Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Afstemming inhoudelijk

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > BusinessServices > Afstemming inhoudelijk
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Als er sprake is van een initiatief van een externe partij dan wordt deze partij op diverse momenten in het proces betrokken voor inhoudelijke afstemming. Dit met als doel enerzijds te borgen dat de wijzigingin in het omgevingsplan aansluiten bij het voorgenomen initiatief (voor zover de gemeente daarin wil meegaan) en anderzijds het initiatief te kunnen bijsturen waar dat leidt tot betere inpassing in de fysieke leefomgeving en meer draagvlak onder de belanghebbenden. Daartoe worden initiatiefnemer en belanghebbenden uitgenodigd emt elkaar en met de gemeente in gesprek te gaan. (BusinessService) Afstemming inhoudelijk Op basis van de inhoudelijke beoordeling wordt, na inwinnen van advies van ketenpartners en/of andere deskundigen en eventueel (indien de opdracht voortkomt uit een verzoek van een derde) de externe initiatiefnemer, een opdracht geformuleerd en ter goedkeuring naar het College gezonden. In de opdracht staan onder meer doelstelling; afbakening en typering van het gebied; te betrekken personen/organisaties; een planning en begroting. (BusinessProcess) Formuleren opdracht en inwinnen advies De ontvangen zienswijzen worden beoordeeld en al dan niet gegrond verklaard. Op basis van de gegronde zienswijzen wordt het ontwerpbesluit beoordeeld. Voor specifieke aspecten wordt advies gevraagd aan interne deskundigen en/of ketenpartners. Waar belangen botsen is het wenselijk en verstandig om direct met de betrokken partijen --belanghebbenden en de eventuele initiatiefnemer-- naar oplossingen te zoeken. De optimale werkvorm is afhankelijk van het onderwerp, de lokale omstandigheden en de betrokken partijen. In feite is dit een voortzetting van het eerder gestarte participatietraject. (BusinessProcess) Oplossen geschilpunten uit zienswijzen Een initiatiefnemer is een burger, bedrijf, instelling of andere organisatie die iets wil ondernemen in de fysieke leefomgeving. Dat kan iets kleins zijn zoals een dakkapel realiseren maar ook iets groots als een vastgoedproject of grootschalige industriële inrichting. Ook de gemeente zelf of een ander bestuursorgaan kan initiatiefnemer zijn. Zeker in geval van complexere initiatieven is het gebruikelijk dat de initiatiefnemer vertegenwoordigd wordt door een professioneel adviesbureau of samen daarmee optreedt. Een actor die iets wil in de fysieke leefomgeving. (BusinessRole) Initiatiefnemer Het aanpassen van het voorontwerp van de wijziging en de bijbehorende toepasbare regels gebeurt in nauwe samenwerking met de ketenpartners in de overheidsketen, eventuele andere deskundigen en – indien van toepassing – de initiatiefnemer en betrokken belanghebbenden. Input vanuit deze partijen wordt verwerkt in het ontwerp. Daarbij moet in een nota van toelichting toegelicht worden hoe de door alle betrokken partijen ingebrachte wensen en zorgen zich tot elkaar verhouden en welke afwegingen daarbij zijn gemaakt. (BusinessProcess) Inwinnen advies ontwerpbesluit Het opstellen van het voorontwerp van de wijziging en de bijbehorende toepasbare regels gebeurt in nauwe samenwerking met de ketenpartners in de overheidsketen, eventuele andere deskundigen en – indien van toepassing – de initiatiefnemer. Input vanuit deze partijen wordt verwerkt in het voorontwerp. Ook belanghebbenden kunnen hier direct bij betrokken worden, met name deelnemers uit de eerdere participatiefase. (BusinessProcess) Inwinnen advies voorontwerp Een belanghebbende is een burger, bedrijf, instelling of andere organisatie die mogelijk (nadelige of voordelige) invloed ondervindt van het initiatief van een ander of een besluit van een overheid. Ook de gemeente zelf of een ander bestuursorgaan kan belanghebbende zijn. Een actor die (nadelige) invloed ondervindt van het initiatief van een ander of een besluit van een overheid (BusinessRole) Belanghebben- de ServingRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 29-12-2021 22:17:14 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 29-12-2021 22:17:14 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element Omgevingswet
ArchiMate_Service.png
Naam  : Afstemming inhoudelijk
Definitie  : Als er sprake is van een initiatief van een externe partij dan wordt deze partij op diverse momenten in het proces betrokken voor inhoudelijke afstemming. Dit met als doel enerzijds te borgen dat de wijzigingin in het omgevingsplan aansluiten bij het voorgenomen initiatief (voor zover de gemeente daarin wil meegaan) en anderzijds het initiatief te kunnen bijsturen waar dat leidt tot betere inpassing in de fysieke leefomgeving en meer draagvlak onder de belanghebbenden. Daartoe worden initiatiefnemer en belanghebbenden uitgenodigd emt elkaar en met de gemeente in gesprek te gaan.
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 001-003-010
Object ID  : 473bc3f0-cd24-4c2e-8571-9ad16b23b5e7
Object ID  : 473bc3f0-cd24-4c2e-8571-9ad16b23b5e7
Object ID_nl  : 473bc3f0-cd24-4c2e-8571-9ad16b23b5e7
Original ID  : id-473bc3f0-cd24-4c2e-8571-9ad16b23b5e7
Semanticsearch  : afstemming inhoudelijk
Relaties  :  default - BusinessService Relaties nog verder uitwerken -
Komt voor op   :  ArchiMate views: