Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Toezichthouden

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsprocessen Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Dit bedrijfsproces betreft het vanuit bestuursrechtelijke bevoegdheid eenmalig of herhaaldelijk beoordelen of de uitvoering van een activiteit of een situatie in overeenstemming is met geldende wet- en regelgeving, verstrekte vergunningen en meldingen van activiteiten. (BusinessProcess) Toezichthouden Dit bedrijfsproces betreft het behandelen van een ontvangen handhavingsverzoek of melding van (vermeende) strijdigheid van een omgevingsactiviteit met de geldende normen, gedaan door een hinder ondervindende belanghebbende. (BusinessProcess) Behandelen melding incident of handhavingsverz- oek Dit bedrijfsproces betreft het vanuit strafrechtelijke bevoegdheid onderzoeken van een eventuele overtreding. (BusinessProcess) Opsporen Dit bedrijfsproces betreft het vanuit bestuursrechtelijke bevoegdheden opleggen van een sanctie met als doel dat de situatie of het gedrag weer in overeenstemming raakt met de geldende normen. (BusinessProcess) Opleggen sanctie Dit bedrijfsproces betreft het in geval van een reparatoire sanctie toepassen van het dwangmiddel indien de overtreder binnen de gestelde termijn geen gevolg heeft gegeven aan een opgelegde sanctie. (BusinessProcess) Toepassen sanctie BusinessActor Gemeente BusinessActor Rijk Registreren, controleren administratief, evt. opvragen aanvullende gegevens, ontvangstbevestiging (als verzoek van een ketenpartner afkomstig is). (BusinessProcess) Intake toezichthouden Beoordelen onderwerp van toezicht, selecteren toezichthouder(s), opstellen toezichtplan, maken afspraken. (BusinessProcess) Voorbereiden toezichthouden Inspecteren feitelijke situatie, toetsen aan regelgeving, opstellen rapportage, evt. doen verzoek sanctie. (BusinessProcess) Uitvoeren toezichthouden Na afronding van het toezichthouden eindigt het bedrijfsproces. (BusinessEvent) Toezichthouden gereed Informeren betrokkene, indiener verzoek en andere belanghebbenden over resultaat toezicht. (BusinessProcess) Afronden toezichthouden Processen m.b.t. toezichthouden op activiteiten en handhaven van de aan initiatieven gestelde kaders. (BusinessProcess) Toezicht en handhaving BusinessActor Waterschap BusinessActor Provincie Een verzoek tot toezichthouden, afkomstig van de eigen organisatie. Dit kan volgen uit het verlenen van een vergunning of een "melding activiteit" van een initiatiefnemer, of een gevolg zijn van een overtreding of ander incident (verscherpt toezicht). (BusinessEvent) Verzoek toezichthouden ontvangen Het melden van overlast c.q. doen van een handhavingsverzoek kan voor de gemeente aanleiding zijn tot (extra) toezichthouden. (TriggeringRelationship) 19 Het toezichthouden kan leiden tot opsporen als er sprake lijkt van strafbare feiten. (TriggeringRelationship) 20 Het toezichthouden kan leiden tot het opleggen van een sanctie als strijdigheid met regels/vergunningen wordt geconstateerd. (TriggeringRelationship) 21 Het opleggen van een sanctie kan aanleiding zijn tot (versterkt) toezichthouden ter controle of de overtreding wordt opgeheven, met name bij formele handhavingsbesluiten. (TriggeringRelationship) 23 Het toepassen van een sanctie kan aanleiding zijn tot (versterkt) toezichthouden om vast te stellen of de overtreding is opgeheven of een nieuwe sanctie moet opgelegd. (TriggeringRelationship) 24 AssignmentRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship TriggeringRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 23-01-2021 21:54:45 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 23-01-2021 21:54:45 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate_Process.png
Naam  : Toezichthouden
Definitie  : Dit bedrijfsproces betreft het vanuit bestuursrechtelijke bevoegdheid eenmalig of herhaaldelijk beoordelen of de uitvoering van een activiteit of een situatie in overeenstemming is met geldende wet- en regelgeving, verstrekte vergunningen en meldingen van activiteiten.
Nestingniveau  : 01
VolgordeId  : 022
Poster beschikbaar  : Nee
Status uitwerking  : Definitief
Toelichting  : Toezichthouden betreft het van begin tot eind monitoren van de uitvoering van een activiteit in de fysieke leefomgeving (bijvoorbeeld toezicht op de realisatie van een bouwwerk) of het gebruik van een voorziening (bijvoorbeeld toezicht op brandveilig gebruik). Toezichthouden is niet hetzelfde als een controle uitvoeren: controles zijn onderdeel van het toezichthouden, maar het bedrijfsproces omvat ook de intake, het maken van een toezichtplan en het afronden van het toezicht.
Uitwerking beschikbaar  : Ja
Object ID  : fb9a40fb
Object ID_nl  : fb9a40fb
Relaties  :  Onderdeel van:
Groepeert:
Heeft toewijzing van
Wordt veroorzaakt door:
Veroorzaakt:
Komt voor op   :  ArchiMate views: