00 - Gemeente Applicaties

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > Views > 00 - Gemeente Applicaties
00 - Gemeente Applicaties
BusinessActor Gemeente Grouping Omgevingsbeleid Toekomstige component voor het ontwikkelen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van omgevingsdocumenten (omgevingsplan, omgevingsvisie en programma) conform de Omgevingswet standaarden. Hiermee is de Omgevingsbeleid component de opvolger van de GEMMA WRO-component. De Omgevingsbeleidcomponent bevat diverse functionalteiten voor omgevingsdocumenten welke is ondergebracht in vier sub-componenten: * Regelingencomponent: wijzigen van tekst en kaart (voor omgevingsvisie, programma en omgevingsplan) * Werkprocescomponent: ondersteunen van werkproces voor wijzigen tekst en kaart * Publicatiecomponent: publiceren en archiveren van omgevingsbeleid * Viewercomponent: tonen van regelingen (tekst en kaart) onder andere voor besluitvorming (ApplicationComponent) Omgevingsbeleidcomponent Component om opgeslagen kennis te gebruiken voor het krijgen van informatie en het daarmee maken van afleidingen of keuzes. Deze component heeft twee subcomponenten: * de regelbeheercomponent * de toepasbareregelscomponent (ApplicationComponent) Regelcomponent Component voor het beheren en digitaal beschikbaar stellen van toepasbare regels op basis van de regels uit beleid (omgevingsvisie, programma, omgevingsplan) (ApplicationComponent) Toepasbareregelsbeheer-component Component voor het ondersteunen en openbaar maken van het politieke proces binnen een gemeente. (ApplicationComponent) Bestuur- en Raadsinformatiecomponent ApplicationComponent Data-analyse-en monitoringcomponent Component voor het ontwikkelen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van digitale ruimtelijke plannen conform de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Onder de Wet ruimtelijke ordening (Wro) dienen alle Wro instrumenten (planologische visies, plannen, besluiten, verordeningen en algemene maatregelen van bestuur) digitaal vervaardigd en digitaal beschikbaar gesteld te worden (ApplicationComponent) WRO-component Component voor het digitaal ontwerpen en visualiseren van fysieke objecten (ApplicationComponent) Digitaal ontwerpencomponent (CAD) ApplicationComponent Participatiecomponent Grouping Vergunningen, Toezicht & Handhaving Component voor opslag en ontsluiting van zaaktypegegevens. (ApplicationComponent) Zaaktypecataloguscomponent Loketfunctie die aansluit op de standaarden van het DSO-LV en aansluit op de services van het DSO-LV. (ApplicationComponent) Gemeentelijk omgevingswetloketcomponent Component voor mobiel toezicht en handhaving in de openbare ruimte (ApplicationComponent) Mobiele toezicht en handhaving openbare ruimte component Component voor ondersteuning van het proces van innen, invorderen en kwijtschelden van publiekrechtelijke en eventueel ook privaatrechtelijke vorderingen. (ApplicationComponent) Inningencomponent ApplicationComponent Vergunning- Toezicht- en Handhavingcomponent 2021 Component voor het toezicht houden op verleende vergunningen, meldingen of op vergunning- dan wel meldingvrije activiteiten. (ApplicationComponent) Toezichtafhandelcomponent Component voor het handhaven van objecten en activiteiten die voortkomen uit de administratie op het toezicht. (ApplicationComponent) Handhavingafhandelcomponent Ondersteunen van het nemen van besluiten op aanvragen voor vergunningen, ontheffingen of vergelijkbare beschikkingen op basis van een beoordeling van aanvragen alsmede het verwerken van meldingen van voornemens tot de uitvoering van meldingsplichtige activiteiten. (ApplicationComponent) Vergunning-en meldingafhandelcomponent Grouping Registraties Component voor het registreren van de gegevens van de Omgevingsbeleidcomponent tijdens de ontwikkelfase van het Omgevingsbeleid. (ApplicationComponent) Omgevingsbeleidregistratiecompone- nt Component voor het registreren van toepasbare regels tijdens de ontwikkelfase (ApplicationComponent) Toepasbareregels registratiecomponent ApplicationComponent Regelregistratiecomponent ApplicationComponent Analyse-en monitoringregistratiecomponent Component voor opslag en ontsluiting van documenten en daarbij behorende metadata. (ApplicationComponent) Documentregistratiecomponent Component voor opslag en ontsluiting van zaakgegevens. (ApplicationComponent) Zaakregistratiecomponent Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het toezichthoudingsproces (ApplicationComponent) Toezichtregistratiecomponent Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het handhavingsproces (ApplicationComponent) Handhavingregistratiecomponent Registratie van de te objecten en activiteiten die onderwerp zijn van vergunning, toezicht en handhaving (ApplicationComponent) Leefomgevingobjecten-en activiteiten-registratiecomponent ApplicationComponent Gemeentelijkeinformatieproductenre- gistratie ApplicationComponent VTH-besluitenregistratie-component ApplicationComponent Informatieproductenregistratiecompo- nent Grouping Generieke componenten Component voor het op afstand, onafhankelijk van elkaar, gecoördineerd samen werken aan een gemeenschappelijk doel. (ApplicationComponent) Samenwerkingscomponent Component voor het routeren van de output van processen naar het (de) juiste kana(a)len, waarbij rekening gehoduen wordt met de klantvoorkeuren. (ApplicationComponent) Outputmanagementcomponent Component voor het afhandelen van bezwaren en beroepen. (ApplicationComponent) Bezwaar en beroep component Component voor het onderhouden van gegevens over producten en diensten en het (interactief) presenteren daarvan aan burgers en bedrijven. (ApplicationComponent) Producten-en dienstencataloguscomponent Component om actuele en historische gegevens gestructureerd op te slaan voor analyses en rapportages. (ApplicationComponent) Datawarehousecomponent Component voor het routeren, transformeren en eventueel orchestreren van berichten tussen applicaties. (ApplicationComponent) Servicebuscomponent ApplicationComponent Procesintegratiecomponent ApplicationComponent Informatieproductenbeheercompone- nt Grouping Beheercomponenten ApplicationComponent VTH-besluiten-beheercomponent ApplicationComponent Leefomgevingobjecten-en activiteiten referentiebeheercomponent Deze svg is op 20-07-2019 17:54:01 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 20-07-2019 17:54:01 CEST
Legenda


Originele kleuren
GEMMA type
   
   
GEMMA status
   
   
   
Projectstatus
   
   
   
   
GEMMA subtype
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

ArchiMate-view 00 - Gemeente Applicaties
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Omgevingswet/1.5/id-fc17cff6-4cf9-4768-84dc-cfeb597d0ef5
ArchiMate-model  : Omgevingswet
Label  : 00 - Gemeente Applicaties
ArchiMate-gezichtspunt  : Introductory
Architectuurlaag  : Applicatiearchitectuur
Domein  : Ruimtelijk domein
Object ID  : fc17cff6-4cf9-4768-84dc-cfeb597d0ef5
Titel view SWC  : Omgevingswet - Gemeente applicaties
Publiceren  : Softwarecatalogus en GEMMA Online en redactie
GEMMA thema  : Omgevingswet
Elementen  : 
Relaties  : (Er is niets om te tonen.)