Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Opstellen globaal ontwerp

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Hoewel in het verkenningsproces de gezamenlijkheid benadrukt wordt, blijft de verantwoordelijkheid voor een degelijk ontwerp bij de initiatiefnemer. Deze stelt het globaal ontwerp op voor het initiatief, en neemt daarin alle aan de omgevingstafel geuite input mee. Hoe die te verwerken is aan de initiatiefnemer. (BusinessService) Opstellen globaal ontwerp Een initiatiefnemer is een burger, bedrijf, instelling of andere organisatie die iets wil ondernemen in de fysieke leefomgeving. Dat kan iets kleins zijn zoals een dakkapel realiseren maar ook iets groots als een vastgoedproject of grootschalige industriële inrichting. Ook de gemeente zelf of een ander bestuursorgaan kan initiatiefnemer zijn. Zeker in geval van complexere initiatieven is het gebruikelijk dat de initiatiefnemer vertegenwoordigd wordt door een professioneel adviesbureau of samen daarmee optreedt. (BusinessRole) Initiatiefnemer De betrokken partijen bespreken het globaal ontwerp en beoordelen in hoeverre de naar voren gebrachte eisen en wensen zijn gehonoreerd. De gemeente kijkt primair naar de door haarzelf gestelde kaders maar zal ook meewegen in hoeverre de initiatiefnemer erin is geslaagd om draagvlak onder de andere belanghebbenden te creëren. Het resultaat van deze activiteit is een advies aan de initiatiefnemer. Dat bevat voor geconstateerde knelpunten voorgestelde oplossingsrichtingen die de haalbaarheid vergroten, en aandachtspunten voor de verdere uitwerking zoals onderwerpen voor nader onderzoek en (andere) zaken die voorwaardelijk zijn voor de vergunningverlening. Afhankelijk van de situatie kan het wenselijk zijn het globaal ontwerp in een of meerdere iteraties te beoordelen. In andere gevallen, waarin sprake is van een eenvoudige situatie, kan het opstellen van het globaal ontwerp samengevoegd worden met het opstellen van het detailontwerp om het proces te bespoedigen. (BusinessProcess) Beoordelen globaal ontwerp AssignmentRelationship ServingRelationship Deze svg is op 12-04-2021 00:42:52 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 12-04-2021 00:42:52 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate_Service.png
Naam  : Opstellen globaal ontwerp
Definitie  : Hoewel in het verkenningsproces de gezamenlijkheid benadrukt wordt, blijft de verantwoordelijkheid voor een degelijk ontwerp bij de initiatiefnemer. Deze stelt het globaal ontwerp op voor het initiatief, en neemt daarin alle aan de omgevingstafel geuite input mee. Hoe die te verwerken is aan de initiatiefnemer.
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 001-013-060
Object ID  : 5c59a2fe-1da9-4d0c-8e7d-ff45f293fcf3
Object ID_nl  : 5c59a2fe-1da9-4d0c-8e7d-ff45f293fcf3
Relaties  :  default - BusinessService Relaties nog verder uitwerken -
Komt voor op   :  ArchiMate views: