Bestuur- en Raadsinformatiecomponent

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > ApplicationComponents > Bestuur- en Raadsinformatiecomponent
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en is een kopie van het GEMMA object Bestuur- en Raadsinformatiecomponent, aangepast voor deze doelarchitectuur.

Contextdiagram
Component voor het ondersteunen en openbaar maken van het politieke proces binnen een gemeente. (ApplicationComponent) Bestuur- en Raadsinformatie- component Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het Vergunningen en meldingenproces (ApplicationComponent) Vergunning-en- meldingregistrati- ecomponent Component voor het handhaven van objecten en activiteiten die voortkomen uit de administratie op het toezicht. (ApplicationComponent) Handhavingafh- andelcomponen- t ApplicationComponent Toezichtcompo- nent ApplicationComponent VTH-besluiten- beheercompone- nt Component voor het ondersteunen van het werkproces van handhaven. Deze component is onderdeel van Handhavingcomponent. (ApplicationComponent) Werkprocescom- ponent Handhaving Component voor het toezicht houden op verleende vergunningen, meldingen of op vergunning- dan wel meldingvrije activiteiten. (ApplicationComponent) Toezichtafhand- elcomponent Loketfunctie die aansluit op de standaarden van het DSO-LV en aansluit op de services van het DSO-LV. (ApplicationComponent) Gemeentelijk- omgevingswetlo- ketcomponent ApplicationComponent Handhavingcom- ponent ApplicationComponent Leefomgevingo- bjecten-en- activiteiten- referentiebeheer- component Registratie van de te objecten en activiteiten die onderwerp zijn van vergunning, toezicht en handhaving (ApplicationComponent) Leefomgevingo- bjecten-en- activiteiten- registratiecompo- nent ApplicationComponent Vergunning-en- meldingcompone- nt Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het toezichthoudingsproces (ApplicationComponent) Toezichtregistra- tiecomponent ApplicationComponent VTH- besluitenregistra- tie-component Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het handhavingsproces (ApplicationComponent) Handhavingregi- stratiecompone- nt Component voor het ondersteunen van het werkproces van vergunningen en meldingen. Deze component is onderdeel van Vergunning-en-meldingcomponent. (ApplicationComponent) Werkprocescom- ponent Vergunning en Melding Ondersteunen van het nemen van besluiten op aanvragen voor vergunningen, ontheffingen of vergelijkbare beschikkingen op basis van een beoordeling van aanvragen alsmede het verwerken van meldingen van voornemens tot de uitvoering van meldingsplichtige activiteiten. (ApplicationComponent) Vergunning-en- meldingafhandel- component Component voor het ondersteunen van het werkproces van toezicht houden. Deze component is onderdeel van Toezichtcomponent. (ApplicationComponent) Werkprocescom- ponent Toezicht Opstellen kaders voor initiatief, vaststelling door BG. (BusinessProcess) Vaststellen richtinggevend advies Coördineren vergunningendelen andere bestuursorganen, evt. ontwerpbesluit en terinzagelegging, aanpassing tot conceptbesluit. (BusinessProcess) Inhoudelijk behandelen vergunning- aanvraag Nemen besluit op ambtelijk of eventueel bestuurlijk niveau. (BusinessProcess) Besluiten vergunning- aanvraag Besluiten op ambtelijk of bestuurlijk niveau. (BusinessProcess) Besluiten op bezwaar Als eerste wordt bepaald indicatoren gemonitord moeten worden. Dit wordt vastgesteld door het College, en eventueel in de Gemeenteraad besproken. (BusinessProcess) Bepalen te monitoren indicatoren Als eerste wordt de opgestelde rapportage vastgesteld door het College. Afhankelijk van de aanleiding is het gewenst de rapportage ter kennisname of ter vaststelling naar de Gemeenteraad te sturen. Na vaststelling zal de behandelaar, indien daarvan sprake is, de vervolstappen bepalen en in gang zetten. (BusinessProcess) Besluiten vervolgstappen analyse Organiseren van participatie en andere input, en op basis daarvan opstellen van uitgangspunten voor het ontwerp. (BusinessProcess) Voorbereiden wijzigen plan Uitvoeren van een uniforme openbare voorbereidingsprocedure en vaststelling via besluit. (BusinessProcess) Besluiten omgevingsplan Opstellen van een ontwerp op basis van de uitgangspunten, en parallel daaraan opstellen van de daarmee corresponderende (toepasbare) regels. (BusinessProcess) Ontwerpen omgevingsplan Uitvoeren van een uniforme openbare voorbereidingsprocedure en vaststelling via besluit. (BusinessProcess) Besluiten omgevingsvisie Vaststellen opdracht, organiseren van participatie en andere input, en vastleggen daarvan in uitgangspunten voor de omgevingsvisie. (BusinessProcess) Voorbereiden ontwikkelen omgevingsvisie Uitvoeren van een uniforme openbare voorbereidingsprocedure en vaststelling via besluit. (BusinessProcess) Besluiten programma Opstellen uitgangspunten, verzamelen (monitoring)data en inventariseren gewenste maatregelen, organiseren van participatie en andere input. (BusinessProcess) Voorbereiden ontwikkelen programma BusinessActor Gemeente Grouping Omgevingsbelei- d Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingcom- ponent FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship Als er sprake is van een complex ingrijpend initiatief, wordt het college betrokken waarbij gebruik wordt gemaakt van de Bestuur en raadinformatiecomponent (ServingRelationship) De Bestuur en Raadsinformatie component wordt gebruikt om het proces naar B&W en eventueeld de Gemeenteraad te ondersteunen. (ServingRelationship) De Bestuur en Raadsinformatie component wordt gebruikt om het proces naar B&W en eventueeld de Gemeenteraad te ondersteunen. (ServingRelationship) Als nodig wordt het proces naar B&W via de bestuur en raadsinformatiecomponent ondersteund. (ServingRelationship) Als eerste wordt bepaald indicatoren gemonitord moeten worden. Dit wordt vastgesteld door het College, en eventueel in de Gemeenteraad besproken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Bestuur- en Raadsinformatie component. (ServingRelationship) Het proces naar het college en eventueel de gemeenteraad wordt ondersteund door de Bestuur- en Raadsinformatie component. (ServingRelationship) De nota van uitgangspunten voor het college wordt middels de bestuur- en raadinformatie component aangeboden. (ServingRelationship) Het proces naar het college en de gemeenteraad wordt ondersteund met de bestuur en raadinformatiecomponent (ServingRelationship) Voor het agenderen van voorontwerp en ontwerp omgevingsplan bij college en raad wordt gebruik gemaakt van de raad en bestuurinformatie component. (ServingRelationship) De bestuur- en raadsinformatiecomponent wordt gebruikt om het om het proces naar B&W en de gemeenteraad te ondersteunen. (ServingRelationship) De bestuur- en raadsinformatiecomponent wordt gebruikt om het om het proces naar B&W en de gemeenteraad te ondersteunen. (ServingRelationship) Voor het proces naar B&W en de Gemeenteraad wordt gebruik gemaakt van de Bestuur- en Raadsinformatiecomponent. (ServingRelationship) De nota van uitgangspunten voor het college wordt middels de bestuur- en raadinformatie component aangeboden. (ServingRelationship) AssociationRelationship AggregationRelationship FlowRelationship besluit college (uitgebreide procedure) Deze svg is op 18-05-2020 02:28:14 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 18-05-2020 02:28:14 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element Omgevingswet Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Bestuur- en Raadsinformatiecomponent
Definitie  : Component voor het ondersteunen en openbaar maken van het politieke proces binnen een gemeente.
Toelichting  : De component ondersteunt bestuurlijke besluitvorming door digitale ondersteuning van voorbereidingsprocessen, vergaderingen, het uitzenden en achteraf toegankelijk maken van vergaderingen en genomen besluiten. De component ondersteunt o.a.: * ambtenaren bij het ambtelijke voorbereidingsproces * collegeleden bij het bestuurlijke besluitvormingsproces * gemeenteraadsleden bij het raadsbesluitvormingsproces * geinteresseerden om op de hoogte te kunnen zijn van bestuurlijke en raadsinformatie.
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Projectstatus  : Gewijzigd (klein)
Object ID  : caa38667-222c-48da-8c5e-c643b7a7657a
Object ID  : caa38667-222c-48da-8c5e-c643b7a7657a
Object ID_nl  : caa38667-222c-48da-8c5e-c643b7a7657a
Relaties  : 
Is gerelateerd aan (1):Komt voor op   :  ArchiMate views: