Actoren en rollen

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > Views > Actoren en rollen
Actoren en rollen
Een actor die iets wil in de fysieke leefomgeving. (BusinessRole) Initiatiefnemer BusinessActor Gemeente Beleid- en regelopstellers en planbeoordelaars (planvormingsproces); Vergunningverleners, toezichthouders en handhavers (uitvoeringsproces) (BusinessRole) Bevoegd gezag Verantwoordelijkheid voor besluiten op vergunningaanvragen en het waar nodig of gewenst inschakelen van ketenpartners voor advies (al dan niet met instemming) en samenwerking. (BusinessRole) Vergunningverlener BusinessRole Handhaver Verantwoordelijkheid voor het opstellen van beleid met de daarbij behorende regels voor beheer en ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. (BusinessRole) Beleid- en regelopsteller Verantwoordelijkheid voor het overleggen met initiatiefnemers zodat die hun plannen goed kunnen inpassen in de fysieke leefomgeving en besluitvorming daarover soepel kan verlopen. (BusinessRole) Gesprekspartner Overheidsorganisatie die als gelijkwaardige samenwerkt met andere overheidsorganisaties. (BusinessRole) Ketenpartner Verantwoordelijkheid voor het aansturen van uitvoerende organisaties. (BusinessRole) Opdrachtgever BusinessActor Betrokkene BusinessActor Burger BusinessActor Bedrijf BusinessActor Instelling BusinessActor Overheidsorganisatie Overheidsorganisatie die als gelijkwaardige samenwerkt met andere overheidsorganisaties. (BusinessRole) Ketenpartner BusinessActor Rijk BusinessActor Provincie BusinessActor Waterschap BusinessActor (Andere) gemeente Een actor die (nadelige) invloed ondervindt van het initiatief van een ander of een besluit van een overheid (BusinessRole) Belanghebbende Iedereen die over een locatie wil weten welke beleidsdocumenten van toepassing zijn, regels gelden of gegevens beschikbaar zijn. (BusinessRole) EenIeder Private of overheidsorganisatie die als opdrachtnemer samenwerkt met een overheidsorganisatie (als opdrachtgever). (BusinessRole) Uitvoeringspartner BusinessActor Omgevingsdienst BusinessActor Veiligheids-regio BusinessActor Private uitvoerder BusinessActor GGD BusinessRole Rechterlijke macht BusinessActor Raad van State BusinessActor Rechtbank BusinessRole Informatiehuis BusinessRole DSO-(beheer)organisatie BusinessRole Toepassing-ontwikkelaar BusinessActor Betrokkene BusinessActor Burger BusinessActor Bedrijf BusinessActor Instelling BusinessActor Overheidsorganisatie AssociationRelationship indiener AssociationRelationship indiener, zienswijze-indiener AssociationRelationship doelgroep Verantwoordelijkheid voor het toezien op activiteiten en het handhaven van de orde met betrekking tot de fysieke leefomgeving. (AssociationRelationship) informatieleverancier, gehandhaafde, gehoorde, gesanctioneerde AssociationRelationship dataverwerker AssignmentRelationship AssociationRelationship afnemer AssociationRelationship AssociationRelationship zienswijze-indiener, bezwaarindiener AssociationRelationship indiener, gehoorde, info-leverancier AssociationRelationship participant, inspreker, zienswijze- en bezwaarindiener, betaler AssociationRelationship doelgroep, vraagsteller, terugmelder AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssociationRelationship uitvoerder AssociationRelationship rechtspreker AssociationRelationship rechtspreker AssociationRelationship informatieproduc- tleverancier AssociationRelationship informatieproductleverancier AssociationRelationship samenwerkingspl- atformaanbieder AssociationRelationship samenwerkingsplatformaanbieder AssociationRelationship AssociationRelationship gebruiker Deze svg is op 23-08-2019 16:44:40 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 XL&Knowledge. ArchiMedes 23-08-2019 16:44:40 CEST
Legenda


Originele kleuren
ArchiMate basiskleuren
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

ArchiMate-view Actoren en rollen
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Omgevingswet/1.5/id-637b2d4a-4891-4be2-8388-da31ee7b284a
ArchiMate-model  : Omgevingswet
Label  : Actoren en rollen
Documentatie  : Met actoren en rollen beschrijven we het wie-aspect van de bedrijfsarchitectuur (de andere aspecten zijn wat en hoe).

Onder een actor verstaan we in dit document een persoon of organisatie die op de een of andere wijze (actief of passief) betrokken is bij uitvoering van de omgevingswet. Voorbeelden zijn het Rijk en een burger of bedrijf.

Onder een rol verstaan we in dit document de invulling die een actor geeft aan zijn/haar betrokkenheid. Een actor kan vaak meerdere rollen vervullen een burger kan bijvoorbeeld zowel vergunningaanvrager als (in een andere zaak) bezwaarmaker zijn.

Met het beschrijven van de actoren en rollen en hun samenhang brengen we het speelveld in kaart, op basis waarvan we vervolgens producten en diensten en de onderliggende processen kunnen inventariseren.
ArchiMate-gezichtspunt  : Introductory
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Ruimtelijk domein
Object ID  : 637b2d4a-4891-4be2-8388-da31ee7b284a
Titel view SWC  : BA Algemeen
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
GEMMA thema  : Omgevingswet
Viewtype  : Geen
Elementen  : 
Relaties  :