Inningencomponent

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en is een kopie van het GEMMA object Inningencomponent, aangepast voor deze doelarchitectuur.

Contextdiagram
Component voor ondersteuning van het proces van innen, invorderen en kwijtschelden van publiekrechtelijke en eventueel ook privaatrechtelijke vorderingen. (ApplicationComponent) Inningencompo- nent Component voor het ondersteunen van het werkproces van vergunningen en meldingen. Deze component is onderdeel van Vergunning-en-meldingcomponent. (ApplicationComponent) Werkprocescom- ponent Vergunning en Melding Ondersteunen van het nemen van besluiten op aanvragen voor vergunningen, ontheffingen of vergelijkbare beschikkingen op basis van een beoordeling van aanvragen alsmede het verwerken van meldingen van voornemens tot de uitvoering van meldingsplichtige activiteiten. (ApplicationComponent) Vergunning-en meldingafhande- lcomponent Component voor het toezicht houden op verleende vergunningen, meldingen of op vergunning- dan wel meldingvrije activiteiten. (ApplicationComponent) Toezichtafhand- elcomponent Component voor het ondersteunen van het werkproces van handhaven. Deze component is onderdeel van Handhavingcomponent. (ApplicationComponent) Werkprocescom- ponent Handhaving Registratie van de te objecten en activiteiten die onderwerp zijn van vergunning, toezicht en handhaving (ApplicationComponent) Leefomgevingo- bjecten-en activiteiten registratiecomp- onent Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het toezichthoudingsproces (ApplicationComponent) Toezichtregistra- tiecomponent Loketfunctie die aansluit op de standaarden van het DSO-LV en aansluit op de services van het DSO-LV. (ApplicationComponent) Gemeentelijk omgevingswetl- oketcomponent ApplicationComponent Toezichtcompo- nent ApplicationComponent VTH besluitenregistr- atie-component Component voor het ondersteunen van het werkproces van toezicht houden. Deze component is onderdeel van Toezichtcomponent. (ApplicationComponent) Werkprocescom- ponent Toezicht ApplicationComponent VTH-besluiten beheercompone- nt ApplicationComponent Handhavingcom- ponent Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het handhavingsproces (ApplicationComponent) Handhavingregi- stratiecompone- nt Component voor het handhaven van objecten en activiteiten die voortkomen uit de administratie op het toezicht. (ApplicationComponent) Handhavingafh- andelcomponen- t ApplicationComponent Vergunning-en meldingcompon- ent ApplicationComponent Leefomgevingo- bjecten-en activiteiten referentiebehee- rcomponent Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het Vergunningen en meldingenproces (ApplicationComponent) Vergunning-en meldingregistra- tiecomponent Starten proces innen dwangsom, intrekking begunstigende beslissing en/of uitvoeren bestuursdwang, opstellen rapportage, starten proces verhalen kosten, bepalen vervolg. (BusinessProcess) Uitvoeren toepassen sanctie BusinessActor Gemeente Grouping Vergunningen, Toezicht & Handhaving Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingcom- ponent ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship De Inningen component wordt gebruikt bij het toepassen van de sanctie. (ServingRelationship) AssociationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship Deze svg is op 20-07-2019 17:57:11 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 20-07-2019 17:57:11 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element Omgevingswet Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Inningencomponent
Definitie  : Component voor ondersteuning van het proces van innen, invorderen en kwijtschelden van publiekrechtelijke en eventueel ook privaatrechtelijke vorderingen.
Toelichting  : De component ondersteunt het innen van vorderingen die opgelegd worden.
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Projectstatus  : Gewijzigd (klein)
Object ID  : f7d148a7-351e-4d82-911f-983ad5fdf083
Relaties  : 
Is gerelateerd aan (1):

Bedient processen (1):


BIV classificatie:

Komt voor op   :  ArchiMate views: