Verzenden beschikking aan aanvrager

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > BusinessProcesses > Verzenden beschikking aan aanvrager
Notice.png
Let op. Dit element is onderdeel van de projectarchitectuur Omgevingswet en bestaat niet in de GEMMA

Contextdiagram
De beschikking wordt, inclusief bij bijbehorende legesbesluit verzonden aan de initiatiefnemer zodat het besluit in werking kan treden. De omgevingsvergunning (of wijziging of intrekking van een vergunning) treedt in werking twee weken na de bekendmaking (of mededeling indien van toepassing), of vier weken als sprake is van een onomkeerbare activiteit. In geval van spoedeisende omstandigheden kan de gemeente bepalen de vergunning (of wijziging of intrekking van een vergunning) eerder in werking te laten treden. (BusinessProcess) Verzenden beschikking aan aanvrager Onder 'team vergunningverlening' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het behandelen van vergunningaanvragen. Hieronder zijn meerdere deelrollen te onderkennen zoals casemanager, administratief medewerker, jurist enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team vergunningver- lening Van het besluit wordt mededeling gedaan aan belanghebbenden, ten minste aan indieners van een zienswijze (in geval van de uitgebreide procedure) en adviseurs van wiens advies is afgeweken, maar zo mogelijk ook aan participanten en andere (bekende) geïnteresseerden. Ketenpartners (met name Rijk en provincie) moeten, indien een door hen ingediende zienswijze niet is nagevolgd, het besluit toegezonden krijgen in verband met hun wettelijke bevoegdheden tot het doen van een reactieve aanwijzing. Indien sprake is van mededeling doen op grond van een verplichting (bijvoorbeeld aan belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend), dan is de datum van mededeling doen de datum die gehanteerd wordt bij het bepalen van de datum van inwerkingtreding. Als geen mededeling gedaan hoeft te worden, wordt de datum van bekendmaking aan de aanvrager gehanteerd. (BusinessProcess) Mededelen beschikking aan belanghebben- den Na vaststelling van de definitieve beschikking is de besluitvormingsfase van het bedrijfsproces afgerond. Dit is tevens het vertrekpunt voor de bekenmakingsfase. (BusinessEvent) Definitieve beschikking vastgesteld AssignmentRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 17-04-2024 07:46:40 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 17-04-2024 07:46:40 CEST
Eigenschappen
Elementtype     BusinessProcess
Label     Verzenden beschikking aan aanvrager
Definitie     De beschikking wordt, inclusief bij bijbehorende legesbesluit verzonden aan de initiatiefnemer zodat het besluit in werking kan treden. De omgevingsvergunning (of wijziging of intrekking van een vergunning) treedt in werking twee weken na de bekendmaking (of mededeling indien van toepassing), of vier weken als sprake is van een onomkeerbare activiteit. In geval van spoedeisende omstandigheden kan de gemeente bepalen de vergunning (of wijziging of intrekking van een vergunning) eerder in werking te laten treden.
Nestingniveau     04
VolgordeId     015-040-010-010
Object ID     48a9f2fd-6da2-4391-bfbc-37f8450daf1b
Object ID     48a9f2fd-6da2-4391-bfbc-37f8450daf1b
Object ID_nl     48a9f2fd-6da2-4391-bfbc-37f8450daf1b
Original ID     id-48a9f2fd-6da2-4391-bfbc-37f8450daf1b
Semanticsearch     verzenden beschikking aan aanvrager
ArchiMate-views
Deze pagina is het laatst bewerkt op 24 mrt 2023 om 09:50.