Strategische doelen


Hoofdstuk: Strategische doelen

Katern GEMMA Strategisch Gegevensmanagement
  1. Inleiding
  2. Strategische doelen
  3. Organiseren van gegevensmanagement
  4. Effecten van gegevensmanagement
  5. Bijlage A: Bronnen
  6. Bijlage B: Bijdragen

Deze pagina is een onderdeel van Katern GEMMA Strategisch Gegevensmanagement compleet: Hele document bekijken - Exporteren - Definitie
Waarschuwing:Titelweergave "Strategische doelen" overschrijft eerdere titelweergave "Katern GEMMA Strategisch Gegevensmanagement".

De veranderende verhouding tussen burger en overheid leidt tot een aantal (nieuwe) afgeleide strategische doelen:

  • De gemeente werkt vanuit klantperspectief;
  • De gemeente is een betrouwbare partner;
  • De gemeente deelt gegevens;

Gegevensmanagement is randvoorwaardelijk om invulling te kunnen geven aan deze doelen.

De gemeente werkt vanuit klantperspectief

Gemeenten staan voor de uitdaging om samen met haar burgers vorm en inhoud te geven aan de nieuwe onderlinge verhouding. In deze verhouding kan een burger zowel klant, als partner van de gemeente zijn. Een herpositionering van de rollen en verantwoordelijkheden van gemeenten en burgers is hierdoor vereist. De gemeente als regisseur en facilitator samen met het maatschappelijk middenveld en de burger als proactieve partner van de overheid door mee te denken (co-creatie) en mee te werken aan invulling geven aan ondersteuning (co-care). In deze nieuwe verhouding is het de taak van de overheid de burger te faciliteren. Voor de burger is essentieel dat een gelijkwaardigheid in de informatiepositie van de burger en de overheid wordt gecreëerd. Vanuit deze gelijkwaardige informatiepositie kan de burger invulling geven aan zijn of haar zelfredzaamheid waar dat mogelijk is, en voor ondersteuning aankloppen bij de overheid waar dat nodig is. Gegevensmanagement moet georganiseerd zijn om de gelijkwaardige informatiepositie van de burger te kunnen faciliteren.

Voor het kunnen afstemmen van de gemeentelijke dienstverlening op de eisen en wensen van de zelfredzame burger, en het transformeren naar een meer vraaggerichte organisatie is herinrichting van de publieke dienstverleningsprocessen vereist. Gegevensbronnen buiten de overheid worden hierbij in toenemende mate van belang. Gegevensmanagement organiseert het inwinnen en gebruiken van de benodigde gegevens.

De gemeente is een betrouwbare partner

Gemeenten verwerken grote hoeveelheden (gevoelige) persoonsgegevens, waaronder die van kwetsbare groepen. Burgers verwachten van gemeenten dat deze gegevens worden beschermd tegen onbevoegd gebruik, diefstal en verlies. De inwoner verwacht verder dat de gemeente rechtmatig handelt, dat gelden doelmatig en doeltreffend besteed worden en dat de gemeente betrouwbaar, transparant en responsief is. Om invulling te kunnen geven aan zowel verwachtingen van de burger als de wettelijke vereisten dient aan een samenhangend geheel van technische, organisatorische, fysieke en procedurele maatregelen vorm gegeven te worden. In de functies toezicht houden, beveiligen en verantwoorden wordt dit uitgevoerd.

De gemeente deelt gegevens

De huidige maatschappij draait op gegevens en informatie. Zowel voor het leveren van de producten van de gemeente, als voor allerlei andere toepassingen waarvoor gegevens van de gemeente nodig zijn. Bijvoorbeeld waar met gegevens van de gemeente nuttige toepassingen voor burgers en ondernemers worden gemaakt. De gemeente heeft in haar registraties veel gegevens tot haar beschikking en zorgt er voor dat deze gegevens zowel binnen als buiten de gemeente efficiënt kunnen worden gebruikt voor dienstverlening, onderzoek, beleid en handhaving. Uitgangspunt hierbij is dat gemeentelijke data behandeld wordt als ‘open tenzij’ conform de richtlijnen die hiervoor gelden. Dit is onderdeel van het faciliteren in gegevensmanagement.

Deze pagina is het laatst bewerkt op 1 jul 2021 om 14:00.