Inwinnen en routeren van notificaties


Informatiesystemen hebben de mogelijkheid om op het moment dat er een bepaalde gebeurtenis plaatsvindt een melding hiervan te maken ten behoeve van andere processen en systemen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een melding dat een burger een bepaalde dienst heeft afgenomen of dat een proces een bepaalde status bereikt heeft. Voorbeelden hiervan zijn de verhuizing van een klant, het overleiden van een persoon of het op naam zetten van een voertuig. Deze gebeurtenissen kunnen er toe leiden dat lopende processen gestopt of aangepast moeten worden of dat nieuwe processen opgestart moeten worden. Een voorbeeld hiervan is een notificatie die vanuit de Basisregistratie voertuigen (BRV) verzonden wordt over het op naam zetten van een voertuig door een persoon. Niet alle systemen en basisregistraties bieden de mogelijkheid om notificaties te verzenden. Met name de basisregistraties zouden dit vanuit het perspectief van de gemeenten eigenlijk wel moeten doen. Deze notificatie kan interessant zijn voor sociale dienst indien de persoon die het voertuig op naam heeft gezet gebruik maakt van gemeentelijke uitkeringen of toeslagen. In dat geval zou de notificatie een aanleiding kunnen zijn op een onderzoek te starten naar het vermogen van de betreffende persoon. Voertuigbezit valt immers onder persoonlijk vermogen en het vermogen kan bepalend zijn voor hoogte van, en op recht op bepaalde toeslagen en uitkeringen.

Beschrijving GEMMA patroon[bewerken]

Het patroon voor implementatie van de inwinning en routering van notificaties maakt gebruik van de servicebuscomponent, de notificatierouteringcomponent en het loggingcomponent.

De notificatierouteringcomponent heeft als taak het inwinnen, loggen en routeren van notificaties. Onderstaande figuur geeft weer hoe het patroon vorm gegeven kan worden. Informatiesystemen die notificaties willen publiceren doen dat door zich als bron van notificaties te registreren bij de notificatierouteringcomponent. Hierbij worden de verschillende soorten notificaties (context) via de notificatierouteringcomponent beschikbaar gesteld aan geabonneerde systemen. De systemen die notificaties willen ontvangen maken zich kenbaar bij de notificatierouteringcomponent als afnemer, en stellen per notificatie die zij willen ontvangen een abonnement in. De notificaties waarop een abonnement is in te stellen zijn de notificaties die door de verschillende aanleverende systemen worden geleverd aan de notificatierouteringcomponent.

De koppeling tussen bronnen van notificaties en de notificatierouteringcomponent wordt gelegd via implementatie van de externe applicatiefunctionaliteit aanroep integratiestijl. Bronnen leveren dus via een service van de servicebuscomponent notificaties aan. De servicebuscomponent routeert de ontvangen notificaties naar de notificatierouteringcomponent. Deze component routeert de ontvangen notificaties op basis van ingestelde abonnementen door naar afnemers. De routering bestaat uit het aanroepen van een service van het afnemende systeem. Het betreft hier dus een push-koppeling vanuit de notificatierouteringcomponent naar de afnemer. Afnemers nemen afhankelijk van eigen bedrijfsregels actie op een ontvangen notificatie.

Alle componenten die betrokken zijn in aanmaak, routering en afhandeling van notificaties loggen de verwerkingen ten aanzien van de notificaties via de loggingcomponent.

Component voor ontvangen van notificaties van bronsystemen en het routeren daarvan naar geabonneerde afnemers. (ApplicationComponent) Notificatierouteringcomponent Generieke weergave van de landelijke basisregistraties. Deze generieke weergave wordt gebruikt in de modellering van GEMMA patronen. (ApplicationComponent) Basisregistraties en landelijke voorzieningen Abstract verzamelcomponent voor Specifieke procesafhandelcomponenten. Dit zijn taak-specifieke systemen waarin zaakgericht gewerkt of op zijn minst zaakgericht geregistreerd wordt. Systemen die invulling geven aan deze referentiecomponent moeten zaakinformatie kunnen bijwerken in een Zakenregistratiecomponent (ZRC) via de standaard Zaak-documentservices. (ApplicationComponent) Specifiek zaakafhandelcomponent (abstract component) Abstract verzamelcomponent voor Specifieke procesafhandelcomponenten. Dit zijn taak-specifieke systemen waarin zaakgericht gewerkt of op zijn minst zaakgericht geregistreerd wordt. Systemen die invulling geven aan deze referentiecomponent moeten zaakinformatie kunnen bijwerken in een Zakenregistratiecomponent (ZRC) via de standaard Zaak-documentservices. (ApplicationComponent) Specifiek zaakafhandelcomponent (abstract component) Component voor het centraal vastleggen van gegevens over de activiteiten die gebruikers uitvoeren met vertrouwelijke gegevens. (ApplicationComponent) Verwerkingenloggingcomponent ApplicationComponent Sectoraal knooppunt FlowRelationship routeren notificatie naarafnemer FlowRelationship logging van ontvangst en afhandeling notificatie FlowRelationship leveren notificatie Generieke weergave van een sectoraal knooppunt. Deze generieke weergave wordt gebruikt in de modellering van GEMMA patronen. (FlowRelationship) leveren notificatie FlowRelationship loggen verzending notificatie FlowRelationship instellen abonnementen FlowRelationship aanmelden alsafnemer FlowRelationship logging van ontvangst en afhandeling notificatie FlowRelationship leveren notificatie Deze svg is op 19-04-2023 14:07:33 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 19-04-2023 14:07:33 CEST

GP04 Inwinnen en routeren van notificaties view (uit model: GEMMA 2) - Toon SVG - Download als csv


Aandachtpunten[bewerken]

Ten behoeve van de processen vanuit het Werk en Inkomen domein is vanuit het Inlichtingenbureau een dienst beschikbaar die doorlopend controleert of er omstandigheden zijn te melden die van invloed kunnen zijn op het recht op bijstand van cliënten. Het resultaat van deze controle levert het Inlichtingenbureau in de vorm van samenloopsignalen aan gemeenten. Deze samenloopsignalen zouden gezien kunnen worden als notificaties. Indien de gemeente al gebruik maakt van deze dienst dat is deze naar verwachting direct op de gemeentelijke backoffice aangesloten.

Standaarden[bewerken]

Vanuit de GDI is Digilevering gepositioneerd als voorziening voor het verzenden van, en abonneren op notificaties van basisregistraties. Deze voorziening is niet voor alle basisregistraties operationeel. De BRP kent een eigen voorziening voor het leveren van notificaties, en een aantal basisregistraties kennen het systeem van notificaties niet. Standaardisatie op het gebied van notificaties op landelijk niveau ontbreekt dus vooralsnog. Vanuit de Zaak – Regieservices koppelvlakstandaard zijn notificaties beschreven die uitgewisseld worden tussen zaaksystemen en regiesystemen.

Deze pagina is het laatst bewerkt op 13 jul 2021 om 14:00.