GEMMA 1 samenvoegingen


In deze lijst ziet u de verschillen tussen GEMMA 2 referentiecomponenten en deze componenten zoals deze waren opgenomen in GEMMA 1. GEMMA 1 componenten/systemen:

  • hebben een andere naam gekregen of
  • worden niet meer gebruikt of
  • zijn opgesplitst naar een of meerdere GEMMA 2 componenten of
  • worden met andere componenten/systemen samengevoegd tot een nieuw GEMMA 2 component

Op de wordt-was lijst wordt deze vergelijking andersom gedaan, dus vanuit het perspectief van GEMMA 1.

GEMMA 1 (was) GEMMA 2 (wordt)
(GEMMA 1) Aanwezigheid en toegangscontrolesysteem Aanwezigheid- en toegangscontrolecomponent (Component waarmee gecontroleerd kan worden wie, wanneer toegang krijgt tot locaties, gebouwen en ruimtes.)
(GEMMA 1) Accommodatieverhuur Accommodatiebeheercomponent (Component voor het beheren van accommodaties.)
(GEMMA 1) Afsprakenregistratie Afsprakenbeheercomponent (Component voor het maken van afspraken tussen burgers, bedrijven en ambtenaren.)
(GEMMA 1) Archiefvorming en -beheer Archiefregistratiecomponent (Component dat functioneert als een digitale archiefbewaarplaats voor blijvend en langdurig te bewaren informatieobjecten)
(GEMMA 1) Archiefvorming en -beheer Archiefbeheercomponent (Component voor het systematisch beheren en onderhouden van informatieobjecten.)
1. (GEMMA 1) Asset en configuratiebeheer IT-objectencomponent (Component voor het beheren van hard- en softwarecomponenten.)
2. (GEMMA 1) IT servicemanagement
(GEMMA 1) BAG-administratie BAG-beheercomponent (Component voor het bronbeheer van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), eventueel aangevuld met zelf gedefinieerde attributen.)
(GEMMA 1) Baliesysteem Baliecomponent (Component voor het ondersteunen van dienstverlening aan de balie.)
1. (GEMMA 1) Bedrijvenloket Mijngemeentecomponent (Component die via webtechnologie veilig toegang biedt tot persoonlijke informatie en gepersonaliseerde digitale dienstverlening.)
2. (GEMMA 1) Mijn gemeente
(GEMMA 1) Begraafplaatsenadministratie Gravenbeheercomponent (Component voor ondersteuning van het beheer van begraafplaats(en).)
(GEMMA 1) Belastingsysteem Belastingencomponent (Component voor het heffen van gemeentelijke belastingen, leges en retributies.)
(GEMMA 1) Bestuur- en Raadsinformatie Bestuur- en Raadsinformatiecomponent (Component voor het ondersteunen en openbaar maken van het politieke proces binnen een gemeente.)
(GEMMA 1) Bezwaar- en beroepsysteem Bezwaar- en beroepcomponent (Component voor het afhandelen van bezwaren en beroepen.)
(GEMMA 1) BGT-administratie BGT-beheercomponent (Component voor het beheren van metingen en geografische objecten voor bronbeheer van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT, minimum variant) of het InformatieModel Geo (IMGEO, uitgebreidere variant), inclusief ondersteuning voor het afstemmen met overige bronhouders (verticale keten) en interne afnemers (horizontale keten).)
(GEMMA 1) Bodembeheer Bodembeheercomponent (Component voor actief bodembeheer, grondstromen (Bouwstoffenbesluit) en uitbesteding van uitvoeringstaken (administratie voor de BRO).)
1. (GEMMA 1) Bouw- en woningtoezicht Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent (Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening.)
2. (GEMMA 1) Vergunningen (o.a. WABO)
(GEMMA 1) Budgetadvies en schuldbemiddeling Budgetadvies- en schuldhulpverleningcomponent (Component voor budgetadvies en schuldhulpverlening.)
1. (GEMMA 1) Burgerlijke stand Burgerzakencomponent (Systeem voor ondersteuning van de processen behorende bij de burgerlijke stand zoals het opmaken van aktes.)
2. (GEMMA 1) Reisdocumenten
3. (GEMMA 1) Rijbewijzen
4. (GEMMA 1) VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag)
(GEMMA 1) Burgerparticipatiesysteem Cocreatiecomponent (Component voor het digitaal laten deelnemen van burgers aan het gezamenlijk maken en/of toetsen van nieuwe of bestaande plannen en beleid.)
(GEMMA 1) Business activity monitoring (BAM) Bedrijfsproces beheercomponent (BPM) (Component voor het definiëren, monitoren en analyseren van bedrijfsprocessen.)
(GEMMA 1) Buurtmarktplaats Buurtmarktplaatscomponent (Component om elektronisch (regionale) informatie over dienstverleners en instellingen te geven.)
(GEMMA 1) CAD (Computer-Aided Design) Digitaal ontwerpencomponent (CAD) (Component voor het digitaal ontwerpen en visualiseren van fysieke objecten)
(GEMMA 1) Callcenter-systeem Callcentercomponent (Component voor met name het efficiënt verdelen van inkomend telefoonverkeer)
(GEMMA 1) Contractbeheer Contractbeheercomponent (De component ondersteunt het vastleggen en beheren van contracten met leveranciers en klanten.)
(GEMMA 1) CORV systeem CORV-component (Component voor het inzien en versturen van berichten in het kader van de justitiële jeugdzorg via CORV.)
1. (GEMMA 1) CRAS (Centrale Registratie Afhandeling Schade) Verzamelcomponent (De verzamelcomponent wordt gekozen als tijdelijke oplossing om een pakket toch op te kunnen voeren. Alleen gebruiken als er in de GEMMA geen geschikte referentiecomponent gevonden wordt.)
2. (GEMMA 1) Inburgeringadministratie
3. (GEMMA 1) RAAS (Reisdocumenten Aanvraag en Afgifte Station)
4. (GEMMA 1) Signaalsysteem
5. (GEMMA 1) Verzamelreferentiecomponent
(GEMMA 1) CRIB (Centrale Registratie en Informatie Bureau) CRIB-component (Component voor slachtofferregistratie bij een ramp.)
(GEMMA 1) Datawarehouse (DWH) Data-warehousecomponent (Component om actuele en historische gegevens gestructureerd op te slaan voor analyses en rapportages.)
1. (GEMMA 1) Digikoppeling adapter Servicebuscomponent (Component voor het routeren, transformeren en eventueel orchestreren van berichten tussen applicaties.)
2. (GEMMA 1) Gemeentelijke servicebus
(GEMMA 1) Digimelding systeem Terugmeldingen-registratiecomponent (Component voor het doen van terugmeldingen over gegevens bij twijfel aan de juistheid daarvan.)
(GEMMA 1) Documentcreatie Documentcreatiecomponent (Component voor het aanmaken van documenten waarbij vaste teksten/templates worden gecombineerd met gegevens.)
(GEMMA 1) Documentenbeheer (DMS) Documentregistratiecomponent (Component voor opslag en ontsluiting van documenten en daarbij behorende metadata.)
(GEMMA 1) Documentenbeheer (DMS) Documentbeheercomponent (Component voor het tonen en beheren van documenten.)
(GEMMA 1) e-Formulieren E-formulieren publicatie-en-beheercomponent (Component voor het ontwikkelen, publiceren, laten invullen, indienen en bevestigen van elektronische formulieren.)
(GEMMA 1) Extract Transform Load (ETL) Data-laad-en-transformatiecomponent (Component voor het laden, controleren en transformeren van data naar een centraal datawarehouse inclusief mogelijkheden voor handmatige invoer.)
(GEMMA 1) Facilitair systeem Facilitair reserveer- en uitleencomponent (Component voor het reserveren en administreren van facilitaire middelen.)
(GEMMA 1) Financiële administratie Financieel component (Component voor financieel management, administratie en budgetbeheersing)
(GEMMA 1) GBA-administratie GBA-administratiecomponent (Component voor uitvoering van de gemeentelijke taken rondom de registratie van persoonsgegevens.)
(GEMMA 1) Gebouwenbeheer Gebouwinstallatiecomponent (Component om de binnen een gebouw aanwezige installaties (regelingen), met name de elektrische en werktuigbouwkundige (E&W) installaties, centraal aan te sturen (reguleren), bedienen en laten samenwerken (communiceren).)
1. (GEMMA 1) Gebouwenbeheer BOR-component (Component voor het registreren van objecten die beheerd worden (o.a. groen, grijs, blauw).)
2. (GEMMA 1) Groenbeheer
3. (GEMMA 1) Rioolbeheer
4. (GEMMA 1) Wegbeheer
(GEMMA 1) Gegevensdistributie Gegevensdistributiecomponent (Component voor distributie van gemeentelijke basis-, en optioneel, kerngegevens naar afnemende applicaties binnen de gemeente. Het gegevensdistributiesysteem wordt gevoed vanuit applicaties die basis- en kerngegevens onderhouden.)
1. (GEMMA 1) Gegevensmagazijn Gegevensmagazijncomponent (Component voor opslag en ontsluiting van basis- en aangehaakte gegevens.)
2. (GEMMA 1) Geo-magazijn
3. (GEMMA 1) Geo-services
4. (GEMMA 1) Kadastrale registratie
(GEMMA 1) Gemeentelijk intranet Intranetcomponent (Component voor het publiceren van informatie op een besloten website en het integreren van gespecialiseerde systemen.)
(GEMMA 1) Gemeentelijke eigendommenregistratie Gemeentelijke eigendommencomponent (Component voor het registreren van eigendommen en de gebruikers hiervan.)
(GEMMA 1) Gemeentelijke website Open-data-portaalcomponent (Component waarmee open data gestructureerd beschikbaar wordt gesteld aan geïnteresseerde afnemers.)
(GEMMA 1) Gemeentelijke website Ketenpartner-portaalcomponent (Component voor het toegang geven van ketenpartners tot voor hen bestemde diensten)
1. (GEMMA 1) Gemeentelijke website Webcontentpublicatie- en beheercomponent (Component voor het publiceren van informatie op de gemeentelijke website en het integreren van gespecialiseerde systemen.)
2. (GEMMA 1) Geo-publicatie
3. (GEMMA 1) Nieuwsbrieven
4. (GEMMA 1) Webcontentbeheer (CMS)
1. (GEMMA 1) GIS (Geografisch Informatiesysteem) Geo-gegevens beheercomponent (Component voor het inwinnen van geometrie van locaties en het verwerken van locatiegebonden informatie.)
2. (GEMMA 1) Geo-viewer
(GEMMA 1) Grondexploitatiebeheer Grondbeheercomponent (Component voor het beheren en exploiteren van gemeentelijke grondeigendommen)
(GEMMA 1) Handhaving Toezicht- en handhavingcomponent sociaal domein (Component voor de ondersteuning van toezicht en handhaving binnen sociaal domein)
(GEMMA 1) Identity management Identiteitregistratie-component (Component voor de opslag en ontsluiting van identiteiten van gebruikers en de rechten die zij hebben.)
(GEMMA 1) Inkoopsysteem Inkoopcomponent (Component voor ondersteuning van het inkopen van producten.)
(GEMMA 1) Inningensysteem Inningencomponent (Component voor ondersteuning van het proces van innen, invorderen en kwijtschelden van publiekrechtelijke en eventueel ook privaatrechtelijke vorderingen.)
(GEMMA 1) Jeugdhulpsysteem Jeugdzorgcomponent (Component voor ondersteuning van de processen behorende bij de uitvoering van de Jeugdwet.)
(GEMMA 1) Kassysteem Kascomponent (Component waarmee financiële transacties aan de balie kunnen worden afgehandeld.)
1. (GEMMA 1) Kennisbank Kennisbeheercomponent (Component voor het tonen en bewerken van informatie en kennis door medewerkers.)
2. (GEMMA 1) Kennismanagement
(GEMMA 1) Klachten- en meldingen Klachten- en meldingencomponent (Component voor het registreren en afhandelen van klachten en meldingen.)
(GEMMA 1) Klachten- en meldingen Meldingen openbare ruimtecomponent (Component voor het ontvangen van meldingen van incidenten in de openbare ruimte en tevens voor het doorzetten naar de uitvoerende organisaties)
(GEMMA 1) Klachten- en meldingen Klanttevredenheidcomponent (Component waarmee tevredenheid van klanten over dienstverlening kan worden gemeten en vastgelegd)
(GEMMA 1) Klachten- en meldingen Klantfeedbackcomponent ()
(GEMMA 1) Klantcontactbeheer (CRM) Relatiebeheercomponent (CRM) (Component voor het onderhouden van relaties met klanten of organisaties.)
(GEMMA 1) Klantgeleiding Klantgeleidingcomponent (Component voor het ondersteunen van klanten bij het vinden van de gewenste dienstverlening.)
(GEMMA 1) KLIC-administratie (WION) KLIC-component (Component voor informatieuitwisseling met de Kadasterdienst KLIC in het kader van de grondroerdersregeling (Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION)))
1. (GEMMA 1) Leerlingenbeheer Leerlingenbeheercomponent (Component voor registratie van leerlingen en toezicht op naleving van de leerplichtwet.)
2. (GEMMA 1) Loket voortijdig schoolverlater (RMC)
(GEMMA 1) Leerlingvervoer Leerlingenvervoercomponent (Component voor afhandelen van aanvragen leerlingvervoer en tegemoetkoming vervoerskosten.)
(GEMMA 1) Managementinformatie Managementinformatiecomponent (Component voor het ontwikkelen, publiceren en uitvoeren van managementanalyses en rapportages.)
(GEMMA 1) Monumentenbeheer Monumentencomponent (Component voor de ondersteuning van de monumentenadministratie en andere verplichtingen volgend uit de Monumentenwet.)
(GEMMA 1) Nieuwsbrieven Sociale mediacomponent (Component voor het ontvangen en versturen van berichten binnen sociale media waarbij met persoonlijke voorkeuren rekening wordt gehouden.)
1. (GEMMA 1) Office-suite Kantoorautomatiseringcomponent (Component voor het ondersteunen van kantoorwerkzaamheden zoals tekstverwerking, persoonlijke email en agenda.)
2. (GEMMA 1) Opmaaksysteem
3. (GEMMA 1) e-Mail applicatie
(GEMMA 1) Online betalingsdiensten Onlinebetalingcomponent (Component voor het online kunnen betalen.)
(GEMMA 1) Output-management Outputmanagementcomponent (Component voor het routeren van de output van processen naar het (de) juiste kana(a)len, waarbij rekening gehoduen wordt met de klantvoorkeuren.)
(GEMMA 1) Parkeerbeheer Parkeerbeheercomponent (Component voor ondersteuning van parkeerbeheer door het aanleggen, beheren en exploiteren van parkeerplaatsen en parkeergarages.)
(GEMMA 1) Personeelssysteem Tijdregistratiecomponent (Component voor het registreren van gewerkte tijdseenheden bijv. per activiteit of project.)
(GEMMA 1) Personeelssysteem Medewerker-registratiecomponent (Component voor de opslag en ontsluiting van de gegevens van voor de gemeente werkzame personen.)
(GEMMA 1) Personeelssysteem Personeelsinformatiecomponent (Component voor het administreren en managen van medewerkers.)
(GEMMA 1) Personeelssysteem Salarisadministratie en -verwerkingcomponent (Component waarmee personeels- en salarisgegevens kunnen worden bijgehouden en salarisverwerking kan plaatsvinden conform geldende wet- en regelgeving.)
(GEMMA 1) Producten- en dienstencatalogus Producten-en-dienstencataloguscomponent (Component voor het onderhouden van gegevens over producten en diensten en het (interactief) presenteren daarvan aan burgers en bedrijven.)
(GEMMA 1) Rampenbestrijding en risicomanagement Crisismanagementcomponent (Component voor ondersteuning crisis- en rampencoördinatie)
(GEMMA 1) Re-integratie en werkzoekendenadministratie Reïntegratie- en werkzoekendencomponent (Component voor het toeleiden van werkzoekenden naar werk conform de participatiewet.)
(GEMMA 1) Regiesysteem Regiecomponent (Component voor het voeren van regie over de zaken die er voor klanten lopen binnen het sociale domein.)
(GEMMA 1) Ruimtelijke-plannenadministratie WRO-component (Component voor het ontwikkelen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van digitale ruimtelijke plannen conform de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Onder de Wet ruimtelijke ordening (Wro) dienen alle Wro instrumenten (planologische visies, plannen, besluiten, verordeningen en algemene maatregelen van bestuur) digitaal vervaardigd en digitaal beschikbaar gesteld te worden)
(GEMMA 1) Samenwerkingssysteem Samenwerkingscomponent (Component voor het op afstand, onafhankelijk van elkaar, gecoördineerd samen werken aan een gemeenschappelijk doel.)
(GEMMA 1) Scanning & imaging Scanning-en-imagingcomponent (Component voor het digitaliseren van gegevens van een analoge naar een digitale gegevensdrager.)
(GEMMA 1) Serviceregisterbeheer Serviceregistercomponent (Component voor het ontsluiten van binnen de gemeente beschikbare webservices)
(GEMMA 1) Subsidies Subsidiescomponent (Component voor het registreren, verwerken, bewaken en rapporteren van subsidieaanvragen en -toekenning.)
(GEMMA 1) Verkiezingen Verkiezingencomponent (Component voor het ondersteunen van lokale verkiezingen.)
(GEMMA 1) VOA (Verzend- en Ontvangststation voor Afnemers) VOA-component (Component voor het ophalen en versturen van persoonsgerelateerde berichten van/naar de BRP MailBoxServer.)
(GEMMA 1) Wkpb - Publiekrechtelijke beperkingen administratie Wkpb-component (Component voor het opstellen van Wkpb-beperkingbesluiten en communicatie met de Landelijke Voorziening en/of Kadaster)
(GEMMA 1) Wmo-voorzieningenadministratie WMO-component (Component voor uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.)
(GEMMA 1) WOZ-administratie WOZ-beheercomponent (Component voor het beheren van onroerende zaken gerelateerde brongegevens voor de Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ).)
(GEMMA 1) WOZ-taxatiesysteem WOZ-taxatiecomponent (Component voor het bepalen en vastleggen van de waarde van onroerende zaken.)
(GEMMA 1) WWB-ondersteuning Inkomenscomponent (Component voor het uitvoeren van de inkomensaspecten van de Participatiewet.)
(GEMMA 1) Zaaksysteem Generiek Zaakafhandelcomponent (Component voor het afhandelen van zaken van alle typen.)
1. (GEMMA 1) Zaaksysteem Zaakregistratiecomponent (Component voor opslag en ontsluiting van zaakgegevens.)
2. (GEMMA 1) Zakenmagazijn
(GEMMA 1) Zaaktypecatalogus Zaaktypecataloguscomponent (Component voor opslag en ontsluiting van zaaktypegegevens.)
(GEMMA 1) Zelfdiagnosesysteem Zelfdiagnosecomponent (Component voor zelfdiagnose zodat inwoners duidelijk krijgen wat zij zelf kunnen doen en welke ondersteuning eventueel mogelijk is.)
Niet aanwezig in GEMMA 1 Digitale-handtekeningcomponent (Component om de de authenticiteit te borgen van gekwalificeerde digitale handtekeningen)
Niet aanwezig in GEMMA 1 Projectmanagementcomponent (Component voor het beheren van projecten, programma's en portfolio's.)
Niet aanwezig in GEMMA 1 Helpdeskcomponent (Component voor het registreren en afhandelen van door medewerkers gemelde incidenten, problemen en verzoeken.)
Niet aanwezig in GEMMA 1 Verkeer- en vervoerinformatiecomponent (Component voor het inzichtelijk maken van en sturen op verkeer- en vervoerstromen.)
Niet aanwezig in GEMMA 1 Vastgoedexploitatiecomponent (Component die ondersteuning biedt voor het beheren van woningen en ander vastgoed.)
Niet aanwezig in GEMMA 1 Kredietverstrekkingcomponent (Component voor de ondersteuning van het verstrekken van kredieten)
Niet aanwezig in GEMMA 1 Verkeersregelinstallatiecomponent (Component voor het beheren van verschillende soorten verkeersregelinstallaties (bijv. stoplichten))
Niet aanwezig in GEMMA 1 Zoekmachinecomponent (Component voor het zoeken van content aan de hand van opgegeven zoekcriteria.)
Niet aanwezig in GEMMA 1 Agressieregistratie-component (Component voor het registreren van agressie en geweld tegen ambtenaren met een publieke taak.)
Niet aanwezig in GEMMA 1 Inspectiecomponent (Component voor het inspecteren van de openbare ruimte (via de beeldkwaliteit methode van het CROW))
Niet aanwezig in GEMMA 1 Archeologiecomponent (Component voor het ondersteunen van archeologische werkzaamheden, zoals het registreren van vindplaatsen.)
Niet aanwezig in GEMMA 1 Architectuurcomponent (Component voor het ontwikkelen en bewaken van architectuur, processen, werkinstructies, e.d..)
Niet aanwezig in GEMMA 1 Schadeafhandelcomponent (Component voor het registreren en kunnen afhandelen van schade.)
Niet aanwezig in GEMMA 1 Veiligheidsmanagementcomponent (Component voor het in beeld brengen van potentiële veiligheidsrisico's ten aanzien van personen.)
Niet aanwezig in GEMMA 1 Afvalinzamelingcomponent (Component voor het inzamelen van afval, inclusief routeplanning en het plaatsen van officiele inzamelpunten en containers.)
Niet aanwezig in GEMMA 1 Cameratoezichtcomponent (Component voor toezicht in de openbare ruimte met behulp van camera's)
Niet aanwezig in GEMMA 1 Havenscomponent (Component voor beheren van taken rondom havens zoals ligplaatsbeheer, aanmeervergunningen of innen van havengelden.)
Niet aanwezig in GEMMA 1 Gevonden en verloren voorwerpencomponent (Componentvoor het beheren van verloren en gevonden voorwerpen.)
Niet aanwezig in GEMMA 1 Zelfredzaamheidontwikkelcomponent (Component ter ondersteuning van de ontwikkeling van de zelfredzaamheid voor burgers)
Niet aanwezig in GEMMA 1 Vacaturematchingcomponent (Component voor het relateren van werkzoekenden en (vacatures bij) werkgevers.)
Niet aanwezig in GEMMA 1 Mediamonitor- en webcarecomponent (Component)
Niet aanwezig in GEMMA 1 Bestekkencomponent (Component voor het maken van bestekken in de openbare ruimte)
Niet aanwezig in GEMMA 1 Bedrijven- en instellingen-registratiecomponent (Component voor het registreren van KvK-inschrijvingen vestigingen, activiteiten en werkgelegenheid conform LISA)
Niet aanwezig in GEMMA 1 Data-analyse criminaliteit component (Component voor het combineren en analyseren van data met specifieke functionaliteit voor patroonherkenning specifiek voor criminaliteit.)
Niet aanwezig in GEMMA 1 Sociale werkvoorzieningcomponent (Component voor het beheer van de sociale werkvoorziening)
Niet aanwezig in GEMMA 1 Sonderingenregistercomponent (Component voor het registreren en archiveren van sonderingen (diepte dragende zandlagen))
Niet aanwezig in GEMMA 1 Archiefportaalcomponent (Component om een digitale en gedigitaliseerde collectie en/of archief te ontsluiten naar het publiek.)
Niet aanwezig in GEMMA 1 BPM-engine-component (Component voor opslag en uitvoering van vooraf geconfigureerde processen.)
Niet aanwezig in GEMMA 1 Schuldenadministratiecomponent (Component om de schulden van personen te kunnen administreren.)
Niet aanwezig in GEMMA 1 Afvalbeheercomponent (Component voor het beheren van afvalopslag en verwerking.)
Niet aanwezig in GEMMA 1 Ideeëncomponent (Component om ontvangen ideeën te registreren, beoordelen en van reactie te voorzien)
Niet aanwezig in GEMMA 1 Planning en control component (Component om om planning- en controlcycli beheersbaar en effectief te ondersteunen en om informatie flexibel te kunnen publiceren.)
Niet aanwezig in GEMMA 1 Beveiliging- en privacycomponent (Component voor het vastleggen, implementeren en beheren van informatiebeveiligings- en privacymaatregelen.)
Niet aanwezig in GEMMA 1 Roosterbeheercomponent (Component voor het beheren en plannen van de inzet van medewerkers en materieel.)
Niet aanwezig in GEMMA 1 Mobiele toezicht en handhaving openbare ruimte component (Component voor mobiel toezicht en handhaving in de openbare ruimte)
Niet aanwezig in GEMMA 1 Narrowcasting component (Component voor het via beeldschermen uitzenden van relevante informatie voor een (externe of interne) doelgroep.)
Niet aanwezig in GEMMA 1 Politieke data-analyse component (Component om op basis van beschikbare data inzicht te geven in politieke en bestuurlijke gedragingen.)
Niet aanwezig in GEMMA 1 Bestuurlijk activiteiten bewakingcomponent (Component voor het vastleggen en bieden van inzicht in uitvoering van bestuurlijk opgedragen activiteiten.)
Niet aanwezig in GEMMA 1 Voorraadbeheercomponent (Component voor het beheren van voorraden.)
Niet aanwezig in GEMMA 1 WOZ-voormeldingcomponent (Component die via webtechnologie aan inwoners veilig toegang biedt tot de actuele WOZ gegevens met de mogelijkheid hierop te reageren.)