Katern GEMMA Strategisch Gegevensmanagement


Hoofdstuk: Organiseren van gegevensmanagement

Katern GEMMA Strategisch Gegevensmanagement
  1. Inleiding
  2. Strategische doelen
  3. Organiseren van gegevensmanagement
  4. Effecten van gegevensmanagement
  5. Bijlage A: Bronnen
  6. Bijlage B: Bijdragen

Deze pagina is een onderdeel van Katern GEMMA Strategisch Gegevensmanagement compleet: Hele document bekijken - Exporteren - Definitie

Gegevensmanagement is het geheel van activiteiten om in de gemeente op het juiste moment over de juiste gegevens van de juiste kwaliteit te beschikken. Gegevensmanagement betreft de gegevensuitwisseling intern en met andere organisaties, de kwaliteitsbewaking, monitoring, verantwoording en de beveiliging omvat. Om op het juiste moment over juiste gegevens van de juiste kwaliteit te beschikken, moet IEDEREEN in de organisatie zijn bijdrage leveren. Het organiseren van gegevensmanagement begint met het benoemen en toewijzen van rollen en verantwoordelijkheden. We maken hierbij onderscheid in verschillende aandachtsgebieden. Deze aandachtsgebieden zijn het inwinnen, faciliteren, gebruiken van de gegevens en de beveiliging hiervan. Daarnaast onderkennen we het toezicht houden op het geheel van deze onderwerpen en het kunnen verantwoorden van de verwerking van gegevens.

Gegevensmanagement op strategische hoofdlijnen
Figuur - Gegevensmanagement op strategische hoofdlijnen


De combinatie van Inwinnen, Faciliteren en Gebruiken van gegevens wordt het ‘verwerken’ van gegevens genoemd.

Onderdelen van de verwerking van gegevens

Inwinnen van gegevens kan bestaan uit het bijhouden van een registratie, het ontvangen van een kennisgeving van een registratie die door een partij wordt bijgehouden, het ontvangen van documenten of mails van bronnen of het raadplegen van gegevens.

Faciliteren omvat het verstrekken van (gecombineerde) gegevens aan afnemers ten behoeve van selecties, rapportages en bevragingen en het bewaken van de kwaliteit en onderlinge integraliteit van gegevens.

Gebruiken is gebruiken is afnemen van de diensten die de faciliteren component aanbiedt. Afnemers gebruiken deze diensten om gegevens in te zien, en op te vragen voor gebruik binnen hun bedrijfsprocessen. Indien een afnemer gerede twijfels heeft over de kwaliteit van gegevens heeft de afnemer de plicht om deze twijfel terug te melden aan de verstrekker van de gegevens.

Toezicht houden

Toezicht houden omvat de functies die voor de organisatie toezicht houden op de verwerking van de gegevens. Enerzijds is het via deze functies mogelijk om na te gaan of de verwerking van gegevens conform binnen de gemeente overeengekomen protocollen is verlopen en anderzijds is het mogelijk om in kaart te brengen welke gegevens van burgers en bedrijven zijn uitgewisseld en waarom.

Beveiligen

Beveiligen is een combinatie van technische, organisatorische, fysieke en procedurele maatregelen die gebaseerd zijn op een risicoanalyse, wettelijke verplichtingen en landelijke richtlijnen. Te denken valt aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) en de Resolutie Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente.

Verantwoorden

Verantwoorden omvat functies die benodigd zijn voor het faciliteren van de verantwoording richting burger, bestuur en Rijk van de verwerking van gegevens. Deze functies omvatten loggingfuncties waarmee wordt opgeslagen wie, wanneer, waarom, welke categorieën van gegevens heeft verwerkt en functies om verantwoordingsinformatie mee te genereren.

Deze pagina is het laatst bewerkt op 1 jul 2021 om 14:01.