Inwinnen advies concept ontwerpbesluit

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > BusinessProcesses > Inwinnen advies concept ontwerpbesluit
Notice.png
Dit element is onderdeel van de projectarchitectuur Omgevingswet. Dit element bestaat niet in de GEMMA

Contextdiagram
Het is belangrijk dat het concept ontwerpbesluit en de toepasbare regels opgestelt worden in nauwe samenwerking met de ketenpartners in de overheidsketen, eventuele andere deskundigen en – indien van toepassing – de initiatiefnemer. Input vanuit deze partijenworden verwerkt in het concept ontwerpbesluit. Ook belanghebbenden kunnen hier direct bij betrokken worden. Denk in het bijzonder aan deelnemers uit de eerdere afstemmings- en participatiefase. (BusinessProcess) Inwinnen advies concept ontwerpbesluit Op basis van de vastgestelde uitgangspunten wordt het concept van het ontwerpbesluit opgesteld. De input vanuit de eerder georganiseerde afstemming en participatie zijn in de uitgangspunten geborgd en worden zodoende meegenomen in het concept. Bij het opstellen van het concept ontwerpbesluit worden gelijktijdig ook de bijbehorende toepasbare regels opgesteld of worden de bestaande regels (in concept) aangepast. De toepasbare regels moeten immers nauw aansluiten bij de juridische regels in het omgevingsplan. Dit vergt afstemming tussen juristen en regelbeheerders. Lees verder over het opstellen van toepasbare regels. De werkvorm bij het opstellen van het concept kan voor elke organisatie anders zijn. Kenmerkend is dat verschillende disciplines bij elkaar gebracht moeten worden. Denk aan: geo-kennis, juridische kennis, specialistische thematische kennis (geluid, milieu, …), maar ook vergunningverlening, toezicht en handhaving en informatiespecialisten. Activiteiten die in deze processtap uitgevoerd worden: * Vertalen van beoogde beleidswijzigingen naar regels, werkingsgebieden en toepasbare regels * Analyseren van hergebruik van begrippen en definities uit de stelselcatalogus; zo nodig definiëren van nieuwe begrippen * Analyseren van de relatie tussen reeds opgenomen regels in het nieuwe deel van het omgevingsplan en de beoogde nieuwe regels * Analyseren van de impact van de beoogde wijzigingen op reeds opgestelde annotaties en toepasbare regels * Analyseren van de afhechting van de regels uit het tijdelijk deel van het omgevingsplan (‘trekken van de pons’) * Onderbouwen van wijzigingen aan de hand van het criterium van evenwichtige toedeling van functies aan locaties * Uit (laten) voeren van onderzoeken om deze onderbouwing te staven * Toevoegen van een concepttoelichting bij het concept ontwerpbesluit * Afstemmen met ketenpartners en verwerken reacties * Interne inhoudelijke en kwaliteitscontrole * Opstellen collegevoorstel voor vaststelling en vrijgave voor inspraak * Borgen duurzame toegankelijkheid archiefwaardige stukken (BusinessProcess) Opstellen concept ontwerpbesluit Bij het opstellen van het (concept) ontwerpbesluit is het wenselijk advies te vragen aan deskundigen binnen de organisatie op diverse, relevante, beleidsterreinen. (BusinessProcess) Adviseren over inhoud Bij complexe of beleidsgevoelige wijzigingen in het omgevingsplan zal eerst een concept ontwerpbesluit opgesteld worden en voor inspraak beschikbaar gesteld worden, alvorens het definitief ontwerp tot stand komt. Bij kleine wijzigingen kan de concept ontwerpbesluit overgeslagen worden en wordt direct aan het definitief ontwerp begonnen. (OrJunction) Inhoudelijke afstemming met ketenpartners is gewenst als het onderwerp raakt aan de kaders die door die ketenpartners zijn gesteld in hun regelgeving. De afstemming borgt dat regelgeving van andere overheden correct wordt meegenomen. Bij eenvoudige zaken zal er sprake zijn van inhoudelijk advies van andere bestuursorganen; bij complexe zaken kan nauwere samenwerking nodig zijn; in dat geval is er sprake van ketensamenwerking type III (samen realiseren). Afstemming/advisering kan informeel als een (telefoon)gesprek plaatsvinden of meer formeel via een adviesnotitie of -rapport, al dan niet officieel vastgesteld. (BusinessService) Advies inhoudelijk Onder 'team omgevingsbeleid' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het tot stand komen van het omgevingsbeleid. Hieronder vallen (beleids)juristen, geo-specialisten, regelbeheerders enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team hier niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team omgevingsbele- id Als er sprake is van een initiatief van een externe partij dan wordt deze partij op diverse momenten in het proces betrokken voor inhoudelijke afstemming. Dit met als doel enerzijds te borgen dat de wijzigingin in het omgevingsplan aansluiten bij het voorgenomen initiatief (voor zover de gemeente daarin wil meegaan) en anderzijds het initiatief te kunnen bijsturen waar dat leidt tot betere inpassing in de fysieke leefomgeving en meer draagvlak onder de belanghebbenden. Daartoe worden initiatiefnemer en belanghebbenden uitgenodigd met elkaar en met de gemeente in gesprek te gaan. (BusinessService) Afstemming inhoudelijk TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship TriggeringRelationship ServingRelationship Deze svg is op 25-04-2023 10:49:13 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 25-04-2023 10:49:13 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
BusinessProcess
Documentation   :  Het is belangrijk dat het concept ontwerpbesluit en de toepasbare regels opgestelt worden in nauwe samenwerking met de ketenpartners in de overheidsketen, eventuele andere deskundigen en – indien van toepassing – de initiatiefnemer. Input vanuit deze partijenworden verwerkt in het concept ontwerpbesluit. Ook belanghebbenden kunnen hier direct bij betrokken worden. Denk in het bijzonder aan deelnemers uit de eerdere afstemmings- en participatiefase.
Nestingniveau   :  04
VolgordeId   :  003-020-010-020
Object ID   :  73365c80-811d-44a2-891c-f0f9ec150a68
Object ID_nl   :  73365c80-811d-44a2-891c-f0f9ec150a68
Original ID   :  id-73365c80-811d-44a2-891c-f0f9ec150a68
Semanticsearch   :  inwinnen advies concept ontwerpbesluit
Deze pagina is het laatst bewerkt op 24 mrt 2023 om 09:12.