Ondersteunen van aanvragen en meldingen

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > ApplicationFunctions > Ondersteunen van aanvragen en meldingen
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en is een kopie van het GEMMA object Ondersteunen van aanvragen en meldingen, aangepast voor deze doelarchitectuur.

Contextdiagram
Deze functie wordt gebruikt om de aanvragen en meldingen die binnengekomen zijn verder af te handelen. (ApplicationFunction) Ondersteunen van aanvragen en meldingen De ingediende zienswijzen worden (tijdens een hoorzitting) besproken en een eindverslag wordt opgesteld. Het verslag geeft een helder overzicht van de ingebrachte (bezwaar)punten met argumentatie. (Requirement) VTH065 Kunnen opstellen van verslagen/rappo- rtages Op grond van de vastgestelde legestarieven (berekeningsmethode) worden met behulp van specificaties binnen de aanvraag (activiteiten, specifieke variabelen als bouwsom, vloeroppervlak) de verschuldigde leges berekend voor de behandeling van een specifieke aanvraag. (Requirement) VTH057 Kunnen berekenen van leges op basis van gemeentelijke legesregeling In geval van instemming door andere bestuursorganen wordt de reguliere procedure verlengd met vier weken. Bij enkel advies door andere bestuursorganen geldt deze verlenging niet. Ook bij Handhaving moet het mogelijk zijn termijnen te kunnen verlengen. (Requirement) VTH078 Kunnen verlengen van het termijn van de te volgen procedure Wanneer op basis van de toetsingsadviezen een planschaderisico geconstateerd wordt en er is geen onderliggend plan of overeenkomst, is het afsluiten van een planschadeovereenkomst met de initiatiefnemer wenselijk. Bij de inhoudelijke toetsing wordt ook onderzocht in hoeverre er planschaderisico bestaat. Mogelijk dat hiervoor een deelzaak wordt gestart. (Requirement) VTH051 Kunnen afhandelen van een planschadeproce- dure Inhoudelijk deskundige interne en/of externe adviseurs brengen een advies uit, waarin behalve de conclusie of het past ook kan worden opgenomen welke aanpassingen aan het initiatief gedaan zouden kunnen worden om het passend te maken. Ten behoeve van de integrale afweging moet kunnen worden aangegeven welke knelpunten er zijn en wat passend is (en dus geen issue is). Dit vormt dan gelijk de input voor de agenda van een gezamenlijke, integrale afweging. (Requirement) VTH062 Kunnen opstellen van een advies Als het Verzoek volledig is afgehandeld, kan het Bevoegd Gezag de werkmap verwijderen in de DSO-LV. Dit verwijderen staat los van het verzoek in mijn omgevingsloket van de indiener. Die staat nog in de zogenoemde Projectmap. (Requirement) VTH098 Kunnen verwijderen van een Verzoek uit de werkmap van het DSO-LV Aanvragen moeten voldoen aan bepaalde indieningsvereisten. Om dit te kunnen toetsen moeten deze indieningsvereisten opgehaald kunnen worden uit het DSO-LV. (Requirement) VTH018 Kunnen ophalen van indieningsvereist- en uit het DSO- LV Indien sprake is van een omgevingsvergunning voor een afwijkactiviteit waaraan geen termijn is verbonden, dan moet binnen uiterlijk vijf jaar het omgevingsplan van de gemeente bijgewerkt worden zodat het met de verleende omgevingsvergunning in overeenstemming is. (Requirement) VTH092 Kunnen doen van verzoek om wijziging in omgevingsplan Als een aanvraag buiten het Omgevingsloket om, dus op papier, is ingediend, moet deze alsnog in het Omgevingsloket geregistreerd worden, zodat de voorzieningen van het DSO, zoals de Samenwerkfunctionaliteit, benut kunnen worden bij de verdere behandeling van de aanvraag. De VTH software beschikt hiervoor over een dergelijke registratiefunctie. (Requirement) VTH014 Kunnen registreren van de aanvraag of melding in het Omgevingsloket De Gemeenteraad heeft bij afwijkingen van het omgevingsplan adviesrecht maar geen instemmingsrecht. Bovendien geldt dat een adviesvraag aan de Gemeenteraad geen reden is voor verlenging van de proceduredoorlooptijd. Het is daarom zaak om de eventuele adviesaanvraag bij de Gemeenteraad vroegtijdig te agenderen en zoveel mogelijk parallel uit te voeren met de verdere activiteiten in het proces. De Gemeenteraad ontvangt de adviesaanvraag van het College en agendeert deze. (Requirement) VTH074 Kunnen agenderen van een adviesvraag aan de Gemeenteraad In de legesregeling zijn de berekeningsmethoden vastgelegd voor de activiteiten die binnen een aanvraag om omgevingsvergunning kunnen worden aangevraagd. Om de leges voor een specifieke aanvraag te kunnen berekenen, moet de regeling kunnen worden opgevraagd. (Requirement) VTH026 Kunnen opvragen van de gemeentelijke legesregeling Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening, het ondersteunen op het toezicht houden en het ondersteunen van het handhaven. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- en Handhavingcom- ponent Omgevingswet Op grond van de geldende legestarieven moet de aanvrager van een omgevingsvergunning leges betalen voor de behandeling van de aanvraag. Het opleggen van de leges is een op zichzelf staande beschikking waartegen bezwaar kan worden gemaakt. Het opstellen gebeurt via de Documentcreatiecomponent. (Requirement) VTH050 Kunnen opstellen van een legesbeschikking Een ingediend Verzoek moet geheel of gedeeltelijk buiten behandeling gesteld kunnen worden. Dit kan voorkomen als er bijvoorbeeld voor het ingediende Verzoek geen vergunningsplicht is of als niet of in onvoldoende mate aan de gestelde aanvraagvereisten is voldaan. Dit betreft de status van de zaak zetten via de ZDS standaard in de Zaakregistratiecomponent of via de Zaken API in het Zaakregister. (Requirement) VTH044 Kunnen geheel of gedeeltelijk buiten behandeling stellen van een aanvraag De antwoorden bij de indieningsvereisten van de aanvrager geven al belangrijke informatie over vergunningplichten in relatie tot de voorgenomen activiteiten. Dit is elementaire informatie bij de intake van de aanvraag en de start van de behandeling. (Requirement) VTH017 Kunnen betekenisvol overnemen van antwoorden op vragen uit de vragenboom die meegestuurd zijn in het Verzoek Naast de wettelijke termijn, hanteren veel bevoegde gezagen servicetermijnen die korter zijn. Deze moeten kunnen worden ingesteld en vervolgens moet per proces de doorlooptijd worden bijgehouden en behoeve van rapportages. (Requirement) VTH084 Kunnen instellen en bijhouden van doorlooptijden gedurende het aanvraagproces Het zaaknummer bij een bevoegd gezag is een uniek nummer. Het DSO-LV Verzoeknummer is ook een uniek nummer dat de aanvrager vanuit het Omgevingsloket heeft ontvangen. Voor zowel aanvrager, bevoegd gezag en alle betrokkenen bij de behandeling is het daarom noodzakelijk dat er een relatie kan worden gelegd tussen het DSO-LV Verzoeknummer en het eigen interne zaaknummer (afkomstig van het Zaakregister), o.a. voor heldere communicatie en goede koppeling naar andere gerelateerde zaken. (Requirement) VTH016 Kunnen aanbrengen van relatie tussen DSO-LV Verzoeknummer met de zaaknummer(s) van het betreffende bevoegd gezag De verschillende activiteiten worden (als deelzaken) in beginsel op zichzelf beoordeeld, waarna vervolgens integrale afweging plaatsvindt. Uiteindelijk moet het geheel leiden tot één integraal besluit, waarbij motiveringen van de verschillende activiteiten moeten worden samengevoegd en de integrale afweging wordt toegevoegd. (Requirement) VTH068 Kunnen samenstellen van activiteiten tot een integraal besluit Als de behandeling van de vergunningaanvraag is overgedragen aan een ander bestuursorgaan, of wanneer de vergunningaanvraag buiten behandeling is gesteld omdat er geen vergunningplicht is of omdat niet in voldoende mate aan de aanvraagvereisten is voldaan, eindigt het bedrijfsproces na de intakefase. (Requirement) VTH077 Kunnen sluiten van de aanvraag De DSO-LV stuurt een triggerbericht dat er een Verzoek klaar staat. Dit bericht moet automatisch kunnen worden ingelezen in het systeem op basis van de nieuwste standaard en zichtbaar zijn in ontvangen Verzoeken. Het Bevoegd Gezag (of de Uitvoerende Instantie) kan het Verzoek doorsturen naar een ander Bevoegd Gezag als zij concludeert dat het Verzoek niet juist is gerouteerd. Hiervoor wordt door het DSO-LV een nieuw triggerbericht naar het nieuwe Bevoegd Gezag gestuurd, en indien van toepassing naar de nieuwe uitvoerende instantie. Het nieuwe triggerbericht is identiek aan het oorspronkelijke bericht, behalve de elementen heeftAlsVerantwoordelijkeVoorBehandeling en eventueel isUitbesteedVoorBehandelingAan. Aan het verschil tussen de indienDatum en de berichtverzenddatum kan het nieuwe Bevoegd Gezag al concluderen dat het om een doorgestuurd Verzoek gaat. Als het nieuwe Bevoegd Gezag het hele Verzoek ophaalt ontvangt het de Verzoek XML met daarin de historieinformatie voor Bevoegd gezag en Uitvoerende instantie. Het Verzoek wordt ingediend ten behoeve van vooroverleg (Vooroverleg), als start van het behandelproces (Initiëren), als aanvulling op een eerder ingediend Verzoek (Aanvullen), of dat het Verzoek wordt ingetrokken (Intrekken). Er zijn 7 soorten Type Verzoek onderkend in de Omgevingswet, veelal zijnde een vergunningsaanvraag of melding: Aanvraag vergunning, Melding, Informatie, Informatie ongewoon voorval, Aanvraag Maatwerkvoorschrift, Melding gelijkwaardige maatregel, Aanvraag toestemming gelijkwaardige maatregel. (Requirement) VTH010 Kunnen ontvangen van het triggerbericht uit DSO-LV Ontwerpbesluiten moeten zowel analoog als digitaal ter inzage worden gelegd. In het VTH-systeem moet aangegeven kunnen worden dat het een openbaar document is. Het daadwerkelijk publiceren van een archiefwaardig document wordt niet door het VTH-systeem gedaan. (Requirement) VTH027 Kunnen exporteren van ontwerpbesluit ten behoeve van ter inzagelegging Als Verzoeken door een andere (uitvoerende) organisatie dan het verantwoordelijke Bevoegd Gezag worden uitgevoerd, dan gaat het originele triggerbericht naar die betreffende (uitvoerende) organisatie. Daarbij wordt er een kopie-triggerbericht naar het Bevoegd Gezag gestuurd. De VTH software moet dit kopie-triggerbericht kunnen ontvangen. (Requirement) VTH097 Kunnen ontvangen van het kopie- triggerbericht uit DSO-LV Indien het Verzoek niet bij het juiste Bevoegd Gezag is ingediend, moet het Verzoek onverwijld kunnen worden overgedragen aan een ander Bevoegd Gezag. Dit verloopt via het DSO-LV. Het koppelvlak die het DSO-LV hiervoor beschikbaar stelt, wordt daarbij gebruikt. (Requirement) VTH019 Kunnen doorsturen van het Verzoek via DSO-LV naar ander bevoegd gezag Conform art. 4.5 Awb stelt de gemeente een (redelijke) termijn voor het aanleveren van gegevens en bescheiden: de beslistermijn wordt opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld of de gestelde termijn daarvoor is verstreken. (Requirement) VTH076 Kunnen opschorten van de beslistermijn Bij eenvoudige vergunningaanvragen wordt op ambtelijk niveau besloten. Uit oogpunt van zorgvuldigheid is het belangrijk de beschikking inclusief legesberekening c.q. -beschikking in elk geval door een tweede persoon (een collega of teamleider) te laten toetsen. (Requirement) VTH047 Kunnen laten toetsen van de beschikking inclusief legesberekening c.q. - beschikking In het Verzoek kunnen meerdere activiteten van hetzelfde type worden opgenomen. Het VTH-systeem moet deze verschillende activiteiten kunnen onderscheiden en kunnen verwerken. (Requirement) VTH103 Kunnen verwerken van meerdere activiteiten van hetzelfde type in het Verzoek De relevante begrippen uit het Omgevingsplan zijn een belangrijke basis voor de behandeling van een VTH-zaak. Deze begrippen zijn opgenomen in de stelselcatalogus en moeten voor de behandeling van de VTH-zaak daaruit kunnen worden opgehaald. Ook bij de uitvoering van Toezicht en Handhaving is het gewenst om de juiste begrippen te kunnen hanteren. (Requirement) VTH021 Kunnen overnemen van begrippen uit de stelselcatalogus- , met een link daar naar toe De indieningsvereisten voor aanvragen zijn gedeeltelijk landelijk en gedeeltelijk lokaal vastgesteld. Als (essentiële) vereisten ontbreken, kan de aan vraag niet goed worden beoordeeld en kan er geen goed afwegen besluit worden genomen op de aanvraag. Aanvragen die niet voldoen, kunnen daarom buiten behandeling worden gesteld. (Requirement) VTH059 Kunnen controleren of de aanvraag voldoet aan de indieningsvereist- en, of de initiatiefnemer participatie heeft georganiseerd en of alle noodzakelijke bijlagen zijn aangeleverd Nadat er een triggerbericht is ontvangen, kunnen de bijlagen bij het Verzoek op basis van de nieuwste standaard worden opgehaald uit het DSO-LV (eveneens via de API 'Verzoek ophalen'). De documenten worden vastgelegd in de Documentregistratiecomponent via de ZDS standaard of in het Documentenregister via de Documenten API. (Requirement) VTH012 Kunnen ophalen van de bijlagen bij het Verzoek uit het DSO-LV Nadat er een triggerbericht is ontvangen, kan het Verzoek op basis van de nieuwste standaard (via de API 'Ophalen Verzoek') worden opgehaald uit het DSO-LV. Het Verzoek wordt ingediend ten behoeve van Vooroverleg (Omgevingsoverleg), als start van het behandelproces (Initiëren), als aanvulling op een eerder ingediend Verzoek (Aanvullen), of dat het Verzoek wordt ingetrokken (Intrekken). Er zijn 7 soorten Type Verzoek onderkend in de Omgevingswet, veelal zijnde een vergunningsaanvraag of melding: Aanvraag vergunning, Melding, Informatie, Informatie ongewoon voorval, Aanvraag maatwerkvoorschrift, Melding gelijkwaardige maatregel, Aanvraag toestemming gelijkwaardige maatregel. (Requirement) VTH011 Kunnen ophalen van het Verzoek uit DSO LV RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship AssignmentRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 12-04-2021 04:57:44 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 12-04-2021 04:57:44 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element Omgevingswet
ArchiMate_Function.png
Naam  : Ondersteunen van aanvragen en meldingen
Definitie  : Deze functie wordt gebruikt om de aanvragen en meldingen die binnengekomen zijn verder af te handelen.
Object ID  : 329f2874-3826-4e2b-81b0-0bfbb7f67f6b
Object ID_nl  : 329f2874-3826-4e2b-81b0-0bfbb7f67f6b
Original ID  : id-329f2874-3826-4e2b-81b0-0bfbb7f67f6b
Applicatiefunctiecategorie  : CoreApplicationFunctions
Relaties  : 

Is functie van:


Komt voor op   :  ArchiMate views: