Beoordelen aanvullende informatie nodig

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Als laatste stap binnen de intake, wordt beoordeeld of alle benodigde gegevens in het dossier aanwezig zijn. Als er gegevens ontbreken of zaken onduidelijk zijn, vraagt de hoofdbehandelaar aan de indiener van de incidentmelding om aanvulling. In complexe gevallen vraagt de hoofdbehandelaar ook aan de medebehandelaren of zij nog gegevens en informatie missen. Het opvragen van aanvullende gegevens en informatie kan via verschillende kanalen (email, telefoon, etc). (BusinessProcess) Beoordelen aanvullende informatie nodig Het kan gewenst zijn bij interne deskundigen advies te vragen over het opvragen van aanvullende informatie. Mogelijk is die informatie al binnen de gemeentelijke organisatie aanwezig. (BusinessProcess) Advies aanvullende informatie Wanneer ketenpartners betrokken zijn, is het verstandig hen om advies te vragen. Mogelijk beschikken zij over informatie die in het dossier ontbreekt, of hebben zijn juist behoefte aan nog andere ontbrekende informatie. (BusinessService) Advies aanvullende informatie OrJunction Wanneer de behandelende organisatie constateert dat bepaalde voor het in behandeling nemen van de incidentmelding of het handhavingsverzoek vereiste gegevens ontbreken, wordt de indiener in de gelegenheid gesteld deze binnen een redelijke termijn alsnog aan te leveren. (BusinessService) Aanleveren aanvullende informatie Gecontroleerd wordt of er sprake is van een voorgeschiedenis met betrekking tot de incidentmelding of het handhavingsverzoek. De eventuele voorgeschiedenis kan van invloed zijn op de wijze waarop de mogelijke overtreding behandeld wordt. Als er een voorgeschiedenis is, worden de hiermee corresponderende zaken aan elkaar gelinkt. (BusinessProcess) Beoordelen voorgeschieden- is Onder 'team toezicht en handhaving' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het houden van toezicht, handhaven van beleid, en het behandelen van meldingen en handhavingsverzoeken. Hieronder zijn meerdere deelrollen te onderkennen zoals casemanager, administratief medewerker, jurist enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team toezicht en handhaving TriggeringRelationship TriggeringRelationship ServingRelationship TriggeringRelationship ServingRelationship TriggeringRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 30-11-2019 13:31:42 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 XL&Knowledge. ArchiMedes 30-11-2019 13:31:42 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate_Process.png
Naam  : Beoordelen aanvullende informatie nodig
Definitie  : Als laatste stap binnen de intake, wordt beoordeeld of alle benodigde gegevens in het dossier aanwezig zijn. Als er gegevens ontbreken of zaken onduidelijk zijn, vraagt de hoofdbehandelaar aan de indiener van de incidentmelding om aanvulling. In complexe gevallen vraagt de hoofdbehandelaar ook aan de medebehandelaren of zij nog gegevens en informatie missen. Het opvragen van aanvullende gegevens en informatie kan via verschillende kanalen (email, telefoon, etc).
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 023-010-020-060
Object ID  : 4257516f-ad84-47c2-b2e3-3ff7d260ab7b
Object ID_nl  : 4257516f-ad84-47c2-b2e3-3ff7d260ab7b
Relaties  :  Heeft toewijzing van
Wordt veroorzaakt door:


Veroorzaakt:


Komt voor op   :  ArchiMate views: