Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Thema Gebeurtenisgedreven werken

Laatst bewerkt: 25 april 2022, 14:01:43

Voor gemeenten is het belangrijk om op tijd te weten dat zich bepaalde gebeurtenissen hebben voorgedaan. Bijvoorbeeld om naar aanleiding daarvan actie te kunnen ondernemen. Het op de hoogte stellen van anderen dat er een bepaalde gebeurtenis heeft plaatsgevonden noemen we 'notificeren'. Hoe mooi zou het zijn als alle overheidsorganisaties elkaar op een eenvoudige manier, geautomatiseerd, snel op de hoogte stellen van relevante gebeurtenissen?

Notificeren

Het verstrekken van notificaties aan daarin geïnteresseerde partijen is onderdeel van het meer algemene 'gebeurtenisgedreven werken'. Daarbij draait alles om (plaatsgevonden) gebeurtenissen. Gebeurtenissen zijn de trigger om via notificaties elkaar te informeren en activiteiten in gang te zetten. Gegevens over gebeurtenissen worden gekoesterd en zorgvuldig bewaard om te voorkomen dat er informatie verloren gaat (iets dat nu wel vaak gebeurt als wordt volstaan met bijwerken van gegevens van betrokken objecten). Een vrij passief landschap, waarin partijen zelf informatie moeten opvragen, verandert in een dynamisch landschap waarin 'publishers' doorlopend informatie over gebeurtenissen verstrekken en 'consumers' daar kennis van nemen.

GOV NL profile for CloudEvents

Om te zorgen dat alle overheidsorganisaties beter gebeurtenisinformatie kunnen uitwisselen is een berichtstandaard ontwikkeld: het GOV NL profile for CloudEvents. Daarin wordt voortgebouwd op de internationale CloudEvents standaard. Het profiel bevat aanvullende afspraken over hoe we daar als overheid optimaal gebruik van kunnen maken. Daarmee sluiten we aan op wat er internationaal op dit vlak gebeurt en maken we afspraken over zaken die onnodige verschillen voorkomen. Het profiel is nog in ontwikkeling. Iedereen die dat wil bijdragen aan verdere ontwikkeling ervan.

De eerste stap

Gebeurtenisgedreven werken is fundamenteel anders dan proces- of data-gedreven werken. Gebruik van geschikte standaarden en voorzieningen zijn nuttig en nodig maar niet voldoende. Er is ook een andere mindset nodig waarbij denken in 'digitale kaartenbakken' wordt uitgebreid met 'denken in gebeurtenissen'. In sectoren zoals Transport of Retail is dit denken al verder ontwikkeld. Vaak omdat snel op de hoogte zijn en daarnaar handelen noodzakelijk is om als organisatie te overleven. In de rol van consument zijn we er zelf ook al aan gewend. We vinden het niet meer dan normaal dat we een berichtje krijgen als onze bestelling is verstuurd of als het tijd is voor de APK-keuring. Vergelijkbaar als bij het leren werken met APIs zal er langere tijd samen moeten worden gewerkt aan kennisoverdracht en overeengekomen afspraken, standaarden en voorzieningen. Project Notificatieservices is een goede eerste stap, maar zeker niet het einde van de reis.

Project Notificatieservices

Notificatieservices-Hackathon-2021.png

Het project 'Notificatieservices' wordt in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken door VNG Realisatie in de rol van opdrachtnemer uitgevoerd. Bij de uitvoering zijn overheidsorganisaties, uitvoeringsorganisaties en marktpartijen betrokken. Zowel in werkgroepverband als in beproevingen en een hackathon waar projectresultaten in de praktijk zijn getoetst (zie nevenstaande afbeelding). Het project loopt tot medio 2022. Over het vervolg wordt nog overleg gevoerd met betrokken organisaties. Meer informatie over het project en ontwikkelde producten vindt u op GitHub.

ZGW Notificaties API

De ZGW Notificaties API is een gemeentelijke standaard voor notificeren van applicaties die is ontwikkeld om zaakgericht werken conform Common Ground te ondersteunen. Bij doorontwikkeling daarvan is het wenselijk dat de standaard een meer generiek karakter krijgt. Het liefst overheidsbreed geldend omdat gemeenten steeds vaker gegevens uitwisselen met partijen buiten het gemeentelijk domein. Daarvoor wordt nu onderzocht of de ZGW Notificaties API conform het GOV NL profile for CloudEvents kan gaan werken.

Interesse? Stuur een mail naar gemmaonline@vng.nl