Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Junction

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
OrJunction Onder 'team vergunningverlening' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het behandelen van vergunningaanvragen. Hieronder zijn meerdere deelrollen te onderkennen zoals casemanager, administratief medewerker, jurist enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team vergunningverle- ning Indien een initiatiefnemer een vergunningaanvraag heeft ingediend bij een ander bestuursorgaan (c.q. als het DSO de vergunningaanvraag naar een ander bestuursorgaan heeft gerouteerd) en dat bestuursorgaan heeft geoordeeld dat de gemeente het van toepassing zijnde bevoegd gezag is, zal dat andere bestuursorgaan de vergunningaanvraag doorzenden naar de gemeente. NB. Als dag van ontvangst geldt conform art. 16.54 Ow de dag van ontvangst bij het bestuursorgaan waar de aanvraag is ingediend, ook als dat bestuursorgaan niet het bevoegd gezag is. (BusinessEvent) Vergunningaan- vraag doorgezonden Bij vergunningaanvragen die via het Omgevingsloket worden ingediend ontvangt de gemeente geautomatiseerd een signaal vanuit het DSO; in dat geval kan het VTH-systeem de aanvraag automatisch registreren. Bij aanvragen die op papier rechtstreeks bij de gemeente ingediend worden is handmatige registratie nodig in het VTH-systeem. Tevens wordt onverwijld een bevestiging van ontvangst van de aanvraag verzonden aan de aanvrager (art. 16.54 Ow). In deze processtap wordt de aanvraag inclusief eventuele bijlagen direct ook gearchiveerd voor duurzame toegankelijkheid. (BusinessProcess) Registreren aanvraag in VTH systeem Vanuit de eigen organisatie kan het verzoek gedaan worden om te komen tot revisie of aanscherping van een eerder verleende omgevingsvergunning, of om het geheel of gedeeltelijk intrekken daarvan om onbenutte gebruiksruimte vrij te maken. (BusinessEvent) Ambtshalve verzoek revisie/aanscher- ping/intrekking Een ontvangen aanvraag voor een vergunning of ontheffing. Normaliter afkomstig van de initiatiefnemer (of diens vertegenwoordiger; in de uitwerking van het bedrijfsproces maken we daar geen onderscheid tussen), maar ook een aanvraag tot ambtshalve revisie/aanscherping afkomstig vanuit de eigen organisatie doet dit proces starten. Aanvragen kunnen ingediend worden via het Omgevingsloket van het DSO of op papier rechtstreeks bij de gemeente. De aanvraag kan een nieuwe omgevingsvergunning betreffen, een wijziging van de voorschriften van een omgevingsvergunning of de intrekking van een eerder verleende omgevingsvergunning. (BusinessEvent) Vergunningaan- vraag ingediend AssignmentRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 12-04-2021 00:23:27 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 12-04-2021 00:23:27 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate_Junction_Or.png
Naam  : Junction
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 015-010-010-010
Object ID  : 03aee1e5-27b9-4248-a5cc-9e169470a962
Object ID_nl  : 03aee1e5-27b9-4248-a5cc-9e169470a962
Relaties  :  default - OrJunction Relaties nog verder uitwerken -
Komt voor op   :  ArchiMate views: