Afstemming inhoudelijk

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > BusinessServices > Afstemming inhoudelijk
Notice.png
Dit element is onderdeel van de projectarchitectuur Omgevingswet. Dit element bestaat niet in de GEMMA

Contextdiagram
Als er sprake is van een initiatief van een externe partij dan wordt deze partij op diverse momenten in het proces betrokken voor inhoudelijke afstemming. Dit met als doel enerzijds te borgen dat de wijzigingin in het omgevingsplan aansluiten bij het voorgenomen initiatief (voor zover de gemeente daarin wil meegaan) en anderzijds het initiatief te kunnen bijsturen waar dat leidt tot betere inpassing in de fysieke leefomgeving en meer draagvlak onder de belanghebbenden. Daartoe worden initiatiefnemer en belanghebbenden uitgenodigd met elkaar en met de gemeente in gesprek te gaan. (BusinessService) Afstemming inhoudelijk Op basis van de intake van het verzoek wordt een concept-opdracht geformuleerd en wordt deze ter goedkeuring naar het college van B en W verzonden. In de opdracht staan onder meer: * doelstelling * beknopte toelichting over de wenselijkheid van de ontwikkeling, de relatie met de omgevingsvisie, enzovoorts * afbakening en typering van het gebied (scope) * beoogde wijze van regelen in het omgevingsplan. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van TAM-IMRO en toevoegen van nieuwe regels of uitbreiden van bestaande werkingsgebieden. * eventuele noodzaak voor voorbereidingsbescherming (zie onder) * eventuele MER-plicht. De wetgever heeft de procedures voor de milieueffectrapportage (mer) en mer-beoordeling ingepast in de besluitvormingsprocedure. Een plan-mer kent verplichte stappen en facultatieve stappen. Daarnaast gelden voor sommige plannen en programma's procedurestappen waarop de plan-mer kan aansluiten. Het is zaak om snel duidelijkheid te hebben of bij een voorgenomen wijziging van het omgevingsplan een mer benodigd is, zodat dit meegenomen kan worden in de planning en begroting van de opdracht. Lees meer over de milieueffectrapportage (iplo.nl) * te betrekken personen/organisaties (stakeholderanalyse) * planning * begroting (BusinessProcess) Formuleren opdracht De ontvangen zienswijzen worden meegenomen bij het opstellen van het definitieve besluit. Voor specifieke aspecten advies gevraagd aan interne deskundigen en/of ketenpartners. Waar belangen botsen is het wenselijk en verstandig om direct met de betrokken partijen – belanghebbenden en de eventuele initiatiefnemer – naar oplossingen te zoeken. De optimale werkvorm is afhankelijk van het onderwerp, de lokale omstandigheden en de betrokken partijen. In feite is dit een voortzetting van het eerder gestarte participatietraject en de eventuele informele inspraak. (BusinessProcess) Verwerken zienswijzen Een initiatiefnemer is een burger, bedrijf, instelling of andere organisatie die iets wil ondernemen in de fysieke leefomgeving. Dat kan iets kleins zijn zoals een dakkapel realiseren maar ook iets groots als een vastgoedproject of grootschalige industriële inrichting. Ook de gemeente zelf of een ander bestuursorgaan kan initiatiefnemer zijn. Zeker in geval van complexere initiatieven is het gebruikelijk dat de initiatiefnemer vertegenwoordigd wordt door een professioneel adviesbureau of samen daarmee optreedt. (BusinessRole) Initiatiefnemer Op basis van de uitkomst van de inspraakronde wordt het concept van het ontwerpbesluit aangepast, inclusief de bijbehorende (nieuwe of gewijzigde) toepasbare regels. Vanaf dit moment wordt gesproken van een ‘ontwerpbesluit’ dat zowel inhoudelijk als procedureel geschikt is om formeel in procedure te worden gebracht. Het is belangrijk dat dit wordt gedaan in nauwe samenspraak met de ketenpartners in de overheidsketen, eventuele andere deskundigen en – indien van toepassing – de initiatiefnemer en belanghebbenden. Input vanuit deze partijen worden in het ontwerp verwerkt. In een ‘nota van toelichting’ wordt aangegeven hoe de door alle partijen ingebrachte wensen en zorgen zich tot elkaar verhouden en welke afwegingen daarbij zijn gemaakt. Let erop dat wijzigingen in het concept in overeenstemming moeten zijn met uitgevoerde onderzoeken. Waar nodig moet aanvullend onderzoek plaatsvinden. Als onderdeel van deze stap worden ook de ontvangen inspraakreacties beantwoord. Bij controversiële onderwerpen kan uitgebreidere interne besluitvorming gewenst zijn. (BusinessProcess) Opstellen ontwerpbesluit Het is belangrijk dat het concept ontwerpbesluit en de toepasbare regels opgestelt worden in nauwe samenwerking met de ketenpartners in de overheidsketen, eventuele andere deskundigen en – indien van toepassing – de initiatiefnemer. Input vanuit deze partijenworden verwerkt in het concept ontwerpbesluit. Ook belanghebbenden kunnen hier direct bij betrokken worden. Denk in het bijzonder aan deelnemers uit de eerdere afstemmings- en participatiefase. (BusinessProcess) Inwinnen advies concept ontwerpbesluit Een belanghebbende is een burger, bedrijf, instelling of andere organisatie die mogelijk (nadelige of voordelige) invloed ondervindt van het initiatief van een ander of een besluit van een overheid. Ook de gemeente zelf of een ander bestuursorgaan kan belanghebbende zijn. (BusinessRole) Belanghebben- de ServingRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 25-04-2023 10:39:38 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 25-04-2023 10:39:38 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
BusinessService
Documentation   :  Als er sprake is van een initiatief van een externe partij dan wordt deze partij op diverse momenten in het proces betrokken voor inhoudelijke afstemming. Dit met als doel enerzijds te borgen dat de wijzigingin in het omgevingsplan aansluiten bij het voorgenomen initiatief (voor zover de gemeente daarin wil meegaan) en anderzijds het initiatief te kunnen bijsturen waar dat leidt tot betere inpassing in de fysieke leefomgeving en meer draagvlak onder de belanghebbenden. Daartoe worden initiatiefnemer en belanghebbenden uitgenodigd met elkaar en met de gemeente in gesprek te gaan.
Nestingniveau   :  04
VolgordeId   :  001-003-010
Object ID   :  473bc3f0-cd24-4c2e-8571-9ad16b23b5e7
Object ID_nl   :  473bc3f0-cd24-4c2e-8571-9ad16b23b5e7
Original ID   :  id-473bc3f0-cd24-4c2e-8571-9ad16b23b5e7
Semanticsearch   :  afstemming inhoudelijk


Deze pagina is het laatst bewerkt op 24 mrt 2023 om 08:45.