Documentcreatieservices

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Constraints > Documentcreatieservices
Contextdiagram
Documentcreatieservices is een op StUF-ZKN en StUF-BG gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van de gegevens ten behoeve van het documentcreatieproces. (Constraint) Documentcreati- eservices Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingcom- ponent Component voor ondersteuning van parkeerbeheer door het aanleggen, beheren en exploiteren van parkeerplaatsen en parkeergarages. (ApplicationComponent) Parkeerbeheerc- omponent Component voor het heffen van gemeentelijke belastingen, leges en retributies. (ApplicationComponent) Belastingencom- ponent Component voor uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. (ApplicationComponent) WMO- component Component voor het registreren van eigendommen en de gebruikers hiervan. (ApplicationComponent) Gemeentelijke eigendommenco- mponent Component voor registratie van leerlingen en toezicht op naleving van de leerplichtwet. (ApplicationComponent) Leerlingenbehe- ercomponent Component voor afhandelen van aanvragen leerlingvervoer en tegemoetkoming vervoerskosten. (ApplicationComponent) Leerlingenvervo- ercomponent Systeem voor ondersteuning van de processen behorende bij de burgerlijke stand zoals het opmaken van aktes. (ApplicationComponent) Burgerzakenco- mponent Component voor ondersteuning van de processen behorende bij de uitvoering van de Jeugdwet. (ApplicationComponent) Jeugdzorgcomp- onent Component voor het ondersteunen van lokale verkiezingen. (ApplicationComponent) Verkiezingenco- mponent Component voor het afhandelen van zaken van alle typen. (ApplicationComponent) Generiek zaakafhandelco- mponent Component voor het beheren van onroerende zaken gerelateerde brongegevens voor de Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ). (ApplicationComponent) WOZ- beheercompone- nt Component voor het uitvoeren van de inkomensaspecten van de Participatiewet. (ApplicationComponent) Inkomenscomp- onent Component voor ondersteuning van het proces van innen, invorderen en kwijtschelden van publiekrechtelijke en eventueel ook privaatrechtelijke vorderingen. (ApplicationComponent) Inningencompo- nent Component voor het beheren van accommodaties. (ApplicationComponent) Accommodatieb- eheercomponen- t Component voor de ondersteuning van toezicht en handhaving binnen sociaal domein (ApplicationComponent) Toezicht- en handhavingcom- ponent sociaal domein Component voor het registreren, verwerken, bewaken en rapporteren van subsidieaanvragen en -toekenning. (ApplicationComponent) Subsidiescompo- nent Groepering van standaarden met een gedetailleerde specificatie, op basis waarvan een koppeling kan worden gebouwd en getest. (Grouping) Eindproduct Deze standaard is ontwikkeld door operatie NUP (Constraint) Documentcreati- eservices 1.0 Diverse verbetering waaronder extra eisen mbt authenticatie (Constraint) Documentcreati- eservices 1.1 Component voor het aanmaken van documenten waarbij vaste teksten/templates worden gecombineerd met gegevens. (ApplicationComponent) Documentcreati- ecomponent RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen AggregationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship RealizationRelationship Verplicht Deze svg is op 23-04-2021 02:38:34 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 23-04-2021 02:38:34 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Standaard
ArchiMate_Constraint.png


Naam  : Documentcreatieservices
Definitie  : Documentcreatieservices is een op StUF-ZKN en StUF-BG gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van de gegevens ten behoeve van het documentcreatieproces.
Specificaties  : http://gemmaonline.nl/index.php/Documentcreatie_services
Afkorting  : StUF DCR
GEMMA type  : Standaard
GEMMA status   : In gebruik
Standaardversie   : 
Compliancy  : https://www.gemmaonline.nl
Beheerder  : VNG Realisatie
Relaties  : 
Komt voor op   :  ArchiMate views: