Documentcreatieservices

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Constraints > Documentcreatieservices
Contextdiagram
Documentcreatieservices is een op StUF-ZKN en StUF-BG gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van de gegevens ten behoeve van het documentcreatieproces. (Constraint) Documentcrea- tieservices Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingco- mponent Component voor ondersteuning van parkeerbeheer door het aanleggen, beheren en exploiteren van parkeerplaatsen en parkeergarages. (ApplicationComponent) Parkeerbeheer- component Component voor het heffen van gemeentelijke belastingen, leges en retributies. (ApplicationComponent) Belastingenco- mponent Component voor uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. (ApplicationComponent) WMO- component Component voor het registreren van eigendommen en de gebruikers hiervan. (ApplicationComponent) Gemeentelijke eigendommen- component Component voor registratie van leerlingen en toezicht op naleving van de leerplichtwet. (ApplicationComponent) Leerlingenbeh- eercomponent Component voor afhandelen van aanvragen leerlingvervoer en tegemoetkoming vervoerskosten. (ApplicationComponent) Leerlingenverv- oercomponent Systeem voor ondersteuning van de processen behorende bij de burgerlijke stand zoals het opmaken van aktes. (ApplicationComponent) Burgerzakenc- omponent Component voor ondersteuning van de processen behorende bij de uitvoering van de Jeugdwet. (ApplicationComponent) Jeugdzorgcom- ponent Component voor het ondersteunen van lokale verkiezingen. (ApplicationComponent) Verkiezingenc- omponent Component voor het beheren van onroerende zaken gerelateerde brongegevens voor de Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ). (ApplicationComponent) WOZ- beheercompo- nent Component voor het afhandelen van zaken van alle typen. (ApplicationComponent) Generiek zaakafhandelc- omponent Component voor het uitvoeren van de inkomensaspecten van de Participatiewet. (ApplicationComponent) Inkomenscom- ponent Component voor ondersteuning van het proces van innen, invorderen en kwijtschelden van publiekrechtelijke en eventueel ook privaatrechtelijke vorderingen. (ApplicationComponent) Inningencomp- onent Component voor het beheren van accommodaties. (ApplicationComponent) Accommodatie- beheercompo- nent Component voor de ondersteuning van toezicht en handhaving binnen sociaal domein (ApplicationComponent) Toezicht- en handhavingco- mponent sociaal domein Component voor het registreren, verwerken, bewaken en rapporteren van subsidieaanvragen en -toekenning. (ApplicationComponent) Subsidiescom- ponent Groepering van standaarden met een gedetailleerde specificatie, op basis waarvan een koppeling kan worden gebouwd en getest. (Grouping) Eindproduct Deze standaard is ontwikkeld door operatie NUP (Constraint) Documentcrea- tieservices 1.0 Diverse verbetering waaronder extra eisen mbt authenticatie (Constraint) Documentcrea- tieservices 1.1 Component voor het aanmaken van documenten waarbij vaste teksten/templates worden gecombineerd met gegevens. (ApplicationComponent) Documentcrea- tiecomponent RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen AggregationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship RealizationRelationship Verplicht Deze svg is op 09-11-2022 03:37:35 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 09-11-2022 03:37:35 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Standaard
ArchiMate_Constraint.png


Naam  : Documentcreatieservices
Definitie  : Documentcreatieservices is een op StUF-ZKN en StUF-BG gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van de gegevens ten behoeve van het documentcreatieproces.
Specificaties  : http://gemmaonline.nl/index.php/Documentcreatie_services
Afkorting  : StUF DCR
GEMMA type  : Standaard
GEMMA status   : In gebruik
Standaardversie   : 
Compliancy  : https://www.gemmaonline.nl
Beheerder  : VNG Realisatie
Relaties  : 
Komt voor op   :  ArchiMate views:
Deze pagina is het laatst bewerkt op 8 nov 2022 om 18:44.