Gemeente

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
BusinessActor Gemeente Component om actuele en historische gegevens gestructureerd op te slaan voor analyses en rapportages. (ApplicationComponent) Datawarehouse- component Landelijke website voor burgers. MijnOverheid is de persoonlijke website voor overheidszaken. De burger kan hier zien hoe hij is geregistreerd bij de overheid, berichten van de overheid ontvangen en overzicht houden van zijn zaken met de overheid. (ApplicationComponent) MijnOverheid Grouping Beheercompone- nten Component voor het routeren van de output van processen naar het (de) juiste kana(a)len, waarbij rekening gehoduen wordt met de klantvoorkeuren. (ApplicationComponent) Outputmanage- mentcomponen- t Component voor ondersteuning van het proces van innen, invorderen en kwijtschelden van publiekrechtelijke en eventueel ook privaatrechtelijke vorderingen. (ApplicationComponent) Inningencompo- nent Component voor het onderhouden van gegevens over producten en diensten en het (interactief) presenteren daarvan aan burgers en bedrijven. (ApplicationComponent) Producten-en dienstencatalog- uscomponent Component voor het ondersteunen en openbaar maken van het politieke proces binnen een gemeente. (ApplicationComponent) Bestuur- en Raadsinformatie- component BusinessActor Waterschap BusinessActor Rijk Digitaal Stelsel Omgevingswet Landelijke Voorziening. Gebouwd wordt onder leiding van ministerie van I&M. (BusinessActor) DSO-LV BusinessActor Provincie Component voor het afhandelen van bezwaren en beroepen. (ApplicationComponent) Bezwaar en beroep component Component voor het routeren, transformeren en eventueel orchestreren van berichten tussen applicaties. (ApplicationComponent) Servicebuscom- ponent Verantwoordelijkheid voor het overleggen met initiatiefnemers zodat die hun plannen goed kunnen inpassen in de fysieke leefomgeving en besluitvorming daarover soepel kan verlopen. (BusinessRole) Gesprekspartne- r Verantwoordelijkheid voor het opstellen van beleid met de daarbij behorende regels voor beheer en ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. (BusinessRole) Beleid- en regelopsteller BusinessRole Handhaver Overheidsorganisatie die als gelijkwaardige samenwerkt met andere overheidsorganisaties. (BusinessRole) Ketenpartner Beleid- en regelopstellers en planbeoordelaars (planvormingsproces); Vergunningverleners, toezichthouders en handhavers (uitvoeringsproces) (BusinessRole) Bevoegd gezag Verantwoordelijkheid voor besluiten op vergunningaanvragen en het waar nodig of gewenst inschakelen van ketenpartners voor advies (al dan niet met instemming) en samenwerking. (BusinessRole) Vergunningverl- ener Verantwoordelijkheid voor het aansturen van uitvoerende organisaties. (BusinessRole) Opdrachtgever Component voor het onderhouden van relaties met klanten of organisaties. (ApplicationComponent) Relatiebeheerco- mponent (CRM) Component voor het tonen en beheren van documenten. (ApplicationComponent) Documentbehe- ercomponent Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingcom- ponent Component voor mobiel toezicht en handhaving in de openbare ruimte (ApplicationComponent) Mobiele toezicht en handhaving openbare ruimte component Component voor het beheren en digitaal beschikbaar stellen van toepasbare regels op basis van de regels uit beleid (omgevingsvisie, programma, omgevingsplan) (ApplicationComponent) Toepasbarereg- elsbeheer component Component voor het publiceren van informatie op de gemeentelijke website en het integreren van gespecialiseerde systemen. (ApplicationComponent) Webcontentpub- licatie- en beheercompone- nt Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het Vergunningen en meldingenproces (ApplicationComponent) Vergunning-en meldingregistra- tiecomponent Systemen gemeente is een verzameling van alle gemeentelijke systemen benodigd voor de uitvoering van de Omgevingswet. (ApplicationComponent) Systemen gemeente Component voor het ondersteunen van kantoorwerkzaamheden zoals tekstverwerking, persoonlijke email en agenda. (ApplicationComponent) Kantoorautomat- iseringcompone- nt ApplicationComponent Informatieprod- uctenbeheerco- mponent ApplicationComponent Analyse-en monitoringregis- tratiecomponen- t ApplicationComponent API managementco- mponent ApplicationComponent Informatieprod- uctenregistratie- component AssociationRelationship FlowRelationship FlowRelationship CompositionRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship FlowRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship ServingRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship Deze svg is op 21-07-2019 01:11:45 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 21-07-2019 01:11:45 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities