Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Id-4cfec2f5-58e0-47f7-8cd9-b5ea8f104384

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Op basis van de uitkomst van de integrale afweging wordt een concept voor de beschikking opgesteld (bij toepassing van de uitgebreide procedure spreken we van 'ontwerpbeschikking'). Hierin worden eventuele maatwerkvoorschriften opgenomen die de gemeente wil verbinden aan het verlenen van de vergunning. Als een belanghebbende naar verwachting bedenkingen zal hebben tegen de voorgenomen beschikking, en die beschikking zou steunen op gegevens over feiten en belangen die de belanghebbende betreffen en die niet door de belanghebbende zelf ter zake zijn verstrekt, dan moet de gemeente conform art. 4.8 AWB die belanghebbende in de gelegenheid stellen zijn/haar zienswijze naar voren te brengen. (BusinessProcess) Formuleren concept beschikking Aangezien de inhoudelijke toetsing belegd kan zijn bij diverse interne en externe adviseurs en ketenpartners, is bewaken van de termijnen voor levering van de adviezen en/of instemmingen noodzakelijk. De afweging van de adviezen vindt in beginsel plaats wanneer alle adviezen ontvangen zijn. Hierbij kan het zinvol zijn ook de initiatiefnemer en betrokken belanghebbenden te raadplegen. Het besluit tot toekennen of weigeren van een vergunning geschiedt door een integrale afweging van alle deeltoetsingen, door het bevoegd gezag en de betrokken ketenpartners gezamenlijk. Een enkel negatief advies is daarbij niet direct reden tot weigering; het is mogelijk dat andere aspecten compensatie bieden. Ook kunnen maatwerkvoorschriften aan de vergunning gekoppeld worden (“ja, mits …”). Met name wanneer sprake is van een afwijking van de geldende regelgeving (omgevingsplan) zal gekeken worden naar aspecten als maatschappelijke wenselijkheid, draagvlak onder belanghebbenden, inpasbaarheid en ruimtelijke haalbaarheid. Verslagen van de integrale afweging dienen met de rest van het dossier gearchiveerd te worden voor duurzame toegankelijkheid. (BusinessProcess) Uitvoeren integrale afweging TriggeringRelationship Deze svg is op 12-04-2021 00:27:04 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 12-04-2021 00:27:04 CEST
ArchiMate-relatie Id-4cfec2f5-58e0-47f7-8cd9-b5ea8f104384
ArchiMate_TriggeringRelationship.png
Relatienaam voluit   :  Uitvoeren integrale afweging veroorzaakt Formuleren concept beschikking
Relatietype   :  TriggeringRelationship
Vanaf   :  Uitvoeren integrale afweging (BusinessProcess)
Naar   :  Formuleren concept beschikking (BusinessProcess)
Toelichting   : 
Relatie-id   :  BedrijfsarchitectuurOmgevingswetgemeenten/id-4cfec2f5-58e0-47f7-8cd9-b5ea8f104384
Object ID  : 4cfec2f5-58e0-47f7-8cd9-b5ea8f104384
Object ID_nl  : 4cfec2f5-58e0-47f7-8cd9-b5ea8f104384
ArchiMate-views   : 
ArchiMate-model   :  Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten