Uitvoeren uniforme openbare voorbereidingsprocedure

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > BusinessProcesses > Uitvoeren uniforme openbare voorbereidingsprocedure
Notice.png
Dit element is onderdeel van de projectarchitectuur Omgevingswet. Dit element bestaat niet in de GEMMA

Contextdiagram
Ter inzage leggen van de ontwerpbeschikking en verzamelen van zienswijzen. (BusinessProcess) Uitvoeren uniforme openbare voorbereidings- procedure Het College is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het bereidt besluiten van de Gemeenteraad voor en kan op onderdelen waarvoor het door de Gemeenteraad is gedelegeerd zelf besluiten nemen. Waar de Gemeenteraad in het beleid kaders opstelt voor de uitvoering (vergunningverlening, toezicht en handhaving), ligt de bevoegdheid voor die uitvoering van de VTH-taken rechtstreeks bij het College als dagelijks bestuur. (BusinessRole) College Nemen besluit op ambtelijk of eventueel bestuurlijk niveau. (BusinessProcess) Besluiten vergunningaan- vraag Onder interne adviseurs verstaan we hier medewerkers, teams of afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie die geen primaire verantwoordelijkheid hebben binnen dit bedrijfsproces maar die wel betrokken worden om vanuit de eigen expertise te adviseren. (BusinessRole) Interne adviseurs Onder 'team vergunningverlening' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het behandelen van vergunningaanvragen. Hieronder zijn meerdere deelrollen te onderkennen zoals casemanager, administratief medewerker, jurist enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team vergunningverl- ening De Gemeenteraad is binnen de gemeente het bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor het ontwikkelen en ten uitvoer leggen van omgevingsbeleid. De Gemeenteraad kan onderdelen hiervan delegeren aan het College maar blijft eindverantwoordelijk. In het beleid worden tevens kaders (waaronder) kwaliteitseisen opgesteld voor uitvoering van de taken ten aanzien van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). De bevoegdheid voor de uitvoering van de VTH-taken ligt rechtstreeks bij het College als dagelijks bestuur. De Gemeenteraad heeft een toezichthoudende rol op het College mbt de uitvoering van de VTH-taken als geheel, maar niet op individuele gevallen. (BusinessRole) Gemeenteraad AssignmentRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 23-04-2023 22:33:41 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 23-04-2023 22:33:41 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
BusinessProcess
ArchiMate_Process.png
Documentation   :  Ter inzage leggen van de ontwerpbeschikking en verzamelen van zienswijzen.
Nestingniveau   :  03
VolgordeId   :  015-030-010
Object ID   :  1a2b0bf8-efdd-48d2-8137-30623ae65a09
Object ID_nl   :  1a2b0bf8-efdd-48d2-8137-30623ae65a09
Original ID   :  id-1a2b0bf8-efdd-48d2-8137-30623ae65a09
Semanticsearch   :  uitvoeren uniforme openbare voorbereidingsprocedure
Deze pagina is het laatst bewerkt op 24 mrt 2023 om 09:36.