Thema Bewegingen in Sociaal Domein

De afgelopen jaren is er sprake geweest van een grote decentralisatiebeweging waarbij taken vanuit het Rijk en de provincie overgeheveld werden naar gemeenten. De gemeenten zijn per 1 januari 2015 verantwoordelijk geworden voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ontwikkeling 2015, de jeugdwet en de participatiewet. Deze decentralisaties geven gemeenten de mogelijkheid dwarsverbanden te leggen tussen de Wmo, de jeugdzorg en het domein van Werk en Inkomen. Bij de organisatie en inrichting van de decentralisaties moeten gemeenten keuzes maken ten aanzien van beleid, organisatie en proces. Belangrijke aspecten hierbij zijn de inrichting van de informatievoorziening, sturing en bekostiging, afhandelen van signalen en meldingen en zaakgericht werken.

VNG Realisatie ondersteunt gemeenten in de uitvoering van de nieuwe taken in het sociaal domein met een aantal programma's. Daarnaast biedt VNG Realisatie vanuit de GEMMA architectuur een referentiemodel voor de inrichting van de bedrijfs- en informatiefuncties van de gemeente. Via generieke modellen zijn de functies die gemeentebreed worden gebruikt beschreven en specifieke modellen zijn de functies van het sociaal domein nader ingevuld.

Ondersteuningsprogramma's Wmo en Jeugdzorg[bewerken]

Door VNG Realisatie is de afgelopen jaren een aantal ondersteuningsprogramma's uitgevoerd die enerzijds als doel hadden de architectuur te schetsen waarmee vorm en inhoud gegeven kan worden aan de informatievoorziening van de gemeente en anderzijds als doel hadden gemeenten praktische ondersteuning te bieden bij de implementatie. Deze ondersteuningsprogramma's hebben op een groot aantal vlakken producten opgeleverd die gemeenten helpen in de transitie- en transformatiefase. Een belangrijk programma hierin is het programma Informatievoorziening Sociaal Domein (i-Sociaal Domein). Dit is een programma van Actiz, Branchebelang Thuiszorg (BTN), Federatie Opvang, GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Het programma i-Sociaal domein richt zich op de ondersteuning van gemeenten en zorgaanbieders in de uitvoering van de taken die voortvloeien uit de Wmo en de Jeugdzorg. Belangrijkste doelen van het programma zijn onnodige administratieve lasten vermijden, waarborgen dat publiek geld rechtmatig besteed wordt, adequate zorg aan burgers en beschermen van de persoonlijke leefsfeer van mensen en het genereren van betrouwbare beleidsinformatie. Voor het realiseren van deze doelen richt het programma i-Sociaal domein zich op het via uitvoeringsvarianten standaardiseren van de verschillende bedrijfsprocessen die betrokken zijn bij de uitvoering van de taken. De uitvoeringsvarianten richten zich op het in samenhang inrichten van de inkoop en contractmanagement, zorgtoegang en toewijzing, afhandeling declaraties en facturen, financiële controle, sturing en monitoring en privacyfunctie.

Een deel van de producten van het programma i-Sociaal domein is integraal onderdeel geworden van de GEMMA architectuur en het bijbehorende onderhoudsregime en en deel is onderdeel van de programmadocumentatie. Op de ondersteuningssite van het programma i-Sociaal Domein zijn de verschillende documenten te vinden die gerelateerd zijn aan dit programma.

Domeinarchitectuur sociaal domein[bewerken]

Binnen de GEMMA zijn voor het sociaal domein specifieke modellen opgenomen op het gebied van de bedrijfsfuncties en informatiearchitectuur. Deze modellen vormen een domeinarchitectuur sociaal domein die breder is dan enkel de decentralisaties. In deze domeinarchitectuur zijn bijvoorbeeld ook de verschillende functies vanuit Werk en Inkomen opgenomen. Via de modellen uit deze domeinarchitectuur kunnen op de verschillende niveaus van de architectuur op detailniveau de impact van bepaalde ontwikkelingen zoals de decentralisaties, bepaald worden. Ook kan vanuit deze modellen het gesprek aangegaan worden met leveranciers over de gewenste inrichting van het applicatielandschap, of intern de inventarisatie te doen van het bestaande applicatieportfolio. Een uitwerking van deze bedrijfs- en applicatiefuncties treft u aan op GEMMA domeinarchitectuur sociaal domein.

Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGk)[bewerken]

Ter ondersteuning van gemeenten is door VNG Realisatie voor het uitwisselen van berichten tussen gemeenten en externe partijen die een rol hebben in de uitvoering van de Wmo en Jeugdwet een knooppunt ontwikkeld: het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGk). Dit knooppunt ontzorgt gemeenten ten aanzien van de uitwisseling van gegevens met zorgaanbieders, CBS, CK, CIZ en SVB. Gemeenten kunnen via een portalen en webservices gebruik maken van de diensten van het knooppunt. Het knooppunt verzorgt het beveiligde transport van de berichten naar de verschillende partijen in de ISD-keten. Gegevensstromen die door het GGk ondersteund worden zijn de toewijzing van zorg aan zorgaanbieders, facturatie en declaratie van geleverde zorg door zorgaanbieders en aanlevering van gegevens ten behoeve van de gemeentelijke monitor sociaal domein aan het CBS. In de toekomst worden ook de stromen ten aanzien van de eigen bijdrage Wmo en de berichtstromen ten aanzien van het PGB ondersteund.

Het GGk neemt bij het transporteren van berichten geen kennis van de inhoud van berichten. Berichten die door het GGk worden getransporteerd worden hiertoe ingepakt in een berichtenvelop. De berichtenvelop bevat informatie ten aanzien van de verzender en ontvanger van het bericht. De berichtenvelop is vergelijkbaar met het mechanisme wat ook in de regulier post wordt toegepast. Een brief (bericht) wordt in een envelop verpakt en op de envelop wordt een etiket met de afzender geplakt. De postbezorger ziet enkel het etiket en niet de brief. Specificaties en beschrijving van de berichtenvelop zijn te vinden bij de standaarden voor de iWmo en iJw keten.

Het GGk en de StUF-GGk standaard worden door VNG Realisatie in opdracht van de VNG beheerd en doorontwikkeld.

Documenten[bewerken]

Door de diverse ondersteuningsprogramma's zijn diverse handreikingen, onderzoeksrapporten en programma's van eisen opgeleverd. Deze documenten zijn te vinden op de ondersteuningswebsite van de ondersteuningsprogramma's en in de ondersteuningssite van de decentralisaties op deze Wiki.

Deze pagina is het laatst bewerkt op 1 nov 2023 om 02:00.