Softwarecatalogus AMEFF export

Laatst bewerkt: 21 januari 2022, 02:01:09

Deze view documenteert de ArchiMate export die de Softwarecatalogus genereert. Alle elementen en relaties die het exportbestand bevat worden in deze view getoond. Onder de view vind u tabellen met de definitie en eigenschappen van de objecten en de definitie en eigenschappen van de relaties.


ArchiMateNote Softwarecatalogus export Aanbieders van standaard-software(pakketten) voor gemeentelijke taken. Alleen leveranciers die het convenant met VNG/KING ondertekend hebben, mogen hun gegevens in de Softwarecatalogus zetten. Eigenschappen van een leverancier * SWC type='Leverancier' * URL - Website van de leverancier (BusinessActor) Leverancier Een pakket is een door een leverancier in de softwarecatalogus geregistreerde (gemeentelijke) applicatie. Een pakket is zelfstandig inzetbaar, installeerbaar en beheerbaar; Eigenschappen van een pakket: * SWC type='Pakket' * Object ID - Unieke sleutel van een pakket; GUID gegenereerd door Softwarecatalogus * URL - Pagina op de website van de leverancier met meer gegevens over het pakket * Mutatiedatum pakket- Datum pakket toegevoegd of gewijzigd in productportfolio leverancier (formaat DD-MM-YY) In de export voor een gemeente/samenwerking wordt van een pakket tevens de volgende eigenschappen meegegeven: * Extern pakket - 'ja/nee'; een externe pakketversie, is een door de gemeente in de softwarecatalogus geregistreerde (versie van een) applicatie (ApplicationComponent) Pakket Een door een leverancier of gemeente geregistreerde versie van een pakket. Een pakketversie heeft de volgende eigenschappen in zowel de export van een gemeente als van een leverancier. * SWC type='Pakketversie' * Pakketversie Status - lifecycle pakketversie zoals aangegeven door leverancier * Ondersteunde technologie - Opsomming ondersteunde technologie, komma gescheiden * Versieaanduiding In de export voor een gemeente/samenwerking worden van een pakketversie tevens de volgende eigenschappen meegegeven: * Extern pakket - 'ja/nee'; een externe pakketversie, is een door de gemeente in de softwarecatalogus geregistreerde (versie van een) applicatie. * Gebruik status - Lifecycle status van een door een gemeente geregistreerde pakketversie * Gebruik datum - Datum waarop de gebruik status van een pakket of in gaat of in is gegaan * Gebruik mutatiedatum - Datum laatste wijziging gebruiksgegevens pakket(versie) (ApplicationComponent) Pakketversie Een samenwerking (of samenwerkingverband) is een juridische vorm waarin gemeenten vastleggen welke specifiek omschreven taken en bevoegdheden aan de samenwerking worden gedelegeerd. Eigenchappen van een samenwerking * SWC type ='Samenwerking' * Type - Gekozen vorm van samenwerking (BusinessCollaboration) Samenwerkingsverband Een gemeente is een groep van woonkernen (dorpen, steden) met het bijbehorende gebied die samen worden bestuurd door een politiek apparaat. De gemeente is de onderste laag uit het politieke bestuursstructuur. Eigenschappen van een gemeente * SWC type = 'Gemeente' * CBS code - Unieke gemeente code toegekend door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in samenwerking met het CBS. (BusinessActor) Gemeente ArchiMateNote GEMMA Een domein is een afgebakende groep bedrijfsfuncties die in de gemeentelijke praktijk vaak in samenhang worden ingericht en gebruikt Eigenchappen van domein: * GEMMA type ='Groep' * GEMMA subtype ='Domein' (Grouping) Domein ArchiMateNote GEMMA bedrijfsfunctiemodel De lagen van het GEMMA bedrijfsfunctiemodel Eigenchappen: * GEMMA type ='Bedrijfsfunctie laag' (BusinessFunction) Laag Onderverdeling van de uitvoeringslaag in domeinspecifieke uitvoering Eigenschappen: * GEMMA type =Bedrijfsfunctie domein' (BusinessFunction) Uitvoeringsdomein Een bedrijfsfunctie is een gedragselement dat gedrag groepeert op basis van een bepaalde verzameling criteria (zoals vereiste bedrijfsmiddelen en/of competenties). Eigenchappen van bedrijfsfunctie * GEMMA type ='Bedrijfsfunctie' * Een bedrijfsfunctie kan meerdere sub bedrijfsfuncties hebben. Sub bedrijfsfuncties hebben geen eigenschap GEMMA type (BusinessFunction) Bedrijfsfunctie ArchiMateNote GEMMA informatiearchitectuur De buitengemeentelijke component is een applicatiecomponent die staat voor de sectorale en landelijke voorzieningen waar gemeenten informatie ophalen, delen en of uitwisselen van gegevens met overheidsorganisaties, ketenpartners, burgers en bedrijven. Eigenschappen van een buitengemeentelijke component: * GEMMA type='buitengemeentelijke component' (ApplicationComponent) Buitengemeentelijke component Een referentiecomponent is een type applicatiecomponent. Een applicatiecomponent is een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar deel van een systeem, dat zijn functionaliteit aanbiedt via goed gedefinieerde interfaces. Applicatiecomponenten stellen functionaliteit beschikbaar, die gebruikt wordt om de applicatiediensten mee te leveren. Eigenschappen van de referentiecomponent: * GEMMA type = 'Referentiecomponent' * GEMMA status - Status van de referentiecomponent in de GEMMA. Alleen referentiecomponenten met status 'In gebruik' worden opgenomen in de Softwarecatalogus (ApplicationComponent) Referentiecomponent De groepering van applicatieservices voor een doelgroep binnen een domein Eigenschappen: * GEMMA type ='Groep' * GEMMA subtype ='Domein en doelgroep' (Grouping) Domein en doelgroep De buitengemeentelijke service (of koppelvlak) is een applicatie service die de sectorale en landelijke voorzieningen aanbieden aan haar afnemers. Eigenschappen van een buitengemeentelijke service: * GEMMA type = 'Buitengemeentelijke service' (ApplicationService) Buitengemeentelijke service Een applicatieservice ontsluit functionaliteit naar afnemers van die functionaliteit. Een voorbeeld van een applicatieservice is de 'Aanmaken zaak' service. (ApplicationService) Applicatieservice Grouping Buitengemeentelijk stelsel ArchiMateNote GEMMA standaardenlijst Een document dat een set van regels bevat die beschrijven hoe mensen materialen, producten, diensten, technologieën, taken, processen en systemen dienen te ontwikkelen en beheren Een standaard wordt gemodelleerd met het Archimate concept constraint, een beperking van de ontwerpruimte voor het realiseren van 'iets' Eigenschappen van een standaard * GEMMA type='Standaard' * GEMMA status - Status van de standaard op de GEMMA standaardenlijst. Alleen standaarden met status 'In gebruik' worden opgenomen in de Softwarecatalogus * URL - Website met meer informatie over de standaard * Afkorting - Afgekorte aanduiding voor de naam van de standaard * Beheerder - Organisatie die verantwoordelijk is voor het beheer van de standaard * Compliancy - Compliancy instrument waarmee kan worden aangetoond dat een pakket de standaard correct heeft implementeerd * Compliancy URL - Website met meer informatie over het compliancy instrument * Grondslag - is het gebruik van de standaard verplicht op basis van wettelijke gebruik van een voorziening of de Pas-toe-of-leg-uit lijst (Constraint) Standaard Een door de beheerder van de standaard uitgebrachte versie. Eigenschappen van een standaarversie: * GEMMA type='Standaardversie' * Versieaanduiding - De versieaanduiding van de standaardversie * Status - Aanduiding of de standaardversie in gebruik is of bijvoorbeeld nog in ontwikkeling (Constraint) Standaardversie Indeling van standaarden voor de (mate van) bouwbaarheid en testbaarheid. Standaarden kunnen als producten worden getypeerd in eindproducten, halffabrikaten, grondstoffen en gegevensstandaarden. Deze typering is een indicatie wat de benodigde inspanning is om de specificatie te completeren om tot een werkende koppeling te komen. Eigenschappen van een gradatie * GEMMA type='Groep' * GEMMA subtype='Gradaties' (Grouping) Gradaties ArchiMateNote Legenda ArchiMateNote de rode relaties zijn onderdeel van de export voor gemeenten / samenwerkingen ArchiMateNote ArchiMateNote de blauwe relaties zijn onderdeel van de export voor leveranciers ArchiMateNote De doelgroep is een ordening van de gemeentelijke applicatieservices naar de groep gebruikers. Een doelgroep is bijvoorbeeld de inwoners en ondernemers Eigenchappen van een doelgroep: * GEMMA type ='Groep' * GEMMA subtype ='Doelgroep' De doelgroep is de gebruikersgroep voor wie een applicatieservice bedoeld is, bijvoorbeeld de inwoners en ondernemers. Eigenchappen van een doelgroep: * GEMMA type ='Groep' * GEMMA subtype ='Doelgroep' (BusinessRole) Doelgroep Een pakket wordt geleverd door één leverancier (AssociationRelationship) levert Pakket wordt gebruikt door samenwerking (ServingRelationship) gebruikt door Pakket wordt gebruikt door gemeente (ServingRelationship) gebruikt door ServingRelationship heeft klant Pakket van leverancier heeft samenwerking als klant (ServingRelationship) heeft klant Een door de gemeente geregistreerde koppeling tussen twee pakketversie in het gemeentelijk pakketoverzicht Een koppeling in de softwarecatalogus heeft relaties met de intermediair (een aangeschaft pakket) en de geïmplementeerde standaard. Deze relaties worden als eigenschappen aan de flow meegegeven en zijn daarmee niet meer gerelateerd aan echte objecten. Eigenschappen van een koppeling * SWC type = 'Koppeling' * SWC subtype = 'Binnengemeentelijk' * Documentatie - Vrij tekstveld waarin gemeente een toelichting kan geven op de koppeling * Naam - Label van de koppeling * Object ID - Unieke sleutel van een door een gemeente geregistreerde koppeling tussen twee pakketten, overgenomen uit de Softwarecatalogus * Datum - Datum waarop de koppeling status in gaat of in is gegaan * Intermediair - Naam van intermediair pakketversie waarmee koppeling is gerealiseerd * Intermediair ID - GUID van intermediair pakketversie waarmee koppeling is gerealiseerd * Richting - Richting van de gegevensuitwisseling; Links, rechts, beide (resp. left_to_right, right_to_left, bidirection) * Type - Is de koppeling gebaseerd op een standaard, maatwerk of is dit onbekend (resp norm, custom, unknown) * Standaardversie - Standaardversie waarop de koppeling gebaseerd is * Standaardversie ID - GUID van de standaardversie waarop de koppeling gebaseerd is * Status - Lifecycle status van de koppeling; * Transportprotocol - Transportprotocol waarmee de koppeling geïmplementeerd is. (FlowRelationship) interne koppeling De door de gemeente geregistreerde referentiecomponenten, waarvoor het pakket of de pakketversie gebruikt wordt. (SpecializationRelationship) wordt gebruikt voor Een door de gemeente geregistreerde koppeling tussen een gemeentelijke pakketversie en een buitengemeentelijke component In de softwarecatalogus wordt een buitengemeentelijke koppeling geregistreerd als een relatie tussen een binnengemeentelijk heeft pakket en een buitengemeentelijke component (een landelijke voorziening). De gemeente geeft aan of de koppeling gerealiseerd is met een intermediair (een aangeschaft pakket) en of de gegevensuitwisseling gebaseerd is op een koppelvlakstandaard. In de export kent de koppeling de volgende eigenschappen * SWC type = 'Koppeling' * SWC subtype = 'Buitengemeentelijk' * Documentatie - Vrij tekstveld waarin gemeente een toelichting kan geven op de koppeling * Naam - Label van de koppeling * Object ID - Unieke sleutel van een door een gemeente geregistreerde koppeling tussen twee pakketten, overgenomen uit de Softwarecatalogus * Datum - Datum waarop de koppeling status in gaat of in is gegaan * Intermediair - Naam van intermediair pakketversie waarmee koppeling is gerealiseerd * Intermediair ID - GUID van intermediair pakketversie waarmee koppeling is gerealiseerd * Richting - Richting van de gegevensuitwisseling * Type - Is de koppeling gebaseerd op een standaard, maatwerk of is dit onbekend * Standaardversie - Standaardversie waarop de koppeling gebaseerd is * Standaardversie ID - GUID van de standaardversie waarop de koppeling gebaseerd is * Status - Lifecycle status van de koppeling * Transportprotocol - Transportprotocol waarmee de koppeling geïmplementeerd is. (FlowRelationship) externe koppeling De door de gemeente/samenwerking geregistreerde applicatie(sub)functies, waarvoor de pakketversie gebruikt wordt. (AssignmentRelationship) wordt gebruikt voor Een pakketversie ondersteunt één of meerdere standaarversie. Een pakketversie is compliant, indien de leverancier d.m.v. het uploaden van een testrapport aantoont aan de standaard te voldoen. Eigenschappen van relatie Ondersteunt (Pakketversie - Standaardversie) * Compliancy testrapport (j/n) * Testrapport URL - URL naar testrapport in Softwarecatalogus of door leverancier beheerde website (RealizationRelationship) ondersteunt De door de leverancier geregistreerde referentiecomponenten, waarvoor de pakketversie geschikt is. (SpecializationRelationship) is geschikt voor SpecializationRelationship De door de leverancier geregistreerde applicatie(sub)functies, waarvoor de pakketversie geschikt is. (AssignmentRelationship) is geschikt voor AssignmentRelationship Een samenwerking groepeert één of meerdere deelnemende gemeenten. (AggregationRelationship) AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship FlowRelationship RealizationRelationship Met de 'Verplicht / Aanbevolen' relatie wordt voor een referentiecomponent voorgeschreven welke standaard verplicht of aanbevolen is. Eigenschappen van de relatie 'aanbevolen of verplichte standaard' * Verbindingsrol = 'Aanbevolen' of 'Verplicht' (RealizationRelationship) Verplicht / Aanbevolen RealizationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship ondersteunt ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship SpecializationRelationship is versie van AggregationRelationship Deze svg is op 05-07-2022 07:00:10 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 05-07-2022 07:00:10 CEST


Definitie en eigenschappen van de objecten[bewerken]

Element Beschrijving ToelichtingElementtype
Applicatieservice Een applicatieservice ontsluit functionaliteit naar afnemers van die functionaliteit. Een voorbeeld van een applicatieservice is de 'Aanmaken zaak' service.
  Bron: ArchiMate 2.1
ApplicationService
Bedrijfsfunctie Een bedrijfsfunctie is een gedragselement dat gedrag groepeert op basis van een bepaalde verzameling criteria (zoals vereiste bedrijfsmiddelen en/of competenties).

Eigenchappen van bedrijfsfunctie

 • GEMMA type ='Bedrijfsfunctie'
 • Een bedrijfsfunctie kan meerdere sub bedrijfsfuncties hebben. Sub bedrijfsfuncties hebben geen eigenschap GEMMA type
  Bron: ArchiMate 2.1
BusinessFunction
Buitengemeentelijk stelsel
  Grouping
  Buitengemeentelijke component De buitengemeentelijke component is een applicatiecomponent die staat voor de sectorale en landelijke voorzieningen waar gemeenten informatie ophalen, delen en of uitwisselen van gegevens met overheidsorganisaties, ketenpartners, burgers en bedrijven.

  Eigenschappen van een buitengemeentelijke component:

  • GEMMA type='buitengemeentelijke component'
   Bron: GEMMA 2.0
  ApplicationComponent
  Buitengemeentelijke service De buitengemeentelijke service (of koppelvlak) is een applicatie service die de sectorale en landelijke voorzieningen aanbieden aan haar afnemers.

  Eigenschappen van een buitengemeentelijke service:

  • GEMMA type = 'Buitengemeentelijke service'
   Bron: GEMMA 2.0
  ApplicationService
  Doelgroep De doelgroep is een ordening van de gemeentelijke applicatieservices naar de groep gebruikers. Een doelgroep is bijvoorbeeld de inwoners en ondernemers

  Eigenchappen van een doelgroep:

  • GEMMA type ='Groep'
  • GEMMA subtype ='Doelgroep'

  De doelgroep is de gebruikersgroep voor wie een applicatieservice bedoeld is, bijvoorbeeld de inwoners en ondernemers.

  Eigenchappen van een doelgroep:

  • GEMMA type ='Groep'
  • GEMMA subtype ='Doelgroep'
   Bron: GEMMA 2
  BusinessRole
  Domein Een domein is een afgebakende groep bedrijfsfuncties die in de gemeentelijke praktijk vaak in samenhang worden ingericht en gebruikt

  Eigenchappen van domein:

  • GEMMA type ='Groep'
  • GEMMA subtype ='Domein'
   Bron: GEMMA 2
  Grouping
  Domein en doelgroep De groepering van applicatieservices voor een doelgroep binnen een domein

  Eigenschappen:

  • GEMMA type ='Groep'
  • GEMMA subtype ='Domein en doelgroep'
   Grouping
   Gemeente Een gemeente is een groep van woonkernen (dorpen, steden) met het bijbehorende gebied die samen worden bestuurd door een politiek apparaat. De gemeente is de onderste laag uit het politieke bestuursstructuur.

   Eigenschappen van een gemeente

   • SWC type = 'Gemeente'
   • CBS code - Unieke gemeente code toegekend door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in samenwerking met het CBS.
    Bron: Softwarecatalogus
   BusinessActor
   Gradaties Indeling van standaarden voor de (mate van) bouwbaarheid en testbaarheid. Standaarden kunnen als producten worden getypeerd in eindproducten, halffabrikaten, grondstoffen en gegevensstandaarden. Deze typering is een indicatie wat de benodigde inspanning is om de specificatie te completeren om tot een werkende koppeling te komen.

   Eigenschappen van een gradatie

   • GEMMA type='Groep'
   • GEMMA subtype='Gradaties'
    Bron: GEMMA 2
   Grouping
   Laag De lagen van het GEMMA bedrijfsfunctiemodel

   Eigenchappen:

   • GEMMA type ='Bedrijfsfunctie laag'
    Bron: GEMMA 2
   BusinessFunction
   Leverancier Aanbieders van standaard-software(pakketten) voor gemeentelijke taken. Alleen leveranciers die het convenant met VNG/KING ondertekend hebben, mogen hun gegevens in de Softwarecatalogus zetten.

   Eigenschappen van een leverancier

   • SWC type='Leverancier'
   • URL - Website van de leverancier
    Bron: Softwarecatalogus
   BusinessActor
   Pakket Een pakket is een door een leverancier in de softwarecatalogus geregistreerde (gemeentelijke) applicatie. Een pakket is zelfstandig inzetbaar, installeerbaar en beheerbaar;

   Eigenschappen van een pakket:

   • SWC type='Pakket'
   • Object ID - Unieke sleutel van een pakket; GUID gegenereerd door Softwarecatalogus
   • URL - Pagina op de website van de leverancier met meer gegevens over het pakket
   • Mutatiedatum pakket- Datum pakket toegevoegd of gewijzigd in productportfolio leverancier (formaat DD-MM-YY)

   In de export voor een gemeente/samenwerking wordt van een pakket tevens de volgende eigenschappen meegegeven:

   • Extern pakket - 'ja/nee'; een externe pakketversie, is een door de gemeente in de softwarecatalogus geregistreerde (versie van een) applicatie
    Bron: Softwarecatalogus
   ApplicationComponent
   Pakketversie Een door een leverancier of gemeente geregistreerde versie van een pakket.

   Een pakketversie heeft de volgende eigenschappen in zowel de export van een gemeente als van een leverancier.

   • SWC type='Pakketversie'
   • Pakketversie Status - lifecycle pakketversie zoals aangegeven door leverancier
   • Ondersteunde technologie - Opsomming ondersteunde technologie, komma gescheiden
   • Versieaanduiding


   In de export voor een gemeente/samenwerking worden van een pakketversie tevens de volgende eigenschappen meegegeven:

   • Extern pakket - 'ja/nee'; een externe pakketversie, is een door de gemeente in de softwarecatalogus geregistreerde (versie van een) applicatie.
   • Gebruik status - Lifecycle status van een door een gemeente geregistreerde pakketversie
   • Gebruik datum - Datum waarop de gebruik status van een pakket of in gaat of in is gegaan
   • Gebruik mutatiedatum - Datum laatste wijziging gebruiksgegevens pakket(versie)
    Bron: Softwarecatalogus
   ApplicationComponent
   Referentiecomponent Een referentiecomponent is een type applicatiecomponent. Een applicatiecomponent is een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar deel van een systeem, dat zijn functionaliteit aanbiedt via goed gedefinieerde interfaces. Applicatiecomponenten stellen functionaliteit beschikbaar, die gebruikt wordt om de applicatiediensten mee te leveren.

