Applicatieservice

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van GEMMA kennismodel en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Een applicatieservice ontsluit functionaliteit naar afnemers van die functionaliteit. Een voorbeeld van een applicatieservice is de 'Aanmaken zaak' service. (ApplicationService) Applicatieservi- ce De buitengemeentelijke component is een applicatiecomponent die staat voor de sectorale en landelijke voorzieningen waar gemeenten informatie ophalen, delen en of uitwisselen van gegevens met overheidsorganisaties, ketenpartners, burgers en bedrijven. Eigenschappen van een buitengemeentelijke component: * GEMMA type='buitengemeentelijke component' (ApplicationComponent) Buitengemeen- telijke component Een landelijke- of sectorale afnemer van een gemeentelijke applicatiedienst. (ApplicationComponent) Buitengemeen- telijke afnemer Een door een leverancier of gemeente geregistreerde versie van een pakket. Een pakketversie heeft de volgende eigenschappen in zowel de export van een gemeente als van een leverancier. * SWC type='Pakketversie' * Pakketversie Status - lifecycle pakketversie zoals aangegeven door leverancier * Ondersteunde technologie - Opsomming ondersteunde technologie, komma gescheiden * Versieaanduiding In de export voor een gemeente/samenwerking worden van een pakketversie tevens de volgende eigenschappen meegegeven: * Extern pakket - 'ja/nee'; een externe pakketversie, is een door de gemeente in de softwarecatalogus geregistreerde (versie van een) applicatie. * Gebruik status - Lifecycle status van een door een gemeente geregistreerde pakketversie * Gebruik datum - Datum waarop de gebruik status van een pakket of in gaat of in is gegaan * Gebruik mutatiedatum - Datum laatste wijziging gebruiksgegevens pakket(versie) (ApplicationComponent) Pakketversie Een referentiecomponent met een beperkte functie. Eindigt (voorlopig) op -component (ApplicationComponent) Referentieafne- mer Een landelijke- of sectorale aanbieder van een voor gemeenten relevante voorziening (ApplicationComponent) Buitengemeen- telijke aanbieder Een referentiecomponent is een type applicatiecomponent. Een applicatiecomponent is een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar deel van een systeem, dat zijn functionaliteit aanbiedt via goed gedefinieerde interfaces. Applicatiecomponenten stellen functionaliteit beschikbaar, die gebruikt wordt om de applicatiediensten mee te leveren. Eigenschappen van de referentiecomponent: * GEMMA type = 'Referentiecomponent' * GEMMA status - Status van de referentiecomponent in de GEMMA. Alleen referentiecomponenten met status 'In gebruik' worden opgenomen in de Softwarecatalogus (ApplicationComponent) Referentiecom- ponent Een pakket is een door een leverancier in de softwarecatalogus geregistreerde (gemeentelijke) applicatie. Een pakket is zelfstandig inzetbaar, installeerbaar en beheerbaar; Eigenschappen van een pakket: * SWC type='Pakket' * Object ID - Unieke sleutel van een pakket; GUID gegenereerd door Softwarecatalogus * URL - Pagina op de website van de leverancier met meer gegevens over het pakket * Mutatiedatum pakket- Datum pakket toegevoegd of gewijzigd in productportfolio leverancier (formaat DD-MM-YY) In de export voor een gemeente/samenwerking wordt van een pakket tevens de volgende eigenschappen meegegeven: * Extern pakket - 'ja/nee'; een externe pakketversie, is een door de gemeente in de softwarecatalogus geregistreerde (versie van een) applicatie (ApplicationComponent) Pakket Een intermediair is een infrastructurele component waarmee een koppeling gerealiseerd wordt In de Softwarecatalogus is gedefinieerd welke referentiecomponenten gebruikt kunnen worden als intermediair (ApplicationComponent) Intermediair- pakket Een referentiecomponent met een beperkte functie. Naamgeving: als primaire doel gegevensopslag is register. Beschrijven wanneer welke (ApplicationComponent) Referentieaan- bieder Een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar deel van een systeem, dat zijn functionaliteit aanbiedt via goed gedefinieerde interfaces. Applicatiecomponenten stellen functionaliteit beschikbaar, die gebruikt wordt om de applicatiediensten mee te leveren. (ApplicationComponent) Applicatiecom- ponent Een samenhangende groep interne gedragingen van een applicatiecomponent. Een voorbeeld van een applicatiefunctie is de Raadplegen zaakdocumenten functie. (ApplicationFunction) Applicatiefunct- ie Een product is de coherente verzameling van diensten, vergezeld van een contract of verzameling overeenkomsten, die in zijn geheel wordt aangeboden aan (interne of externe) klanten. (Product) Product / voorziening ApplicationProcess Applicatieproc- es TechnologyService Infrastructuurs- ervice Een geordende reeks van processtappen die binnen één organisatorische eenheid binnen een organisatie wordt uitgevoerd met als doel een specifieke bijdrage (prestatie) te leveren aan een dienst die uiteindelijke zal worden geleverd aan een burger, een bedrijf of een andere organisatie. Voorheen 'werkproces' genoemd. (BusinessProcess) Deelproces (werkproces) Een bedrijfsfunctie is een gedragselement dat gedrag groepeert op basis van een bepaalde verzameling criteria (zoals vereiste bedrijfsmiddelen en/of competenties). Eigenchappen van bedrijfsfunctie * GEMMA type ='Bedrijfsfunctie' * Een bedrijfsfunctie kan meerdere sub bedrijfsfuncties hebben. Sub bedrijfsfuncties hebben geen eigenschap GEMMA type (BusinessFunction) Bedrijfsfunctie Een gegevensobject is een passief element dat geschikt is voor geautomatiseerde verwerking. (DataObject) Gegevensobje- ct Een dienst voorziet in de behoefte van een klant binnen of buiten de organisatie. (BusinessService) Dienst Een document dat een set van regels bevat die beschrijven hoe mensen materialen, producten, diensten, technologieën, taken, processen en systemen dienen te ontwikkelen en beheren Een standaard wordt gemodelleerd met het Archimate concept constraint, een beperking van de ontwerpruimte voor het realiseren van 'iets' Eigenschappen van een standaard * GEMMA type='Standaard' * GEMMA status - Status van de standaard op de GEMMA standaardenlijst. Alleen standaarden met status 'In gebruik' worden opgenomen in de Softwarecatalogus * URL - Website met meer informatie over de standaard * Afkorting - Afgekorte aanduiding voor de naam van de standaard * Beheerder - Organisatie die verantwoordelijk is voor het beheer van de standaard * Compliancy - Compliancy instrument waarmee kan worden aangetoond dat een pakket de standaard correct heeft implementeerd * Compliancy URL - Website met meer informatie over het compliancy instrument * Grondslag - is het gebruik van de standaard verplicht op basis van wettelijke gebruik van een voorziening of de Pas-toe-of-leg-uit lijst (Constraint) Standaard Een geordende reeks handelingen die ononderbroken wordt uitgevoerd door één mens of machine binnen één bedrijfsfunctie (eenheid van tijd, plaats en handelen). (BusinessProcess) Processtap Een applicatie-interface beschrijft hoe een component kan koppelen met zijn omgeving (ApplicationInterface) Applicatie- interface Een bedrijfsproces is een gedragselement dat gedrag groepeert op basis van een volgordelijkheid van activiteiten en dat tot doel heeft een gedefinieerde verzameling producten of bedrijfsservices te produceren. (BusinessProcess) Bedrijfsproces De groepering van applicatieservices voor een doelgroep binnen een domein Eigenschappen: * GEMMA type ='Groep' * GEMMA subtype ='Domein en doelgroep' (Grouping) Domein en doelgroep RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship AssignmentRelationship RealizationRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship ServingRelationship ServingRelationship RealizationRelationship ServingRelationship RealizationRelationship ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship ServingRelationship De door de leverancier geregistreerde applicatie(sub)functies, waarvoor de pakketversie geschikt is. (AssignmentRelationship) is geschikt voor De door de gemeente/samenwerking geregistreerde applicatie(sub)functies, waarvoor de pakketversie gebruikt wordt. (AssignmentRelationship) wordt gebruikt voor Deze svg is op 05-07-2022 10:53:16 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 05-07-2022 10:53:16 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA kennismodel ApplicationService
ArchiMate_Service.png
Naam  : Applicatieservice
Definitie  : Een applicatieservice ontsluit functionaliteit naar afnemers van die functionaliteit. Een voorbeeld van een applicatieservice is de 'Aanmaken zaak' service.
Toelichting  : Bron: ArchiMate 2.1
GEMMA type  : Geen
Object ID  : 316e88db-d39c-447d-96fa-9093cf80703d
Semanticsearch  : applicatieservice
Relaties  :  Onderdeel van:
Groepeert:
Komt voor op   :  ArchiMate views: