Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Controleren procedure

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Uitgangspunt in de Omgevingswet is dat zowel voor binnenplanse als buitenplanse activiteiten de reguliere procedure wordt gevolgd, tenzij sprake is van een bijzondere situatie. Van zo’n bijzondere situatie kan sprake zijn op grond van internationaalrechtelijke verplichtingen (bijvoorbeeld de MER-richtlijn of de Seveso-richtlijn), of als de aangevraagde activiteiten belangrijke nadelige gevolgen kunnen hebben voor het milieu, of als er sprake is van een rijksmonumentenactiviteit. Is sprake van zo’n bijzondere situatie, dan dient de uitgebreide procedure gevolgd te worden (doorgaans zal in die gevallen overigens de provincie of het Rijk bevoegd gezag zijn). Ook kan conform art. 16.62 Ow (na wijziging volgens Invoeringsbesluit) de uitgebreide procedure gevolgd worden op verzoek van of met instemming van de initiatiefnemer. De reguliere procedure kent een termijn van 8 weken; deze kan eventueel verlengd worden tot 14 weken. De reguliere procedure wordt met vier weken verlengd als instemming door een ander bestuursorgaan vereist is (maar niet bij alleen advies, noch van een ander bestuursorgaan noch van de gemeenteraad). De uitgebreide procedure kent een termijn van 6 maanden, eventueel verlengd met 6 weken. Bij overschrijden van de termijn wordt de vergunning NIET (meer) van rechtswege automatisch verleend. Wel kan de gemeente een dwangsom opgelegd krijgen of kan de initiatiefnemer direct beroep aantekenen. (BusinessProcess) Controleren procedure Conform art. 16.62 Ow (na wijziging volgens Invoeringsbesluit) kan de uitgebreide procedure gevolgd worden op verzoek van of met instemming van de aanvrager. Als de initiatiefnemer hier zelf om verzoekt of wanneer vanuit het perspectief van de gemeente het volgen van de uitgebreide procedure de voorkeur heeft (maar niet verplicht is), is afstemming tussen gemeente en initiatiefnemer gewenst. (BusinessService) Afstemming procedure OrJunction Om te bepalen welke procedure gevolgd gaat worden, kan advies van een ketenpartner gewenst zijn, met name wanneer regelgeving van ketenpartners relevant is. (BusinessService) Advies procedure Om te bepalen welke procedure gevolgd gaat worden, kan advies van een op een deelgebied inhoudelijk deskundige gewenst zijn. Het advies dient --wanneer op schrift gesteld-- met de rest van het dossier gearchiveerd te worden voor duurzame toegankelijkheid. (BusinessProcess) Adviseren procedure Onder 'team vergunningverlening' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het behandelen van vergunningaanvragen. Hieronder zijn meerdere deelrollen te onderkennen zoals casemanager, administratief medewerker, jurist enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team vergunningverl- ening Conform art. 16.54 Ow bevestigt de gemeente aan de aanvrager a) dat de gemeente bevoegd gezag is voor de vergunningaanvraag; b) welke procedure (regulier of uitgebreid) gevolgd wordt en welke beslistermijn van toepassing is; en c) welke rechtsmiddelen tegen het uiteindelijke besluit openstaan. (BusinessProcess) Versturen bericht behandeling enprocedure ServingRelationship TriggeringRelationship ServingRelationship TriggeringRelationship AssignmentRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 11-03-2022 00:57:28 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 11-03-2022 00:57:28 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate_Process.png
Naam  : Controleren procedure
Definitie  : Uitgangspunt in de Omgevingswet is dat zowel voor binnenplanse als buitenplanse activiteiten de reguliere procedure wordt gevolgd, tenzij sprake is van een bijzondere situatie. Van zo’n bijzondere situatie kan sprake zijn op grond van internationaalrechtelijke verplichtingen (bijvoorbeeld de MER-richtlijn of de Seveso-richtlijn), of als de aangevraagde activiteiten belangrijke nadelige gevolgen kunnen hebben voor het milieu, of als er sprake is van een rijksmonumentenactiviteit. Is sprake van zo’n bijzondere situatie, dan dient de uitgebreide procedure gevolgd te worden (doorgaans zal in die gevallen overigens de provincie of het Rijk bevoegd gezag zijn). Ook kan conform art. 16.62 Ow (na wijziging volgens Invoeringsbesluit) de uitgebreide procedure gevolgd worden op verzoek van of met instemming van de initiatiefnemer.

De reguliere procedure kent een termijn van 8 weken; deze kan eventueel verlengd worden tot 14 weken. De reguliere procedure wordt met vier weken verlengd als instemming door een ander bestuursorgaan vereist is (maar niet bij alleen advies, noch van een ander bestuursorgaan noch van de gemeenteraad). De uitgebreide procedure kent een termijn van 6 maanden, eventueel verlengd met 6 weken.

Bij overschrijden van de termijn wordt de vergunning NIET (meer) van rechtswege automatisch verleend. Wel kan de gemeente een dwangsom opgelegd krijgen of kan de initiatiefnemer direct beroep aantekenen.
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 015-010-020-070
Object ID  : 04a918a3-83e1-4288-ab6f-91dde45f179e
Object ID_nl  : 04a918a3-83e1-4288-ab6f-91dde45f179e
Relaties  :  Heeft toewijzing van
Wordt veroorzaakt door:
Veroorzaakt:
Komt voor op   :  ArchiMate views: