Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Belanghebbende

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Een belanghebbende is een burger, bedrijf, instelling of andere organisatie die mogelijk (nadelige of voordelige) invloed ondervindt van het initiatief van een ander of een besluit van een overheid. Ook de gemeente zelf of een ander bestuursorgaan kan belanghebbende zijn. Een actor die (nadelige) invloed ondervindt van het initiatief van een ander of een besluit van een overheid (BusinessRole) Belanghebben- de In bepaalde gevallen is voor uitvoering van een controle ook medewerking van belanghebbenden gewenst, bijvoorbeeld door toegang te verschaffen tot de woning van de belanghebbende om geluidswaarden of lichtinval ter plaatse te kunnen meten. (BusinessService) Meewerken uitvoering controle BusinessActor Betrokkene Ondersteunen van belanghebbenden die invloed willen uitoefenen op beleid en activiteiten. (Product) Invloed op ontwikkelingen Wanneer een belanghebbende naar verwachting bedenkingen zal hebben tegen de beschikking en die beschikking steunt op gegevens en/of feiten die de belanghebbende betreffen en die gegevens niet door de belanghebbende zelf zijn verstrekt, dient die belanghebbende conform art. 4.8 AWB in de gelegenheid te worden gesteld zijn/haar zienswijze naar voren te brengen. (BusinessService) Indienen zienswijze In bepaalde gevallen is voor uitvoering van een controle ook medewerking van belanghebbenden gewenst, bijvoorbeeld door toegang te verschaffen tot de woning van de belanghebbende om geluidswaarden of lichtinval ter plaatse te kunnen meten. (BusinessService) Meewerken uitvoering controle Belanghebbenden worden actief betrokken bij de gesprekken aan de omgevingstafel. Zij lichten daar hun perspectief en belangen toe en zoeken actief naar mogelijkheden om de plannen van de initiatiefnemer daarmee te verenigen. Van hen wordt bereidwilligheid verwacht om concrete afspraken te maken met de andere deelnemers. Het is soms een uitdaging om de juiste mensen aan tafel te krijgen: een representatieve vertegenwoordiging van alle belangen en tegelijk mensen die in staat zijn om verder te denken dan alleen het eigen belang. (BusinessService) Deelnemen omgevingstafel Wanneer sprake is van het voornemen geen sanctie op te leggen, wordt de indiener van het sanctieverzoek in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen voordat de beschikking definitief wordt gemaakt. (BusinessService) Indienen zienswijze Bewerkstelligen dat vastgesteld beleid in de fysieke leefomgeving nageleefd wordt. (Product) Orde In bepaalde gevallen is voor uitvoering van een controle ook medewerking van belanghebbenden gewenst, bijvoorbeeld door toegang te verschaffen tot de woning van de belanghebbende om geluidswaarden of lichtinval ter plaatse te kunnen meten. (BusinessService) Meewerken uitvoering controle Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend of wier belangen mogelijk geraakt wordt door voorgestelde wijzigingen in de beschikking die het gevolg zijn van ingediende zienswijzen, kunnen geraadpleegd worden. (BusinessService) Afstemming inhoudelijk Belanghebbenden kunnen naar aanleiding van het ter inzage gelegde ontwerpbesluit een zienswijze indienen. (BusinessService) Indienen zienswijze Belanghebbenden kunnen participeren in de ontwikkeling en aanpassing van het gemeentelijke omgevingsbeleid. In de participatiefase kunnen ze ideeën, wensen, kanttekeningen en zorgen naar voren brengen en met elkaar, de gemeente en een eventuele initiatiefnemer in gesprek gaan. Op deze wijze kunnen ze invloed uitoefenen op de ontwikkelingen nog voordat een concreet (voor)ontwerp is opgesteld. (BusinessService) Participeren omgevingsbele- id Als om een raadsadvies is gevraagd kunnen belanghebbenden desgewenst inspreken op de raadsvergadering waarin de vergunningaanvraag op de agenda staat. (BusinessService) Inspreken raadsvergader- ing Wanneer belanghebbenden betrokken zijn bij het opleggen van een sanctie, kunnen ook zij in de gelegenheid worden gesteld hun ervaringen, mening en informatie naar voren te brengen wanneer dat van belang is voor een goede afweging. (BusinessService) Verklaren inzake overtreding Belanghebbenden kunnen tijdens raadsvergaderingen inspreken om hun visie naar voren te brengen of relevante aspecten te benadrukken waarvan zij menen dat die tot dan toe onderbelicht zijn gebleven. De Gemeenteraad zal het naar voren gebrachte meenemen in de overwegingen en besluitvorming. (BusinessService) Inspreken raadsvergader- ing Belanghebbenden waaronder ketenpartners kunnen naar aanleiding van het ter inzage gelegde ontwerpbesluit een zienswijze indienen. Als er sprake is van een initiatiefnemer, kan die ook zelf een zienswijze indienen wanneer het ontwerpbesluit niet naar wens is. (BusinessService) Indienen zienswijze Ketenpartners en belanghebbenden kunnen, voor zover niet al eerder in het traject geuit, via de inspraakronde reageren op het voorontwerp van de omgevingsplanwijziging. (BusinessService) Reageren inspraak Bij het uitvoeren van een integrale afweging van de argumenten voor en tegen het verlenen van de vergunning kunnen belanghebbenden (voor zover ze bekend zijn) nadere toelichting geven op hun argumenten en bezwaren en kunnen nadere afspraken gemaakt worden tussen initiatiefnemer en belanghebbenden. (BusinessService) Afstemming inhoudelijk Als er sprake is van een initiatief van een externe partij dan wordt deze partij op diverse momenten in het proces betrokken voor inhoudelijke afstemming. Dit met als doel enerzijds te borgen dat de wijzigingin in het omgevingsplan aansluiten bij het voorgenomen initiatief (voor zover de gemeente daarin wil meegaan) en anderzijds het initiatief te kunnen bijsturen waar dat leidt tot betere inpassing in de fysieke leefomgeving en meer draagvlak onder de belanghebbenden. Daartoe worden initiatiefnemer en belanghebbenden uitgenodigd emt elkaar en met de gemeente in gesprek te gaan. (BusinessService) Afstemming inhoudelijk BusinessRole Handhaver Verantwoordelijkheid voor het opstellen van beleid met de daarbij behorende regels voor beheer en ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. (BusinessRole) Beleid- en regelopsteller Verantwoordelijkheid voor besluiten op vergunningaanvragen en het waar nodig of gewenst inschakelen van ketenpartners voor advies (al dan niet met instemming) en samenwerking. (BusinessRole) Vergunningver- lener AssignmentRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssociationRelationship indiener, gehoorde, info-leverancier AssociationRelationship participant, inspreker, zienswijze- en bezwaarindiener, betaler AssociationRelationship zienswijze-indiener, bezwaarindiener Deze svg is op 16-11-2021 08:37:09 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 16-11-2021 08:37:09 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element Omgevingswet
ArchiMate_Role.png
Naam  : Belanghebbende
Definitie  : Een belanghebbende is een burger, bedrijf, instelling of andere organisatie die mogelijk (nadelige of voordelige) invloed ondervindt van het initiatief van een ander of een besluit van een overheid. Ook de gemeente zelf of een ander bestuursorgaan kan belanghebbende zijn. Een actor die (nadelige) invloed ondervindt van het initiatief van een ander of een besluit van een overheid
VolgordeId  : 002
Object ID  : 41926e2b-7c2d-43e8-bb3a-99dd32ecbf4a,f84865e1-ba6f-4f79-b7bb-45ef1858f88c,41926e2b-7c2d-43e8-bb3a-99dd32ecbf4a f84865e1-ba6f-4f79-b7bb-45ef1858f88c
Object ID  : 41926e2b-7c2d-43e8-bb3a-99dd32ecbf4a,f84865e1-ba6f-4f79-b7bb-45ef1858f88c,41926e2b-7c2d-43e8-bb3a-99dd32ecbf4a f84865e1-ba6f-4f79-b7bb-45ef1858f88c
Object ID  : 41926e2b-7c2d-43e8-bb3a-99dd32ecbf4a,f84865e1-ba6f-4f79-b7bb-45ef1858f88c,41926e2b-7c2d-43e8-bb3a-99dd32ecbf4a f84865e1-ba6f-4f79-b7bb-45ef1858f88c
Object ID_nl  : 41926e2b-7c2d-43e8-bb3a-99dd32ecbf4a,f84865e1-ba6f-4f79-b7bb-45ef1858f88c,41926e2b-7c2d-43e8-bb3a-99dd32ecbf4a f84865e1-ba6f-4f79-b7bb-45ef1858f88c
Original ID  : id-41926e2b-7c2d-43e8-bb3a-99dd32ecbf4a
Semanticsearch  : belanghebbende
Relaties  :  Heeft toewijzing van
Is toegewezen aan:
Komt voor op   :  ArchiMate views: