Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Bepalen vervolgacties

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsprocessen Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Wanneer sprake is van een ongewenste situatie, worden op basis van de in het controlerapport genoemde mogelijke maatregelen vervolgacties bepaald. Deze worden in gang gezet door een verzoek (c.q. het starten van een nieuwe zaak) aan de desbetreffende afdeling of ketenpartner. Dit kan het opleggen van een sanctie zijn maar ook een nieuw controlebezoek of een gesprek met de initiatiefnemer. (BusinessProcess) Bepalen vervolgacties Interne deskundigen worden betrokken bij het bepalen van eventuele vervolgacties. Zij brengen advies uit. (BusinessProcess) Adviseren bepalen vervolgacties Onder 'team toezicht en handhaving' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het houden van toezicht, handhaven van beleid, en het behandelen van meldingen en handhavingsverzoeken. Hieronder zijn meerdere deelrollen te onderkennen zoals casemanager, administratief medewerker, jurist enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team toezicht en handhaving Vervolgacties die nodig of gewenst zijn, worden in gang gezet door deze als (nieuwe) zaak te registreren of door een verzoek te versturen naar de desbetreffende ketenpartner of afdeling. Onder deze vervolgacties kan ook het inplannen van een nieuwe controle zijn, wanneer herhaald/continu toezicht gewenst is. (BusinessProcess) Initiëren vervolgacties Ketenpartners worden --indien van toepassing-- betrokken bij het bepalen van eventuele vervolgacties. Zij brengen advies uit. (BusinessService) Advies bepalen vervolgacties Na afloop van de uitvoering van de controle wordt een eindrapport opgesteld. Daarin staan de bevindingen met betrekking tot de situatie ter plaatse en/of de administratieve aspecten van de ondernomen activiteit beschreven. Ook vermeldt het controlerapport op welke punten wel en op welke punten niet voldaan wordt aan wet- en regelgeving, aan de verleende vergunningen en/of ontheffingen en eventuele maatwerkvoorschriften. Wanneer sprake is van een overtreding, wordt vermeld wat de aard en grootte is van de geleden schade en/of overlast, wat daarvan de oorzaak is en wie de veroorzaker, en welke maatregelen getroffen zijn of kunnen worden om de gevolgen van de overtreding te beperken en/of om herhaling te voorkomen. Er zijn situaties denkbaar waarin geen sprake is van een overtreding, maar wel overlast ervaren wordt en maatregelen mogelijk zijn om die overlast te verhelpen of te beperken. Ook dergelijke maatregelen worden vermeld. Het controlerapport wordt na opstellen intern gereviewd en goedgekeurd. Dit vormt de basis voor eventuele vervolgacties. Het rapport wordt met het dossier gearchiveerd zodat duurzame toegankelijkheid geborgd is. (BusinessProcess) Opstellen controlerapport TriggeringRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship ServingRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 31-01-2021 16:02:24 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 31-01-2021 16:02:24 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate_Process.png
Naam  : Bepalen vervolgacties
Definitie  : Wanneer sprake is van een ongewenste situatie, worden op basis van de in het controlerapport genoemde mogelijke maatregelen vervolgacties bepaald. Deze worden in gang gezet door een verzoek (c.q. het starten van een nieuwe zaak) aan de desbetreffende afdeling of ketenpartner. Dit kan het opleggen van een sanctie zijn maar ook een nieuw controlebezoek of een gesprek met de initiatiefnemer.
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 022-030-020-010
Object ID  : bef26283-e255-435a-b3c7-8e79e22309c1
Object ID_nl  : bef26283-e255-435a-b3c7-8e79e22309c1
Relaties  :  Heeft toewijzing van
Wordt veroorzaakt door:
Veroorzaakt:
Komt voor op   :  ArchiMate views: