Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Procesarchitectuur Visie

Archief

Deze pagina is gearchiveerd. De inhoud wordt niet meer onderhouden en kan verouderd zijn. Zie de geschiedenis van deze pagina voor laatste wijzigingen. Ontdek welke statussen van content er zijn en wat deze inhouden.

Laatst bewerkt: 29 juni 2022, 02:00:39

Inleiding

Als gemeentelijke organisatie zijn we de meest nabije overheid… We willen de kracht van inwoners, ondernemers wijken en buurten benutten door (digitale) participatie. Participatie in de democratie, bestuur, beleid en uitvoering. Tegelijkertijd bewegen we ons richting een open en transparante overheid. Informatie is tegenwoordig door nagenoeg iedereen snel en moeiteloos op te roepen; thuis, op het werk of elders. De wijze waarop mensen, ondernemers en organisaties met elkaar omgaan is door ontwikkelingen in informatietechnologie en informatiestromen ingrijpend veranderd. Informatie loopt in netwerken vliegensvlug over organisatiegrenzen heen. Hierin maken we integraal gebruik van elkaars voorzieningen om inwoners en ondernemers optimaal te bedienen.

Door in te zetten op processtandaardisatie en automatisch gegenereerde informatie - voor bijvoorbeeld sturing, verantwoording en bedrijfsvoering - werken we administratieve lasten terug. Het is onze bedoeling om nut en noodzaak van regels te beoordelen, procedures en structuren te vergemakkelijken en te vereenvoudigen in dienst van onze medewerkers en de samenleving. Zodoende creëren we niet alleen een gezonde klantwaarde, maar tegelijkertijd een solide businesswaarde, een prettig-leefbare-omgevingswaarde en een verantwoorde maatschappelijke waarde.

Processen, informatie en techniek zijn (ieder afzonderlijk maar ook geïntegreerd) een bron voor vernieuwing, een strategisch middel voor dienstverlening en ook een basis voor een gezonde bedrijfsvoering. De nieuwe ontwikkelingen in de samenleving, wetenschap en technologie maken de veranderopgave van de overheid noodzakelijk. Een gemeente kan kiezen voor kennis en kunde op nieuwe innovatieve IT-vakgebieden zoals digitale transformatie (substitutie/vervanging), data- en gamification, robotisering, sensorisering, sociale media, Internet of Things en meer van deze Smart City technieken. Gemeenten zetten technologie in om de stad slimmer te laten functioneren met als doel om inwoners beter in hun stad te faciliteren. Een stad met beperkte overheidsbemoeienis waar mensen langer zelfstandig en gezond kunnen wonen. We ontwikkelen dit niet alleen, maar doen dit samen met onze partners, inwoners en ondernemers.

Als gemeenten meer overlaten aan de samenleving, dan betekent dit een fundamentele verandering voor governance en controle. De ingezette ontwikkeling wordt doorgaans ook intern aangewend om organisatieonderdelen te ondersteunen bij o.a. het realiseren van de participatiemaatschappij, beleidsvorming en beleidsvalidatie. Ook wij als overheidsorganisatie willen slimmer functioneren en elkaar beter faciliteren. Door de ingezette ontwikkeling leren we de stad / het dorp en elkaar steeds beter kennen. We zetten in op collectiviteit in de informatievoorziening, zodat de behoefte aan maatwerk mogelijk wordt gemaakt. Door het collectief organiseren van de generieke informatievoorziening waar organisatieonderdelen op aansluiten, creëren we maximale ruimte voor autonomie in de uitvoering van de kerntaken. Bovendien wordt door uniformiteit de dienstverlening voor inwoners en maatschappij eenduidiger.


Onderwerpen

Dit blok beschrijft op basis van welke visie de procesarchitectuur is samengesteld. Dit blok definieert de kernconcepten en geeft uitleg over hoe de procesarchitectuur is vormgeven. De volgende onderwerpen zijn beschreven:

 • Proceshiërarchie
  Dit betreft de granulariteit en samenstelling van processen.
 • Klant-tot-klantproces
  Dit betreft de uitleg over begin en eindpunt van een proces gezien vanuit de klant.
 • Procesbouwstenen
  Dit betreft het onderkennen van herbruikbare procesbouwstenen waarmee processen ingevuld kunnen worden.
 • Besturing en procesverbetering
  Dit betreft de methodieken om processen en uitvoering te besturen en continu te blijven verbeteren. Hieronder vallen de PDCA-cyclus en het INK-model
 • Variaties
  Dit betreft de keuzes die gemeenten kunnen maken bij het inrichten van processen.