Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Actoren en rollen

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > Views > Actoren en rollen
Actoren en rollen
Een initiatiefnemer is een burger, bedrijf, instelling of andere organisatie die iets wil ondernemen in de fysieke leefomgeving. Dat kan iets kleins zijn zoals een dakkapel realiseren maar ook iets groots als een vastgoedproject of grootschalige industriële inrichting. Ook de gemeente zelf of een ander bestuursorgaan kan initiatiefnemer zijn. Zeker in geval van complexere initiatieven is het gebruikelijk dat de initiatiefnemer vertegenwoordigd wordt door een professioneel adviesbureau of samen daarmee optreedt. Een actor die iets wil in de fysieke leefomgeving. (BusinessRole) Initiatiefnemer BusinessActor Gemeente Beleid- en regelopstellers en planbeoordelaars (planvormingsproces); Vergunningverleners, toezichthouders en handhavers (uitvoeringsproces) (BusinessRole) Bevoegd gezag Verantwoordelijkheid voor besluiten op vergunningaanvragen en het waar nodig of gewenst inschakelen van ketenpartners voor advies (al dan niet met instemming) en samenwerking. (BusinessRole) Vergunningverlener BusinessRole Handhaver Verantwoordelijkheid voor het opstellen van beleid met de daarbij behorende regels voor beheer en ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. (BusinessRole) Beleid- en regelopsteller Verantwoordelijkheid voor het overleggen met initiatiefnemers zodat die hun plannen goed kunnen inpassen in de fysieke leefomgeving en besluitvorming daarover soepel kan verlopen. (BusinessRole) Gesprekspartner Overheids- of private organisatie die als gelijkwaardige samenwerkt met andere overheidsorganisaties, zoals de provincie, een andere gemeente, de veiligheidsregio of de GGD. Overheidsorganisatie die als gelijkwaardige samenwerkt met andere overheidsorganisaties. Overheidsorganisatie die als gelijkwaardige samenwerkt met andere overheidsorganisaties. Overheidsorganisatie die als gelijkwaardige samenwerkt met andere overheidsorganisaties. (BusinessRole) Ketenpartner Verantwoordelijkheid voor het aansturen van uitvoerende organisaties. (BusinessRole) Opdrachtgever BusinessActor Betrokkene BusinessActor Burger BusinessActor Bedrijf BusinessActor Instelling BusinessActor Overheidsorganisatie Overheids- of private organisatie die als gelijkwaardige samenwerkt met andere overheidsorganisaties, zoals de provincie, een andere gemeente, de veiligheidsregio of de GGD. Overheidsorganisatie die als gelijkwaardige samenwerkt met andere overheidsorganisaties. Overheidsorganisatie die als gelijkwaardige samenwerkt met andere overheidsorganisaties. Overheidsorganisatie die als gelijkwaardige samenwerkt met andere overheidsorganisaties. (BusinessRole) Ketenpartner BusinessActor Rijk BusinessActor Provincie BusinessActor Waterschap BusinessActor (Andere) gemeente Een belanghebbende is een burger, bedrijf, instelling of andere organisatie die mogelijk (nadelige of voordelige) invloed ondervindt van het initiatief van een ander of een besluit van een overheid. Ook de gemeente zelf of een ander bestuursorgaan kan belanghebbende zijn. Een actor die (nadelige) invloed ondervindt van het initiatief van een ander of een besluit van een overheid (BusinessRole) Belanghebbende Iedereen die over een locatie wil weten welke beleidsdocumenten van toepassing zijn, regels gelden of gegevens beschikbaar zijn. (BusinessRole) EenIeder Private of overheidsorganisatie die als opdrachtnemer samenwerkt met een overheidsorganisatie (als opdrachtgever). (BusinessRole) Uitvoeringspartner BusinessActor Omgevingsdienst BusinessActor Veiligheids-regio BusinessActor Private uitvoerder BusinessActor GGD BusinessRole Rechterlijke macht BusinessActor Raad van State BusinessActor Rechtbank BusinessRole Beheerorganisatie DSO-LV BusinessRole Toepassing-ontwikkelaar BusinessActor Betrokkene BusinessActor Burger BusinessActor Bedrijf BusinessActor Instelling BusinessActor Overheidsorganisatie BusinessRole Informatiehuis AssociationRelationship indiener, zienswijze-indiener AssociationRelationship indiener AssociationRelationship doelgroep Verantwoordelijkheid voor het toezien op activiteiten en het handhaven van de orde met betrekking tot de fysieke leefomgeving. (AssociationRelationship) informatieleverancier, gehandhaafde, gehoorde, gesanctioneerde AssociationRelationship informatieproductleverancier AssignmentRelationship AssociationRelationship afnemer AssociationRelationship indiener, gehoorde, info-leverancier AssociationRelationship zienswijze-indiener, bezwaarindiener AssociationRelationship participant, inspreker, zienswijze- en bezwaarindiener,betaler AssociationRelationship doelgroep, vraagsteller, terugmelder AssociationRelationship uitvoerder AssociationRelationship rechtspreker AssociationRelationship rechtspreker AssociationRelationship samenwerkingsplatformaanbieder AssociationRelationship AssociationRelationship samenwerkings- platformaanbie- der AssociationRelationship gebruiker AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssociationRelationship dataverwerker AssociationRelationship informatieproductleverancier AssociationRelationship informatiepro- ductleveranci- er AssociationRelationship Deze svg is op 21-12-2021 07:28:36 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 21-12-2021 07:28:36 CET
Legenda
   
   
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Actoren en rollen
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Omgevingswet/1.5/id-637b2d4a-4891-4be2-8388-da31ee7b284a
ArchiMate-model  : Omgevingswet
Label  : Actoren en rollen
Documentatie  : Met actoren en rollen beschrijven we het wie-aspect van de bedrijfsarchitectuur (de andere aspecten zijn wat en hoe).

Onder een actor verstaan we in dit document een persoon of organisatie die op de een of andere wijze (actief of passief) betrokken is bij uitvoering van de omgevingswet. Voorbeelden zijn het Rijk en een burger of bedrijf.

Onder een rol verstaan we in dit document de invulling die een actor geeft aan zijn/haar betrokkenheid. Een actor kan vaak meerdere rollen vervullen een burger kan bijvoorbeeld zowel vergunningaanvrager als (in een andere zaak) bezwaarmaker zijn.

Met het beschrijven van de actoren en rollen en hun samenhang brengen we het speelveld in kaart, op basis waarvan we vervolgens producten en diensten en de onderliggende processen kunnen inventariseren.
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Object ID  : 637b2d4a-4891-4be2-8388-da31ee7b284a
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Ruimtelijk domein
Titel view SWC  : BA Algemeen
GEMMA thema  : Omgevingswet
Viewtype  : Geen
Object ID  : 637b2d4a-4891-4be2-8388-da31ee7b284a
Object ID_nl  : 637b2d4a-4891-4be2-8388-da31ee7b284a
Original ID  : id-3e685cc6-135d-439f-8147-800311c09df2
Semanticsearch  : actoren en rollen
Elementen  : 
Relaties  :