Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Bevoegd gezag

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Beleid- en regelopstellers en planbeoordelaars (planvormingsproces); Vergunningverleners, toezichthouders en handhavers (uitvoeringsproces) (BusinessRole) Bevoegd gezag BusinessRole Handhaver BusinessRole Bronhouder Het indienen van bezwaren op genomen besluiten, met als doel het desbetreffende besluit terug te laten draaien. (BusinessService) Bezwaarbehand- eling BusinessService Instruering Verantwoordelijkheid voor het opstellen van beleid met de daarbij behorende regels voor beheer en ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. (BusinessRole) Beleid- en regelopsteller Verantwoordelijkheid voor besluiten op vergunningaanvragen en het waar nodig of gewenst inschakelen van ketenpartners voor advies (al dan niet met instemming) en samenwerking. (BusinessRole) Vergunningverl- ener Het indienen van een zienswijze op een ter inzage gelegd ontwerpbesluit, met als doel het laten verwerken van die zienswijze in het definitieve besluit. (BusinessService) Inspraak Verantwoordelijkheid voor het overleggen met initiatiefnemers zodat die hun plannen goed kunnen inpassen in de fysieke leefomgeving en besluitvorming daarover soepel kan verlopen. (BusinessRole) Gesprekspartne- r Het overleggen met de gemeente over initiatieven van de gemeente (beleid óf vergunningplichtig initiatief van de gemeente) teneinde de eigen visie vroegtijdig te kenbaar te maken en die mee te laten nemen in de (voor)ontwerpfase van een beleidsdocument of initiatief. (BusinessService) Participatie BusinessActor Gemeente BusinessService interveniëring BusinessActor Betrokkene BusinessRole Rechterlijke macht BusinessRole Beheerorganisa- tie DSO-LV AggregationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship AssignmentRelationship RealizationRelationship AssociationRelationship informatieproduc- tleverancier AssociationRelationship rechtspreker AssociationRelationship samenwerkingsplatformaanbieder Deze svg is op 12-04-2021 01:24:41 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 12-04-2021 01:24:41 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate_Role.png
Naam  : Bevoegd gezag
Definitie  : Beleid- en regelopstellers en planbeoordelaars (planvormingsproces); Vergunningverleners, toezichthouders en handhavers (uitvoeringsproces)
Object ID  : f1a7f0aa
Object ID_nl  : f1a7f0aa
Relaties  :  Groepeert:
Heeft toewijzing van
Komt voor op   :  ArchiMate views: