Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Opstellen definitieve beschikking

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > BusinessProcesses > Opstellen definitieve beschikking
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Formuleren van de definitieve beschikking op basis van de ontwerpbeschikking en ingekomen zienswijzen. (BusinessProcess) Opstellen definitieve beschikking De Gemeenteraad is binnen de gemeente het bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor het ontwikkelen en ten uitvoer leggen van omgevingsbeleid. De Gemeenteraad kan onderdelen hiervan delegeren aan het College maar blijft eindverantwoordelijk. In het beleid worden tevens kaders (waaronder) kwaliteitseisen opgesteld voor uitvoering van de taken ten aanzien van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). De bevoegdheid voor de uitvoering van de VTH-taken ligt rechtstreeks bij het College als dagelijks bestuur. De Gemeenteraad heeft een toezichthoudende rol op het College mbt de uitvoering van de VTH-taken als geheel, maar niet op individuele gevallen. (BusinessRole) Gemeenteraad Onder interne adviseurs verstaan we hier medewerkers, teams of afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie die geen primaire verantwoordelijkheid hebben binnen dit bedrijfsproces maar die wel betrokken worden om vanuit de eigen expertise te adviseren. (BusinessRole) Interne adviseurs Het College is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het bereidt besluiten van de Gemeenteraad voor en kan op onderdelen waarvoor het door de Gemeenteraad is gedelegeerd zelf besluiten nemen. Waar de Gemeenteraad in het beleid kaders opstelt voor de uitvoering (vergunningverlening, toezicht en handhaving), ligt de bevoegdheid voor die uitvoering van de VTH-taken rechtstreeks bij het College als dagelijks bestuur. (BusinessRole) College Onder 'team vergunningverlening' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het behandelen van vergunningaanvragen. Hieronder zijn meerdere deelrollen te onderkennen zoals casemanager, administratief medewerker, jurist enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team vergunningverl- ening Nemen besluit op ambtelijk of eventueel bestuurlijk niveau. (BusinessProcess) Besluiten vergunningaan- vraag AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 26-01-2022 12:04:58 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 26-01-2022 12:04:58 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element Omgevingswet
ArchiMate_Process.png
Naam  : Opstellen definitieve beschikking
Definitie  : Formuleren van de definitieve beschikking op basis van de ontwerpbeschikking en ingekomen zienswijzen.
Nestingniveau  : 03
VolgordeId  : 015-030-020
Object ID  : 3341073c-5c06-4776-b56b-c472a1bddd8e
Object ID  : 3341073c-5c06-4776-b56b-c472a1bddd8e
Object ID_nl  : 3341073c-5c06-4776-b56b-c472a1bddd8e
Original ID  : id-3341073c-5c06-4776-b56b-c472a1bddd8e
Semanticsearch  : opstellen definitieve beschikking
Relaties  :  Onderdeel van:
Heeft toewijzing van
Komt voor op   :  ArchiMate views: