Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Producten en diensten (gemeenten)

Producten en diensten (gemeenten)
Opstellen van beleid en het communiceren hierover. (Product) Beleidsontwikkeling regelgevingen beheer Het (beschikbaar) hebben van gemeentelijk beleid dat (ruimtelijke) activiteiten mogelijk maakt en tegelijkertijd bescherming biedt tegen ongewenste ontwikkelingen. (BusinessService) Planvorming Het proactief (niet gepersonaliseerd) voorgelicht worden met informatie over nieuwe ontwikkelingen t.a.v. omgevingsbeleid. (BusinessService) Voorlichting Het tijdig en correct beantwoord krijgen van vragen betreffende omgevingsbeleid. (BusinessService) Vraagbeantwoording Ondersteunen van ketenpartners bij de uitvoering van hun taken volgens afspraken. (Product) Samenwerking Het samen met een of meer ketenpartners werken aan een gezamenlijk resultaat. Dit kan bijvoorbeeld het gezamenlijk beantwoorden van zienswijzen zijn bij het in samenhang wijzigen van een omgevingsplan en een omgevingsverordening. (BusinessService) Co-realisatie Het verkrijgen van een advies van de gemeente als ketenpartner, naar aanleiding van een concrete vraag of proactief vanuit de gemeente. Dit kan bijvoorbeeld een informeel gesprek zijn, een formeel rapport of participatie van de gemeente in planvorming van een ander bestuursorgaan. (BusinessService) Advisering Het coördineren van samenwerking in procesketens wanneer dat het beste vanuit de gemeente kan worden gedaan. Dit kan bijvoorbeeld van belang zijn bij de behandeling van een vergunningaanvraag met meerdere componenten. (BusinessService) Regievoering Ondersteunen van belanghebbenden die invloed willen uitoefenen op beleid en activiteiten. (Product) Invloed op ontwikkelingen Het overleggen met de gemeente over initiatieven van de gemeente (beleid óf vergunningplichtig initiatief van de gemeente) teneinde de eigen visie vroegtijdig te kenbaar te maken en die mee te laten nemen in de (voor)ontwerpfase van een beleidsdocument of initiatief. (BusinessService) Participatie Het indienen van een zienswijze op een ter inzage gelegd ontwerpbesluit, met als doel het laten verwerken van die zienswijze in het definitieve besluit. (BusinessService) Inspraak Het indienen van bezwaren op genomen besluiten, met als doel het desbetreffende besluit terug te laten draaien. (BusinessService) Bezwaarbehandeling Bewerkstelligen dat vastgesteld beleid in de fysieke leefomgeving nageleefd wordt. (Product) Orde Het kunnen melden van overlast, met als doel dat, wanneer inderdaad sprake is van strijdigheid, toezicht/handhaving wordt ingesteld. Er is sprake van een strijdigheid wanneer een activiteit niet conform beleidsregels of bepalingen in een vergunning wordt uitgevoerd. (BusinessService) Overlastmelding Het laten toezien op activiteiten en nemen van maatregelen om een geconstateerde strijdigheid op te (doen) heffen. Dit kan zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk zijn. NB. Toezichthouden valt hieronder; we zien dat derhalve niet als aparte dienst. (BusinessService) Toezicht en handhaving Ondersteunen van initiatiefnemers die activiteiten willen ontplooien. (Product) Ruimte voor activiteiten Het beschikbaar hebben van alle informatie (beleid, lopende projecten, vergunningen, …) die helpt bij het vormen van een plan. (BusinessService) Oriëntering Het in vroeg stadium overleggen met de gemeente om plannen mee te helpen vormen teneinde de besluitvorming soepel te laten verlopen. (BusinessService) Verkenning Het kunnen melden van meldingsplichtige activiteiten. (BusinessService) Activiteitmelding Het verkrijgen van omgevingsvergunningen teneinde vergunningplichtige activiteiten te kunnen ondernemen. (BusinessService) Vergunningverkrijging BusinessActor Gemeente Overheidsorganisatie die als gelijkwaardige samenwerkt met andere overheidsorganisaties. (BusinessRole) Ketenpartner Beleid- en regelopstellers en planbeoordelaars (planvormingsproces); Vergunningverleners, toezichthouders en handhavers (uitvoeringsproces) (BusinessRole) Bevoegd gezag Verantwoordelijkheid voor het opstellen van beleid met de daarbij behorende regels voor beheer en ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. (BusinessRole) Beleid- en regelopsteller Verantwoordelijkheid voor het overleggen met initiatiefnemers zodat die hun plannen goed kunnen inpassen in de fysieke leefomgeving en besluitvorming daarover soepel kan verlopen. (BusinessRole) Gesprekspartner Verantwoordelijkheid voor besluiten op vergunningaanvragen en het waar nodig of gewenst inschakelen van ketenpartners voor advies (al dan niet met instemming) en samenwerking. (BusinessRole) Vergunningverlen- er BusinessRole Handhaver BusinessRole Bronhouder Een initiatiefnemer is een burger, bedrijf, instelling of andere organisatie die iets wil ondernemen in de fysieke leefomgeving. Dat kan iets kleins zijn zoals een dakkapel realiseren maar ook iets groots als een vastgoedproject of grootschalige industriële inrichting. Ook de gemeente zelf of een ander bestuursorgaan kan initiatiefnemer zijn. Zeker in geval van complexere initiatieven is het gebruikelijk dat de initiatiefnemer vertegenwoordigd wordt door een professioneel adviesbureau of samen daarmee optreedt. (BusinessRole) Initiatiefnemer Overheids- of private organisatie die als gelijkwaardige samenwerkt met andere overheidsorganisaties, zoals de provincie, een andere gemeente, de veiligheidsregio of de GGD. (BusinessRole) Ketenpartner Beheren en beschikbaarstellen van informatie over objecten in de fysieke leefomgeving. (Product) Brondatabeheer Het aan de gemeente kunnen melden van (vermeende) fouten in brondata. (BusinessService) Terugmelding Het (eenmalig, periodiek of continu) ontvangen van ruwe brondata van de gemeente ten behoeve van het vervaardigen van formele informatieproducten. (BusinessService) Brondatalevering Het beheren van informatie over objecten in de fysieke leefomgeving, zodat die informatie gebruikt en beschikbaargesteld kan worden ten behoeve van planvorming en activiteiten.. (BusinessService) Objectinformatiebeheer Een belanghebbende is een burger, bedrijf, instelling of andere organisatie die mogelijk (nadelige of voordelige) invloed ondervindt van het initiatief van een ander of een besluit van een overheid. Ook de gemeente zelf of een ander bestuursorgaan kan belanghebbende zijn. (BusinessRole) Belanghebbende Iedereen die over een locatie wil weten welke beleidsdocumenten van toepassing zijn, regels gelden of gegevens beschikbaar zijn. (BusinessRole) EenIeder Product Beleidsdoorwerking BusinessService Instruering BusinessService interveniëring ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship ServingRelationship Deze svg is op 06-04-2022 19:29:51 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2022 19:29:51 CEST
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.
Legenda
   
   
   
   

   
ArchiMate-view Producten en diensten (gemeenten)
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : BedrijfsarchitectuurOmgevingswetgemeenten/id-2c97e0e2
ArchiMate-model  : Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten
Label  : Producten en diensten (gemeenten)
Documentatie  : Met producten en diensten beschrijven we het “wat”-aspect van de bedrijfsarchitectuur (de andere aspecten zijn “wie” en “hoe”).

Onder een dienst verstaan we in dit document een helder gedefinieerd en afge-bakend resultaat dat een afnemer ontvangt van een organisatie, geformuleerd vanuit het perspectief van de afnemer. Een voorbeeld is vergunningverkrijging.

Onder een product verstaan we in dit document een logische groepering van diensten die we als een geheel kunnen aanduiden en waar we kwaliteitscriteria aan kunnen koppelen, ook weer geformuleerd vanuit het perspectief van de afnemer. Een voorbeeld is invloed op ontwikkelingen.

Met het beschrijven van de producten en diensten en hun samenhang brengen we in kaart wat de gemeente aan resultaten moet leveren. Dit vormt de basis voor het definiëren van bedrijfsprocessen waarmee de diensten geleverd worden, en (in de applicatiearchitectuur) de informatievoorziening die daarbij nodig is.
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Object ID  : 2c97e0e2
Object ID_nl  : 2c97e0e2
Elementen  : 
Relaties  : 

test