Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Indienen zienswijze

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Wanneer sprake is van het voornemen geen sanctie op te leggen, wordt de indiener van het sanctieverzoek in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen voordat de beschikking definitief wordt gemaakt. (BusinessService) Indienen zienswijze De binnen de termijn ontvangen zienswijzen worden beoordeeld en al dan niet gegrond verklaard. Als termijn geldt meestal twee weken, hoewel hiervan afgeweken kan worden. Op basis van de gegronde zienswijzen wordt de concept-handhavingsbeschikking beoordeeld. Voor specifieke aspecten wordt advies gevraagd aan interne deskundigen en/of ketenpartners. Waar belangen botsen is het wenselijk en verstandig om direct met de betrokken partijen --belanghebbenden en (vermeende) overtreder-- naar oplossingen te zoeken. De optimale werkvorm is afhankelijk van het onderwerp, de lokale omstandigheden en de betrokken partijen. Adviezen en andere stukken dienen met de rest van het dossier gearchiveerd te worden voor duurzame toegankelijkheid. De indiener(s) van een zienswijze krijgen, separaat of als onderdeel van de definitieve handhavingsbeschikking– altijd een beantwoording op hun zienswijze. Daarin wordt toegelicht hoe de verschillende onderdelen van de zienswijze zijn beoordeeld en welke invloed dat heeft op de definitieve besluitvorming. De beantwoording van de zienswijzen wordt meestal tegelijk met het definitieve handhavingsbesluit verstuurd. Als in de binnengekomen zienswijzen nieuwe feiten of omstandigheden naar voren komen (die nog niet eerder bekend waren) die tot een substantieel andere afweging en sanctie leiden, is het mogelijk om eerst opnieuw een concept handhavingsbeschikking op te stellen waarop de betrokken partijen weer een zienswijze kunnen indienen. De fase voor het opstellen definitieve handhavingsbeschikking wordt dan opnieuw doorlopen. (BusinessProcess) Verwerken zienswijze(n) Een belanghebbende is een burger, bedrijf, instelling of andere organisatie die mogelijk (nadelige of voordelige) invloed ondervindt van het initiatief van een ander of een besluit van een overheid. Ook de gemeente zelf of een ander bestuursorgaan kan belanghebbende zijn. Een actor die (nadelige) invloed ondervindt van het initiatief van een ander of een besluit van een overheid (BusinessRole) Belanghebben- de ServingRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 06-01-2022 23:56:53 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 06-01-2022 23:56:53 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element Omgevingswet
ArchiMate_Service.png
Naam  : Indienen zienswijze
Definitie  : Wanneer sprake is van het voornemen geen sanctie op te leggen, wordt de indiener van het sanctieverzoek in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen voordat de beschikking definitief wordt gemaakt.
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 002-025-030
Object ID  : 7724f3ec-1732-4f1d-9878-24cfad32e86d
Object ID  : 7724f3ec-1732-4f1d-9878-24cfad32e86d
Object ID_nl  : 7724f3ec-1732-4f1d-9878-24cfad32e86d
Original ID  : id-7724f3ec-1732-4f1d-9878-24cfad32e86d
Semanticsearch  : indienen zienswijze
Relaties  :  default - BusinessService Relaties nog verder uitwerken -
Komt voor op   :  ArchiMate views: