veroorzaakt

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > TriggeringRelationships > Id-7aa9064d-48db-4171-8ec0-6cf3f8ff5a26
Notice.png
Dit object is onderdeel van
   de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Van het besluit wordt mededeling gedaan aan belanghebbenden, ten minste aan indieners van een zienswijze (in geval van de uitgebreide procedure) en adviseurs van wiens advies is afgeweken, maar zo mogelijk ook aan participanten en andere (bekende) geïnteresseerden. Ketenpartners (met name Rijk en provincie) moeten, indien een door hen ingediende zienswijze niet is nagevolgd, het besluit toegezonden krijgen in verband met hun wettelijke bevoegdheden tot het doen van een reactieve aanwijzing. Indien sprake is van mededeling doen op grond van een verplichting (bijvoorbeeld aan belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend), dan is de datum van mededeling doen de datum die gehanteerd wordt bij het bepalen van de datum van inwerkingtreding. Als geen mededeling gedaan hoeft te worden, wordt de datum van bekendmaking aan de aanvrager gehanteerd. (BusinessProcess) Mededelen beschikking aan belanghebben- den De beschikking wordt, inclusief bij bijbehorende legesbesluit verzonden aan de initiatiefnemer zodat het besluit in werking kan treden. De omgevingsvergunning (of wijziging of intrekking van een vergunning) treedt in werking twee weken na de bekendmaking (of mededeling indien van toepassing), of vier weken als sprake is van een onomkeerbare activiteit. In geval van spoedeisende omstandigheden kan de gemeente bepalen de vergunning (of wijziging of intrekking van een vergunning) eerder in werking te laten treden. (BusinessProcess) Verzenden beschikking aan aanvrager TriggeringRelationship Deze svg is op 25-04-2023 17:16:45 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 25-04-2023 17:16:45 CEST
ArchiMate-relatie veroorzaakt
ArchiMate_TriggeringRelationship.png
Relatienaam voluit   :  veroorzaakt
Relatietype   :  TriggeringRelationship
Vanaf   :  Verzenden beschikking aan aanvrager (BusinessProcess)
Naar   :  Mededelen beschikking aan belanghebbenden (BusinessProcess)
Toelichting   : 
Relatie-id   :  Omgevingswet/1.5/id-7aa9064d-48db-4171-8ec0-6cf3f8ff5a26
Object ID   :  7aa9064d-48db-4171-8ec0-6cf3f8ff5a26
Object ID_nl   :  7aa9064d-48db-4171-8ec0-6cf3f8ff5a26
Original ID   :  id-7aa9064d-48db-4171-8ec0-6cf3f8ff5a26
Semanticsearch   :  id-7aa9064d-48db-4171-8ec0-6cf3f8ff5a26
ArchiMate-views   : 
ArchiMate-model   :  Omgevingswet


Deze pagina is het laatst bewerkt op 24 mrt 2023 om 09:10.