Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Id-30429e09-0d55-4355-8f63-9bb3c5fd4d7c

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Op basis van de bevindingen van de uitgevoerde controle (al dan niet sprake van een overtreding; geconstateerde schade/overlast; oorzaak en veroorzaker; mogelijkheden voor treffen van maatregelen) en in relatie tot de handhavingsstrategie van de gemeente en haar ketenpartners wordt bepaald welke vervolgacties zinvol zijn. Er zijn meerdere uitkomsten mogelijk: * Vervolgacties zijn niet nodig omdat de overtreding al opgeheven is en er geen significante kans op herhaling is, of omdat de veroorzaker van de overtreding al met de belanghebbenden afdoende afspraken heeft gemaakt.. * Vervolgacties zijn niet nodig omdat dit niet past binnen het handhavingsbeleid en er geen sprake is van een ingediend handhavingsverzoek. * Vervolgacties zijn gewenst in de vorm van het doen van een 'melding activiteit' door de overtreder, omdat de overtreding daarmee direct wordt opgeheven. * Vervolgacties zijn gewenst in de vorm van het indienen van een vergunningaanvraag door de overtreder, omdat de overtreding met het verlenen van een vergunning direct wordt opgeheven en de gemeente de intentie heeft zo'n vergunning te verlenen.. * Vervolgacties zijn gewenst in de vorm van interne maatregelen zoals frequent(er) toezicht. * Vervolgacties zijn gewenst in de vorm van het opleggen van een sanctie teneinde de overtreding te doen beëindigen. * Vervolgacties zijn gewenst in de vorm van het opleggen van een sanctie teneinde de overtreding te doen beëindigen, aangevuld met interne maatregelen zoals frequent(er) toezicht. * Vervolgacties zijn gewenst in de vorm van terugmelden van incorrecte brondata * Vervolgacties zijn gewenst in de vorm van herstel of vervanging van gemeentelijke objecten In de geest van de Omgevingswet zien we ook hier een integrale benadering waarbij alle betrokken interne adviseurs en ketenpartners gezamenlijk tot een integraal oordeel komen. Zo mogelijk worden ook belanghebbenden (indiener melding en veroorzaker overtreding) betrokken bij het maken van keuzes; dit zal in de praktijk niet altijd haalbaar zijn. Bij aspecten die beleidsmatig, bestuurlijk en/of maatschappelijk gevoelig liggen, kan overleg op bestuurlijk niveau gewenst zijn (niet in het procesdiagram weergegeven). (BusinessProcess) Bepalen vervolgacties OrJunction TriggeringRelationship Deze svg is op 12-04-2021 00:53:25 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 12-04-2021 00:53:25 CEST
ArchiMate-relatie Id-30429e09-0d55-4355-8f63-9bb3c5fd4d7c
ArchiMate_TriggeringRelationship.png
Relatienaam voluit   :  Junction veroorzaakt Bepalen vervolgacties
Relatietype   :  TriggeringRelationship
Vanaf   :  Junction (OrJunction)
Naar   :  Bepalen vervolgacties (BusinessProcess)
Toelichting   : 
Relatie-id   :  BedrijfsarchitectuurOmgevingswetgemeenten/id-30429e09-0d55-4355-8f63-9bb3c5fd4d7c
Object ID  : 30429e09-0d55-4355-8f63-9bb3c5fd4d7c
Object ID_nl  : 30429e09-0d55-4355-8f63-9bb3c5fd4d7c
ArchiMate-views   : 
ArchiMate-model   :  Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten