Aan deze wiki wordt momenteel gewerkt. Het kan zijn dat tijdens deze werkzaamheden links niet werken of dat sommige views niet of onvolledig getoond worden.

GEMMA kennismodelWat is een (semantisch) kennismodel

Een kennismodel of metamodel beschrijft de architectuurobjecten en hun onderlinge samenhang. Bijvoorbeeld applicatieservices of applicatiefuncties. Het kennismodel is weergegeven in de concepten zoals gedefinieerd in de ArchiMate conventie.

Het GEMMA kennismodel toont de ArchiMate concepten die gebruikt worden voor het beschrijven van de informatievoorziening van het gemeentelijk domein. Het kennismodel fungeert tevens als basis voor de inrichting van deze wiki. Hierdoor wordt de kennis uit GEMMA 2.0 semantisch en kan als zodanig beter beheerbaar en toegankelijk gemaakt.

Softwarecatalogus ArchiMate exportbestanden (AMEFF)

Gemeenten en leveranciers kunnen met de Softwarecatalogus een exportbestand opvragen van de GEMMA architectuur met daarin opgenomen hun eigen applicatielandschap of portfolio. Gebruik de hieronder staande links voor de documentatie over de inhoud van het ArchiMate exportbestand. Op deze pagina's ziet u hoe de door u geregistreerde pakketten, de pakketversies en de koppelingen uit de Softwarecatalogus zijn verbonden met het GEMMA architectuurmodel:

View van GEMMA kennismodel

View van het GEMMA kennismodel en onder de view een tabel met alle gebruikte concepten en definities

Product (Product) Product Product (Product) Bedrijfsservice (BusinessService) Bedrijfsservice Bedrijfsservice (BusinessService) Bedrijfsdeelservice (BusinessService) Bedrijfsdeelservice Bedrijfsdeelservice (BusinessService) Gebeurtenis (BusinessEvent) Gebeurtenis Gebeurtenis (BusinessEvent) Bedrijfsproces (BusinessProcess) Bedrijfsproces Bedrijfsproces (BusinessProcess) Deelproces (werkproces) (BusinessProcess) Deelproces (werkproces) Deelproces (werkproces) (BusinessProcess) Processtap (BusinessProcess) Processtap Processtap (BusinessProcess) Bedrijfsobject (BusinessObject) Bedrijfsobject Bedrijfsobject (BusinessObject) Bedrijfsrol (BusinessRole) Bedrijfsrol Bedrijfsrol (BusinessRole) Bedrijfssamenwerking (BusinessCollaboration) Bedrijfssamenwerkin- g Bedrijfssamenwerking (BusinessCollaboration) Bedrijfsactor (BusinessActor) Bedrijfsactor Bedrijfsactor (BusinessActor) Principe (Principle) Principe Principe (Principle) Applicatieservice (ApplicationService) Applicatieservice Applicatieservice (ApplicationService) Applicatie-interface (ApplicationInterface) Applicatie-interface Applicatie-interface (ApplicationInterface) Gegevensobject (DataObject) Gegevensobject Gegevensobject (DataObject) Applicatiesamenwerking (ApplicationCollaboration) Applicatiesamenwerki- ng Applicatiesamenwerking (ApplicationCollaboration) Applicatiefunctie (ApplicationFunction) Applicatiefunctie Applicatiefunctie (ApplicationFunction) Bedrijfsfunctie (BusinessFunction) Bedrijfsfunctie Bedrijfsfunctie (BusinessFunction) Standaard (Constraint) Standaard Standaard (Constraint) Standaardversie (Constraint) Standaardversie Standaardversie (Constraint) Referentiecomponent (ApplicationComponent) Referentiecomponent Referentiecomponent (ApplicationComponent) Standaardgroep (Constraint) Standaardgroep Standaardgroep (Constraint) Applicatiefunctiegroep (ApplicationFunction) Applicatiefunctiegroe- p Applicatiefunctiegroep (ApplicationFunction) Handeling (BusinessProcess) Handeling Handeling (BusinessProcess) Buitengemeentelijk component (ApplicationComponent) Buitengemeentelijk component Buitengemeentelijk component (ApplicationComponent) Buitengemeentelijke service (ApplicationService) Buitengemeentelijke service Buitengemeentelijke service (ApplicationService) AggregationRelationship groepeert groepeert (AggregationRelationship) leidt tot leidt tot (TriggeringRelationship) is opgebouwd uit is opgebouwd uit (AggregationRelationship) is opgebou- wd uit is opgebouwd uit (AggregationRelationship) leidt tot leidt tot (TriggeringRelationship) leidt tot leidt tot (TriggeringRelationship) leidt tot leidt tot (TriggeringRelationship) realiseert realiseert (RealisationRelationship) realiseert realiseert (RealisationRelationship) is gerelateerd aan is gerelateerd aan (AssociationRelationship) groepeert groepeert (AggregationRelationship) is toegewezen aan is toegewezen aan (AssignmentRelationship) groepeert groepeert (AggregationRelationship) wordt gebruikt door wordt gebruikt door (UsedByRelationship) realisee- rt realiseert (RealisationRelationship) wordt gebruik- t door wordt gebruikt door (UsedByRelationship) is toegewezen aan is toegewezen aan (AssignmentRelationship) groep- eert groepeert (AggregationRelationship) wordt gebruik- t door wordt gebruikt door (UsedByRelationship) realiseert realiseert (RealisationRelationship) realiseert realiseert (RealisationRelationship) benadert benadert (AccessRelationship) is toegewezen aan is toegewezen aan (AssignmentRelationship) groepeert groepeert (AggregationRelationship) groepeert groepeert (AggregationRelationship) benadert benadert (AccessRelationship) speciali- seert specialiseert (SpecialisationRelationship) groepeert groepeert (AggregationRelationship) benadert benadert (AccessRelationship) heeft toegang tot heeft toegang tot (AccessRelationship) is toegewezen aan is toegewezen aan (AssignmentRelationship) specialiseert specialiseert (SpecialisationRelationship) groepeert groepeert (AggregationRelationship) groepeert groepeert (AggregationRelationship) Realiseert standaard Realiseert standaard (RealisationRelationship) groepeert groepeert (AggregationRelationship) groepeert groepeert (AggregationRelationship) is opgebou- wd uit is opgebouwd uit (AggregationRelationship) leidt tot leidt tot (TriggeringRelationship) leidt tot leidt tot (TriggeringRelationship) wordt gebruikt door wordt gebruikt door (UsedByRelationship) Realiseert standaard Realiseert standaard (RealisationRelationship) RealisationRelationship wordt gebruik- t door wordt gebruikt door (UsedByRelationship)


Element Beschrijving Toelichting Elementtype
Applicatie-interface Een applicatie-interface beschrijft hoe een component kan koppelen met zijn omgevingBron: ArchiMate 2.1ApplicationInterface
Applicatiefunctie Een samenhangende groep interne gedragingen van een applicatiecomponent. Via applicatiefuncties realiseert een applicatiecomponent applicatieservices. Een voorbeeld van een applicatiefunctie is de Raadplegen zaakdocumenten functie.Bron: ArchiMate 2.1ApplicationFunction
Applicatiefunctiegroep De applicatiefunctie wordt gebruikt als groepering van applicatiefuncties, vooruitlopend op het gebruik van ArchiMate 3.0. door de GEMMA. De GEMMA zal gebruik gaan maken van ArchiMate 3.0 zodra hiervoor ook de ArchiMate Exchange standaard beschikbaar is. Het groep element groepeert concepten die bij elkaar horen op basis van gedeelde eigenschappen.Bron: GEMMA en ArchiMate 3.0ApplicationFunction
Applicatiesamenwerking Een aggregatie van twee of meer applicatiecomponenten die samenwerken om collectief gedrag uit te voeren. Een voorbeeld van een applicatie-samenwerking is een zaaksysteem en een DMS die samen zorgen voor het 'administreren van zaakdocumenten'.Bron: ArchiMate 2.1ApplicationCollaboration
Applicatieservice Een applicatieservice ontsluit functionaliteit naar afnemers van die functionaliteit. Een voorbeeld van een applicatieservice is de 'Aanmaken zaak' service.Bron: ArchiMate 2.1ApplicationService
Bedrijfsactor Een bedrijfsactor is een organisatorische eenheid die in staat is bepaald (actief) gedrag te vertonen.Bron: ArchiMate 2.1BusinessActor
Bedrijfsdeelservice Een deelservice is een onderdeel van een Bedrijfsservice. Dit kan een externe maar ook een interne bedrijfsservice zijn. Bv. het werkproces 'besluiten' uit de GEMMA-referentieprocessen, levert zo'n deelservice. Het wordt in verschillende bedrijfsprocessen gebruikt, maar het is geen service die de organisatie levert aan de buitenwereld.Bron: GEMMA Procesarchitectuur 2.0BusinessService
Bedrijfsfunctie Een bedrijfsfunctie is een gedragselement dat gedrag groepeert op basis van een bepaalde verzameling criteria (zoals vereiste bedrijfsmiddelen en/of competenties).Bron: ArchiMate 2.1BusinessFunction
Bedrijfsobject Een bedrijfsobject is een passief element dat vanuit bedrijfsperspectief relevantie heeft.Bron: ArchiMate 2.1BusinessObject
Bedrijfsproces Een bedrijfsproces is een gedragselement dat gedrag groepeert op basis van een volgordelijkheid van activiteiten en dat tot doel heeft een gedefinieerde verzameling producten of bedrijfsservices te produceren.Bron: GEMMA procesarchitectuur 2.0BusinessProcess
Bedrijfsrol Een bedrijfsrol is de verantwoordelijkheid voor specifiek gedrag waar een bedrijfsactor aan toegewezen kan worden.Bron: ArchiMate 2.1BusinessRole
Bedrijfssamenwerking Een bedrijfssamenwerking is een (tijdelijke) samenstelling van twee of meer bedrijfsrollen resulterend in een specifiek collectief gedrag in een bepaalde context.Bron: ArchiMate 2.1BusinessCollaboration
Bedrijfsservice Een bedrijfsservice is een dienst die voorziet in de behoefte van een klant binnen of buiten de organisatie.Bron: ArchiMate 2.1BusinessService
Buitengemeentelijk component De buitengemeentelijke component is een applicatiecomponent die staat voor de sectorale en landelijke voorzieningen waar gemeenten informatie ophalen, delen en of uitwisselen van gegevens met overheidsorganisaties, ketenpartners, burgers en bedrijven.Bron: GEMMA 2.0ApplicationComponent
Buitengemeentelijke service De buitengemeentelijke service is een applicatie service (of koppelvlak) die de sectorale en landelijke voorzieningen aanbieden aan haar afnemers.Bron: GEMMA 2.0ApplicationService
Deelproces (werkproces) Een geordende reeks van processtappen die binnen één organisatorische eenheid binnen een organisatie wordt uitgevoerd met als doel een specifieke bijdrage (prestatie) te leveren aan een dienst die uiteindelijke zal worden geleverd aan een burger, een bedrijf of een andere organisatie. Voorheen 'werkproces' genoemd.Bron: GEMMA procesarchitectuur 3.0BusinessProcess
Gebeurtenis Een gebeurtenis is iets dat gebeurt (intern of extern) en gedrag beïnvloedt (bv. bedrijfsprocessen en bedrijfsfuncties)Bron: ArchiMate 2.1BusinessEvent
Gegevensobject Een gegevensobject is een passief element dat geschikt is voor geautomatiseerde verwerking.Bron: ArchiMate 2.1DataObject
Handeling Kleinst mogelijke eenheid van werk, uitgevoerd door één persoon of machine op één plek op één moment.BusinessProcess
Principe Principes zijn algemene regels en richtlijnen, en zijn bedoeld voor:
  • langdurig gebruik en worden zelden aangepast,
  • de ondersteuning van het informeren en bereiken van de missie van een organisatie.
Bron: The Open GroupPrinciple
Processtap Een geordende reeks handelingen die ononderbroken wordt uitgevoerd door één mens of machine binnen één bedrijfsfunctie (eenheid van tijd, plaats en handelen).Bron: GEMMA procesarchitectuur 2.0BusinessProcess
Product Een product is de coherente verzameling van services, vergezeld van een contract of verzameling overeenkomsten, die in zijn geheel wordt aangeboden aan (interne of externe) klanten.Bron: ArchiMate 2.1Product
Referentiecomponent Definitie: een referentiecomponent is een type applicatiecomponent. De ArchiMate definitie van een applicatiecomponent is: Een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar deel van een systeem, dat zijn functionaliteit aanbiedt via goed gedefinieerde interfaces. Applicatiecomponenten stellen functionaliteit beschikbaar, die gebruikt wordt om de applicatiediensten mee te leveren.Bron: GEMMA 2.0ApplicationComponent
Standaard Een standaard is een afspraak tussen organisaties of afdelingen om in specifieke situaties gebruik te maken van een bepaald voorgedefinieerd formaat of protocol.Bron: NORA 3.0Constraint
Standaardgroep De beperking/standaard wordt gebruikt als groepering van standaarden, vooruitlopend op het gebruik van ArchiMate 3.0. door de GEMMA. De GEMMA zal gebruik gaan maken van ArchiMate 3.0 zodra hiervoor ook de ArchiMate Exchange standaard beschikbaar is. Het groep element groepeert concepten die bij elkaar horen op basis van gedeelde eigenschappen.Bron: GEMMA en ArchiMate 3.0Constraint
Standaardversie Een standaardversie geeft de volgorde aan waarin de standaard in de tijd is gewijzigd. Een standaardversie is het resultaat van een proces waarin een standaard is gerealiseerd of gewijzigd.Bron: GEMMA 2.0Constraint