   Eigenschappen van de referentiecomponent:

   • GEMMA type = 'Referentiecomponent'
   • GEMMA status - Status van de referentiecomponent in de GEMMA. Alleen referentiecomponenten met status 'In gebruik' worden opgenomen in de Softwarecatalogus
    Bron: GEMMA 2.0
   ApplicationComponent
   Samenwerkingsverband Een samenwerking (of samenwerkingverband) is een juridische vorm waarin gemeenten vastleggen welke specifiek omschreven taken en bevoegdheden aan de samenwerking worden gedelegeerd.

   Eigenchappen van een samenwerking

   • SWC type ='Samenwerking'
   • Type - Gekozen vorm van samenwerking
    Bron: Softwarecatalogus
   BusinessCollaboration
   Standaard Een document dat een set van regels bevat die beschrijven hoe mensen materialen, producten, diensten, technologieën, taken, processen en systemen dienen te ontwikkelen en beheren

   Een standaard wordt gemodelleerd met het Archimate concept constraint, een beperking van de ontwerpruimte voor het realiseren van 'iets'

   Eigenschappen van een standaard

   • GEMMA type='Standaard'
   • GEMMA status - Status van de standaard op de GEMMA standaardenlijst. Alleen standaarden met status 'In gebruik' worden opgenomen in de Softwarecatalogus
   • URL - Website met meer informatie over de standaard
   • Afkorting - Afgekorte aanduiding voor de naam van de standaard
   • Beheerder - Organisatie die verantwoordelijk is voor het beheer van de standaard
   • Compliancy - Compliancy instrument waarmee kan worden aangetoond dat een pakket de standaard correct heeft implementeerd
   • Compliancy URL - Website met meer informatie over het compliancy instrument
   • Grondslag - is het gebruik van de standaard verplicht op basis van wettelijke gebruik van een voorziening of de Pas-toe-of-leg-uit lijst
    Bron: NORA 3.0
   Constraint
   Standaardversie Een door de beheerder van de standaard uitgebrachte versie.

   Eigenschappen van een standaarversie:

   • GEMMA type='Standaardversie'
   • Versieaanduiding - De versieaanduiding van de standaardversie
   • Status - Aanduiding of de standaardversie in gebruik is of bijvoorbeeld nog in ontwikkeling
    Bron: GEMMA 2.0
   Constraint
   Uitvoeringsdomein Onderverdeling van de uitvoeringslaag in domeinspecifieke uitvoering

   Eigenschappen:

   • GEMMA type =Bedrijfsfunctie domein'
    Bron: GEMMA 2
   BusinessFunction


   Definitie en eigenschappen van de relaties[bewerken]

   RelatieRelatietypeDocumentatieVanNaar
   levertAssociationRelationshipEen pakket wordt geleverd door één leverancierLeverancierPakket
   wordt gebruikt voorAssignmentRelationshipDe door de gemeente/samenwerking geregistreerde applicatie(sub)functies, waarvoor de pakketversie gebruikt wordt.PakketApplicatieservice
   wordt gebruikt voorSpecializationRelationshipDe door de gemeente geregistreerde referentiecomponenten, waarvoor het pakket of de pakketversie gebruikt wordt.PakketReferentiecomponent
   gebruikt doorServingRelationshipPakket wordt gebruikt door samenwerkingPakketSamenwerkingsverband
   heeft klantServingRelationshipPakket van leverancier heeft samenwerking als klantPakketSamenwerkingsverband
   interne koppelingFlowRelationshipEen door de gemeente geregistreerde koppeling tussen twee pakketversie in het gemeentelijk pakketoverzicht

   Een koppeling in de softwarecatalogus heeft relaties met de intermediair (een aangeschaft pakket) en de geïmplementeerde standaard. Deze relaties worden als eigenschappen aan de flow meegegeven en zijn daarmee niet meer gerelateerd aan echte objecten.

