Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Integrale afweging

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
BusinessInteraction Integrale afweging Bij het uitvoeren van een integrale afweging van de argumenten voor en tegen het verlenen van de vergunning kan de initiatiefnemer nadere toelichting geven op bepaalde aspecten van de voorgenomen activiteit wanneer daar onduidelijkheid over bestaat en kunnen nadere afspraken gemaakt worden om bijvoorbeeld tegemoet te komen aan de argumenten en bezwaren van belanghebbenden. (BusinessService) Afstemming inhoudelijk Aangezien de inhoudelijke toetsing belegd kan zijn bij diverse interne en externe adviseurs en ketenpartners, is bewaken van de termijnen voor levering van de adviezen en/of instemmingen noodzakelijk. De afweging van de adviezen vindt in beginsel plaats wanneer alle adviezen ontvangen zijn. Hierbij kan het zinvol zijn ook de initiatiefnemer en betrokken belanghebbenden te raadplegen. Het besluit tot toekennen of weigeren van een vergunning geschiedt door een integrale afweging van alle deeltoetsingen, door het bevoegd gezag en de betrokken ketenpartners gezamenlijk. Een enkel negatief advies is daarbij niet direct reden tot weigering; het is mogelijk dat andere aspecten compensatie bieden. Ook kunnen maatwerkvoorschriften aan de vergunning gekoppeld worden (“ja, mits …”). Met name wanneer sprake is van een afwijking van de geldende regelgeving (omgevingsplan) zal gekeken worden naar aspecten als maatschappelijke wenselijkheid, draagvlak onder belanghebbenden, inpasbaarheid en ruimtelijke haalbaarheid. Verslagen van de integrale afweging dienen met de rest van het dossier gearchiveerd te worden voor duurzame toegankelijkheid. (BusinessProcess) Uitvoeren integrale afweging Bij het uitvoeren van een integrale afweging van de argumenten voor en tegen het verlenen van de vergunning kunnen belanghebbenden (voor zover ze bekend zijn) nadere toelichting geven op hun argumenten en bezwaren en kunnen nadere afspraken gemaakt worden tussen initiatiefnemer en belanghebbenden. (BusinessService) Afstemming inhoudelijk Voor een goede integrale afweging bij de beoordeling van een vergunningaanvraag is het belangrijk dat de ketenpartners niet alleen op afstand hun advies uitbrengen, maar dat ze echt deelnemen aan de afweging zelf. De juiste werkvorm kan per organisatie verschillen. (BusinessService) Deelname aan integrale afweging BusinessProcess Uitvoeren integrale afweging ServingRelationship AggregationRelationship ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 12-04-2021 00:18:43 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 12-04-2021 00:18:43 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate_Interaction.png
Naam  : Integrale afweging
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 015-020-030-010
Object ID  : 3486feac-57f2-44a1-baa2-e4720e5e7354
Object ID_nl  : 3486feac-57f2-44a1-baa2-e4720e5e7354
Relaties  :  default - BusinessInteraction Relaties nog verder uitwerken -
Komt voor op   :  ArchiMate views: