, maar niet op individuele gevallen. (BusinessRole) Gemeenteraad Opstellen van een ontwerp op basis van de uitgangspunten, en parallel daaraan opstellen/wijzigen van de daarmee corresponderende (toepasbare) regels. (BusinessProcess) Ontwerpen wijziging omgevingsplan Onder interne adviseurs verstaan we hier medewerkers, teams of afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie die geen primaire verantwoordelijkheid hebben binnen dit bedrijfsproces maar die wel betrokken worden om vanuit de eigen expertise te adviseren. (BusinessRole) Interne adviseurs Onder 'team omgevingsbeleid' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het tot stand komen van het omgevingsbeleid. Hieronder vallen (beleids)juristen, geo-specialisten, regelbeheerders enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team hier niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team omgevingsbele- id Het College is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het bereidt besluiten van de Gemeenteraad voor en kan op onderdelen waarvoor het door de Gemeenteraad is gedelegeerd zelf besluiten nemen. Waar de Gemeenteraad in het beleid kaders opstelt voor de uitvoering (vergunningverlening, toezicht en handhaving), ligt de bevoegdheid voor die uitvoering van de VTH-taken rechtstreeks bij het College als dagelijks bestuur. (BusinessRole) College AssignmentRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 26-01-2022 12:25:05 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 26-01-2022 12:25:05 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element Omgevingswet
ArchiMate_Process.png
Naam  : Uitvoeren inspraak
Definitie  : Ter inzage leggen van het voorontwerp voor informele inspraak van belanghebbenden.
Nestingniveau  : 03
VolgordeId  : 003-020-020
Object ID  : a10ab5fa-bb40-4fb7-8a96-d67b1069f923
Object ID  : a10ab5fa-bb40-4fb7-8a96-d67b1069f923
Object ID_nl  : a10ab5fa-bb40-4fb7-8a96-d67b1069f923
Original ID  : id-a10ab5fa-bb40-4fb7-8a96-d67b1069f923
Semanticsearch  : uitvoeren inspraak
Relaties  :  Onderdeel van:
Heeft toewijzing van
Komt voor op   :  ArchiMate views: