Domeinarchitectuur openbare orde en veiligheid


De scope van deze domeinarchitectuur is geformuleerd als: alle taken betreffende de bestuurlijke handhaving onder de verantwoordelijkheid van de veiligheidsdomein keten.

In scope zijn:

 • Besturing en monitoring van de veiligheid;
 • Publiek en privaatrechtketens;
 • Milieudelinquenten;
 • Vastlegging en kwaliteitscontrole van de informatie;
 • Raakvlakken met taken en bevoegdheden in het sociale domein;
 • Signalen, beleid, indicatoren, handhaving en de terugkoppeling van handhaving.


Buiten scope zijn:

 • Rampenbestrijding - alleen de relatie met de veiligheidsregio’s wordt vastgelegd;
 • Bestuur – in de werkgroep is besloten dit aspect vooralsnog buiten beschouwing te laten. We spreken daarom over de domeinarchitectuur ‘openbare orde en veiligheid’ (in plaats van ‘bestuur en veiligheid’).

De domeinarchitectuur openbare orde en veiligheid moet gemeentes helpen bij het beantwoorden van organisatie- en informatievraagstukken op het gebied van het beschermen van de integriteit van de gemeente, de bescherming tegen misbruik van overheidsvoorzieningen en -vergunningen en het vervolgens gericht kunnen handhaven. De domeinarchitectuur geeft inzicht en overzicht op basis waarvan besluiten genomen kunnen worden. Ook helpt de domeinarchitectuur om verzuiling tegen te gaan.

De hoofddoelgroep van deze domeinarchitectuur betreft:

 • Beleidsmedewerkers (in het bijzonder de beschreven knelpunten);
 • Architecten (in het bijzonder de architectuurmodellen en principes);
 • Projectleiders binnen of met raakvlakken van dit domein;
 • Managers en hoofden binnen of met raakvlakken van dit domein.


Naast de ontwikkelde architectuurplaten heeft de gemeentelijke werkgroep ook een meer gedetailleerd Katern domeinarchitectuur openbare orde en veiligheid gemaakt met daarin o.a..:

 • de context van het domein openbare orde en veiligheid en de raakvlakken met andere architecturen, relevante artikelen en andere partijen
 • strategische en tactische vraagstukken (knelpunten) die op het gebied van openbare orde en veiligheid spelen bij gemeenten
 • de typische architectuurinstrumenten zoals architectuurprincipes, het bedrijfsfunctiemodel en referentiecomponenten.


Deze domeinarchitectuur staat niet op zich. De Nederlandse overheid kent een hiërarchie van architecturen bedoeld om samenhang en samenwerking tussen alle overheidsinstellingen te bevorderen en te faciliteren. Deze domeinarchitectuur is onderdeel van de GEMMA en heeft daarmee ook een hiërarchische relatie met de NORA. Naast de hiërarchische relaties zijn er ook relaties of zelfs overlappen met zusterarchitecturen. In dit domein is er bijvoorbeeld en sterke relatie met de architectuur van de veiligheidsregio’s de VeRa - welke ook is uitgewerkt.


Bedrijfsarchitectuurmodel[bewerken]

Op bedrijfsfunctiemodel wordt toegelicht wat een bedrijfsfunctiemodel is en hoe het kan worden gebruikt.

View Toelichting
OOV01 Bedrijfsfuncties openbare orde en veiligheid In deze view staan de uitgewerkte detailbedrijfsfuncties voor het domein openbare orde en veiligheid.
OOV02 Bedrijfsfuncties openbare orde en veiligheid met referentiecomponenten In deze view wordt afgebeeld welke applicatiefuncties gebruikt kunnen worden om de betreffende bedrijfsfunctie te ondersteunen

Applicatiearchitectuurmodel[bewerken]

De Informatie-architectuur licht nader toe wat een applicatieservicesmodel is en hoe het kan worden gebruikt.

View Toelichting
OOV03 Applicatieservices openbare orde en veiligheid met referentiecomponenten Deze view laat de gerelateerde referentiecomponenten zien die toegewezen zijn aan de betreffende applicatiefuncties
Deze pagina is het laatst bewerkt op 6 okt 2023 om 07:13.