Opstellen definitieve beschikking

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > BusinessProcesses > Opstellen definitieve beschikking
Notice.png
Let op. Dit element is onderdeel van de projectarchitectuur Omgevingswet en bestaat niet in de GEMMA

Contextdiagram
Formuleren van de definitieve beschikking op basis van de ontwerpbeschikking en ingekomen zienswijzen. (BusinessProcess) Opstellen definitieve beschikking De Gemeenteraad is binnen de gemeente het bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor het ontwikkelen en ten uitvoer leggen van omgevingsbeleid. De Gemeenteraad kan onderdelen hiervan delegeren aan het College maar blijft eindverantwoordelijk. In het beleid worden tevens kaders (waaronder) kwaliteitseisen opgesteld voor uitvoering van de taken ten aanzien van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). De bevoegdheid voor de uitvoering van de VTH-taken ligt rechtstreeks bij het College als dagelijks bestuur. De Gemeenteraad heeft een toezichthoudende rol op het College mbt de uitvoering van de VTH-taken als geheel, maar niet op individuele gevallen. (BusinessRole) Gemeenteraad Onder interne adviseurs verstaan we hier medewerkers, teams of afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie die geen primaire verantwoordelijkheid hebben binnen dit bedrijfsproces maar die wel betrokken worden om vanuit de eigen expertise te adviseren. (BusinessRole) Interne adviseurs Het College is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het bereidt besluiten van de Gemeenteraad voor en kan op onderdelen waarvoor het door de Gemeenteraad is gedelegeerd zelf besluiten nemen. Waar de Gemeenteraad in het beleid kaders opstelt voor de uitvoering (vergunningverlening, toezicht en handhaving), ligt de bevoegdheid voor die uitvoering van de VTH-taken rechtstreeks bij het College als dagelijks bestuur. (BusinessRole) College Onder 'team vergunningverlening' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het behandelen van vergunningaanvragen. Hieronder zijn meerdere deelrollen te onderkennen zoals casemanager, administratief medewerker, jurist enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team vergunningverl- ening Nemen besluit op ambtelijk of eventueel bestuurlijk niveau. (BusinessProcess) Besluiten vergunningaan- vraag AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 23-04-2023 22:38:12 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 23-04-2023 22:38:12 CEST
Eigenschappen
Elementtype     BusinessProcess
Label     Opstellen definitieve beschikking
Definitie     Formuleren van de definitieve beschikking op basis van de ontwerpbeschikking en ingekomen zienswijzen.
Nestingniveau     03
VolgordeId     015-030-020
Object ID     3341073c-5c06-4776-b56b-c472a1bddd8e
Object ID     3341073c-5c06-4776-b56b-c472a1bddd8e
Object ID_nl     3341073c-5c06-4776-b56b-c472a1bddd8e
Original ID     id-3341073c-5c06-4776-b56b-c472a1bddd8e
Semanticsearch     opstellen definitieve beschikking
ArchiMate-views
Komt voor op view    
Deze pagina is het laatst bewerkt op 24 mrt 2023 om 08:42.