   Eigenschappen van een koppeling

   • SWC type = 'Koppeling'
   • SWC subtype = 'Binnengemeentelijk'
   • Documentatie - Vrij tekstveld waarin gemeente een toelichting kan geven op de koppeling
   • Naam - Label van de koppeling
   • Object ID - Unieke sleutel van een door een gemeente geregistreerde koppeling tussen twee pakketten, overgenomen uit de Softwarecatalogus
   • Datum - Datum waarop de koppeling status in gaat of in is gegaan * Intermediair - Naam van intermediair pakketversie waarmee koppeling is gerealiseerd
   • Intermediair ID - GUID van intermediair pakketversie waarmee koppeling is gerealiseerd
   • Richting - Richting van de gegevensuitwisseling; Links, rechts, beide (resp. left_to_right, right_to_left, bidirection)
   • Type - Is de koppeling gebaseerd op een standaard, maatwerk of is dit onbekend (resp norm, custom, unknown)
   • Standaardversie - Standaardversie waarop de koppeling gebaseerd is
   • Standaardversie ID - GUID van de standaardversie waarop de koppeling gebaseerd is
   • Status - Lifecycle status van de koppeling;
   • Transportprotocol - Transportprotocol waarmee de koppeling geïmplementeerd is.
   Pakket
   externe koppelingFlowRelationshipEen door de gemeente geregistreerde koppeling tussen een gemeentelijke pakketversie en een buitengemeentelijke component

   In de softwarecatalogus wordt een buitengemeentelijke koppeling geregistreerd als een relatie tussen een binnengemeentelijk heeft pakket en een buitengemeentelijke component (een landelijke voorziening). De gemeente geeft aan of de koppeling gerealiseerd is met een intermediair (een aangeschaft pakket) en of de gegevensuitwisseling gebaseerd is op een koppelvlakstandaard.

   In de export kent de koppeling de volgende eigenschappen

   • SWC type = 'Koppeling'
   • SWC subtype = 'Buitengemeentelijk'
   • Documentatie - Vrij tekstveld waarin gemeente een toelichting kan geven op de koppeling
   • Naam - Label van de koppeling
   • Object ID - Unieke sleutel van een door een gemeente geregistreerde koppeling tussen twee pakketten, overgenomen uit de Softwarecatalogus
   • Datum - Datum waarop de koppeling status in gaat of in is gegaan
   • Intermediair - Naam van intermediair pakketversie waarmee koppeling is gerealiseerd
   • Intermediair ID - GUID van intermediair pakketversie waarmee koppeling is gerealiseerd
   • Richting - Richting van de gegevensuitwisseling
   • Type - Is de koppeling gebaseerd op een standaard, maatwerk of is dit onbekend
   • Standaardversie - Standaardversie waarop de koppeling gebaseerd is
   • Standaardversie ID - GUID van de standaardversie waarop de koppeling gebaseerd is
   • Status - Lifecycle status van de koppeling
   • Transportprotocol - Transportprotocol waarmee de koppeling geïmplementeerd is.
   PakketBuitengemeentelijke component
   gebruikt doorServingRelationshipPakket wordt gebruikt door gemeentePakketGemeente
   is geschikt voorAssignmentRelationshipDe door de leverancier geregistreerde applicatie(sub)functies, waarvoor de pakketversie geschikt is.Pakketversie
   ondersteuntRealizationRelationshipEen pakketversie ondersteunt één of meerdere standaarversie. Een pakketversie is compliant, indien de leverancier d.m.v. het uploaden van een testrapport aantoont aan de standaard te voldoen.

   Eigenschappen van relatie Ondersteunt (Pakketversie - Standaardversie)

   • Compliancy testrapport (j/n)
   * Testrapport URL - URL naar testrapport in Softwarecatalogus of door leverancier beheerde website
   PakketversieStandaardversie
   is geschikt voorSpecializationRelationshipDe door de leverancier geregistreerde referentiecomponenten, waarvoor de pakketversie geschikt is.Pakketversie
   Verplicht / AanbevolenRealizationRelationshipMet de 'Verplicht / Aanbevolen' relatie wordt voor een referentiecomponent voorgeschreven welke standaard verplicht of aanbevolen is.

   Eigenschappen van de relatie 'aanbevolen of verplichte standaard'

   • Verbindingsrol = 'Aanbevolen' of 'Verplicht'
   ReferentiecomponentStandaard
   Id-80961AggregationRelationshipEen samenwerking groepeert één of meerdere deelnemende gemeenten.Samenwerkingsverband